Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Školský klub detí

Vnútorný poriadok ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 A. DUBČEKA,MAJERNÍKOVA 62,841 05 BRATISLAVA

 

V N Ú T O R N Ý    P O R I A D O K    Š K O L S K É H O   K L U B U  

 

I.       Riadenie a organizácia školského klubu 

 

 1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
 2. Výchovno – vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca MZ.
 3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku do školského klubu detí.

 

Prevádzka ŠKD

 

 1. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov, denne od 6. 30 do 17.30 hod.
 2. V čase školských prázdnin bude ŠKD v prevádzke iba v prípade, že sa prihlási najmenej 12 žiakov.
 3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

 

III.    Zaraďovanie detí

 

 1. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 30. júna  príslušného školského roku na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami. U detí 1. ročníka sa zistí predbežný záujem už pri zápise do prvého ročníka. Termín odovzdania žiadosti o prijatie do školského klubu je do 15. septembra príslušného školského roku.
 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje zástupkyňa školy pre 1.stupeň.
 3. Deti sa zaraďujú do ŠKD podľa svojich kmeňových tried, resp. ročníka, ktorý navštevujú.

 

IV.    Výchovno-vzdelávacia činnosť     

 

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť  ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného, záujmového  charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. Vychovávateľky sú povinné dodržiavať Výchovný program ŠKD  a plán práce, ktorý je vypracovaný vedúcou MZ a tvorí dodatok Vnútorného poriadku ŠKD.
 2. Deťom sa umožňuje účasť na rôznych formách záujmovej činnosti mimo školy..
 3. V oblasti rekreačného charakteru  - vychádzky, výlety, šport, cvičenie sa umožní deťom čo najviac času tráviť pobytom na čerstvom vzduchu, čím podporujeme dobrý telesný rozvoj.
 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov  a dohody s rodičmi vypracujú úlohy, opakujú  a utvrdzujú učivo rôznymi aplikačnými úlohami.
 5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 6.  Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú, dodržujú pravidlá a správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení. Vychovávateľka výchovne pôsobí na deti počas stolovania v jedálni. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
 7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti  sa zabezpečí zastupovanie učiteľmi, ktorí majú pohotovosť .
 8. Na záujmovú  a rekreačnú činnosť sa využívajú triedy, herňa, telocvičňa, športový areál, futbalové ihrisko a iné objekty školy.
 9. Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky vyzbierané z mesačných poplatkov zákonných zástupcov detí, prostriedky Rady rodičov, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

 

V.      Dochádzka detí

 

 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v Žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu. Všetky údaje o dieťati, rozsahu dennej dochádzky, záujmové krúžky mimo ŠKD  sú uvedené v Osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v Osobnom spise dieťaťa  uvedené, z ŠKD uvoľnené  na základe písomného oznámenia rodičov, alebo si môže rodič prísť po dieťa po naobedovaní do 14.hod. Inak  až po 15.hod. na  vrátnicu školy.
 3. Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.
 4. Dieťa, možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.
 5. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6. 30 hod do 7. 30 hod., zodpovedajú rodičia. Po 7. 30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7. 40  hod. službukonajúce vychovávateľky pustia deti z ranného klubu 1. – 4. ročníka do svojich tried.

6.    Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa

      voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť,     

       bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga,  môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z

       niektorých činností ŠKD, alebo zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho

       bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ

       školy. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.

 

 

VI.    Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

 

 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
 2. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje presun detí delenej triedy do kmeňovej triedy učiteľ, prípadne poverená vychovávateľka po skončení poslednej vyučovacej hodine.
 3. Počas konania popoludňajších krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke.
 4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 6. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy, zástupkyňa RŠ alebo vedúca vychovávateľka MZ vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.
 7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. zastupujúci učiteľ prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, zapíše záznam o úraze, upovedomí rodičov dieťaťa.
 8. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 9. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
 10. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky… ) označené pre prípad odcudzenia.
 11. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a tajomníčkou školy.
 12. Pri prechádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka resp. zastupujúci učiteľ až do ich rozchodu pred objektom školy.
 13. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
 14. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

 

VII.   Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 15,50 -Eur mesačne na jedno dieťa, záväzným nariadením Mestskej časti Karlova Ves.
 2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca  podľa  pokynov školy prevodným ,alebo  trvalým príkazom na účet školy, 

  č. účtu 8618538001/5600,

  konštantný symbol- 308 

  do poznámky TP,PP treba    uviesť meno ,priezvisko dieťaťa, trieda, 

  zaplatiť vždy do 10 dňa v mesiaci      

 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie mesačného poplatku.
 5. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 6. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa  z klubu.

 

 

                                                                         PaedDr. Pavol  Bernáth                                                                                                       riaditeľ školy