Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Archív

Plán práce 11/12

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY

 

B. HLAVNÉ  ÚLOHY  ČINNOSTI  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2011/12

 

2. HLAVNÉ  ÚLOHY

 

V tomto školskom roku budeme pokračovať v školskej reforme, ktorá sa bude týkať žiakov 1., 2., 3., 4. ročníka a 5., 6., 7., 8. ročníka. Chceme aj naďalej pokračovať v rozvíjaní komunikačných a personálnych schopností u žiakov, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s informačnými technológiami, formovať občiansku spoločnosť.

Vychádzajúc z analýzy  výchovno-vyučovacích výsledkov z návrhov MZ a PK pedagogických pracovníkov a z POP pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve SR na školský rok 2011/12 sme do plánu práce zahrnuli nasledovné úlohy:

2.1  Strategické ciele školy:

 • Naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu výučby cudzích jazykov, využívať nové progresívne metódy, výukové programy, didaktickú techniku a iné pomôcky.
 • Venovať pozornosť výučbe informatiky
 • Naďalej rozvíjať prirodzenú vlastnosť detí – pohyb, Od školského roka 2011/12 otvárať v I.ročníku triedu so športovou prípravou.
 • Naďalej sa aktívne zapájať do projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR a programov pre základné školstvo, aktívne plniť úlohy v projektoch, do ktorých sme zaradení.
 • Vo vyučovacom procese uplatňovať humanizujúce prvky, uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, dôsledne realizovať Deklaráciu práv dieťaťa.

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme povinní:

 • Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov (detí) ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú;
 • Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie;
 • Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlúčiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka;
 • V spolupráci s Iuventou využívať ponuku zážitkových hodín pre žiakov I. stupňa;

·         Venovať zvláštnu pozornosť príprave žiakov 9. ročníka na Testovanie 9-2011, ktoré bude dňa 14.marca 2012 (streda); náhradný termín konania Testovania 9-2011 sa uskutoční dňa 27. marca 2012 (utorok).

·         V mesiacoch máj – jún 2012 sa vo vybraných školách uskutoční pilotné testovanie žiakov 4.ročníka.

 • V spolupráci s rodičmi pripraviť pred zápisom do 1. ročníka Deň otvorených dverí (január 2012).

2.2  Odvíjajúce sa úlohy:

1.    V triedach 1., 2., 3., 4. a 5., 6., 7., 8. ročníka postupovať podľa školského vzdelávacieho programu prijatého pedagogickou radou, schváleného zriaďovateľom a Radou školy.

2.    V deviatom ročníku postupovať podľa učebných plánov, ktoré schválilo MŠ SR dňa14. mája 2003 pod číslom 520/2003-14 s platnosťou od 1. 9. 2003.

3.    Venovať pozornosť talentovaným žiakom a pripravovať ich na predmetové olympiády.

T: priebežne                                                                Z: MZ 1.- 4. a PK II. stupeň

4.  V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manažmentu osobných financií na jednotlivých stupňoch vzdelania využívaťucelený dokument Národný štandard finančnej gramotnosti (ďalej len Štandard), schválený MŠ SR 19. marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913.

T: priebežne                                                                Z: MZ 1.- 4. a PK II. stupeň

            5.  Zapájať žiakov do súťaží a aktivít, ktoré organizuje Európska školská sieť v rámci                                               

nformatickej výuky.

T: celý rok                                                                    Z: učitelia informatiky

 

            6.   V spolupráci s rodičmi sa zamerať na ochranu detí a žiakov pri používaní interne-

                  tu – využívať stránky k bezpečnému internetu.

                  T: priebežne                                                                Z: všetci ped. pracovníci     

                 

7.    Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov multikultúrnu výchovu ako prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov.

T: priebežne                                                                Z: MZ 1.- 4. a PK II. stupeň

8.   Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v školskom vzdelávacom programe.

T: september 2011                                             Z: p.uč. Andrýsková, Štancelová

                                                                               ZRŠ I. a II. stupňa

9.    V rámci environmentálnej výchovy zapojiť sa do vzdelávacieho programu „Modrá škola“.

T: šk.rok 2011/2012                                                     Z: PK P, Ch, Z, Tchv a RŠ

10. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom     na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

T: priebežne                                                                 Z: všetci ped. pracovníci

11. Pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ „Svetového dňa mlieka“ v októbri 2011 pripraviť tematické týždne zamerané na:

·         zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

·         zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny

                  T: október 2011                                                           Z: všetci ped. pracovníci

12. V rámci výchovy k ľudským právam využívať na hodinách Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS.

T: priebežne                                                                 Z: učitelia OBN, DEJ                                                   

13. Zapojiť sa do II. ročníka projektu Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom“.

                  T: november 2011                                                        Z: uč. OBN, DEJ, SJL  

            14.Aj naďalej budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc (25. októbra 2011) zapojiť sa do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.

                  T: október 2011                                                           Z: p.uč. Kučiaková a uč. SJL

15.Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizovaných školskými zariadeniami. Plniť úlohy v rámci programu prevencie obezity  Národného programu starostlivosti o deti.

T: priebežne                                                                 Z: všetci ped. pracovníci

      16. Pripraviť a  realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov    zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.

T: priebežne                                                          Z: p.uč.Čermáková a Gürtlerová

17.V rámci prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, zneužívania žiakov spolupracovať s odborníkmi z CPPPaP.

T: priebežne                                                           Z: všetci ped. pracovníci a VP

18. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov  riešiť vzniknutý problém s pracovníkmi odboru Sociálnych veci a rodiny.

T: priebežne                                                            Z: všetci ped. pracovníci a VP

19.Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v  škole a vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je našou povinnosťou priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu.

T: priebežne                                                              Z: všetci ped. pracovníci a VP

                                                                                                       

20.V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov učiteľ o tom upovedomí  riaditeľku školy, a riaditeľka je povinná bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so zriaďovateľom. Pritom sa odporúča sa spolupráca so školským psychológom, prípadne s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom. Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a  školských zariadeniach.

T: podľa potreby                                                        Z: všetci ped. pracovníci a RŠ

21.V zmysle Národného programu duševného zdravia na roky 2011-2013 realizovať na škole aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia, spolupracovať o OZ Liga za duševné zdravie a odbornými pracovníkmi CPPPaP

T: jar 2012                                                                    Z: učitelia PRS, OBN

22.V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2008 – 2011  realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami. Uskutočniť besedy s psychológom, resp. lekárom. Zapojiť sa do celoslovenskej kampane Červene stužky, realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Ligou proti rakovine.

T: december a marec                  Z: všetci učitelia a PK prírodovedných predmetov

23.V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň ako každý školský rok v spolupráci s Policajným zborom urobiť prehliadku inkriminovaných miestností cvičeným psom na drogy.

T: po dohovore s PZ                                                   Z: RŠ, ZRŠ a VP

24.V školskom poriadku máme vymedzené opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach pedagogickí zamestnanci oboznámia rodičov žiakov školy. Vedenie školy a učiteľ – koordinátor prevencie musia priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy aj o možnostiach odbornej pomoci. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie (pedagogickým pracovníkom nie je dovolené testovať žiaka na požitie alkoholických nápojov). V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.

T: september 2011                                                      Z: triedni učitelia

25.V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín je potrebné venovať patričnú pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim. Školské a mimoškolské aktivity pri vhodných príležitostiach zamerať na zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom; na tento cieľ využiť najmä 1. október, ktorý je OSN vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov).

T: október 2011                                                           Z: všetci ped. pracovníci

      26. Pokračovať v medzinárodnom EÚ projekte pod záštitou Slovenskej akademickej   asociácie (SAAIC) – Comenius – partnerstvá škôl. Projekt má názov „From root to fruit“ a spolupracujeme so školami v Poľsku, Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku. Pre tento rok je pripravený program rozvíjania myšlienok stredovekého rytierstva v zmysle odkazu pre súčasnosť. Budeme sa venovať charitatívnym akciám, pomoci ľuďom v núdzi, zlepšovaniu medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach školského života. Tento rok uzvrieme práce na projekte, zorganizujeme záverečnú projektovú konferenciu a ukážeme partnerským školám naše mesto a okolie so zameraním na historické pamiatky. 

            T: celý školský rok                                                     Z: p.uč. Lučeničová, Holičová 

27.Pri príležitosti nedožitých 90.rokov A. Dubčeka pripraviť slávnostnú spomienku na tohto politika, po ktorom je pomenovaná naša škola.

T: november 2011                                  Z: p.uč. Čermáková, Bošková, Rusnáková

28.Žiakom so slabšími vyučovacími výsledkami pomáhať v spolupráci so školskou psychologičkou, výchovnou poradkyňou. Do spolupráce zapojiť aj rodičov týchto detí.

T: podľa potreby                                                         Z: p.uč.Gürtlerová a učitelia

            29.V rámci pedagogických rád a triednických hodín naďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov, ktoré nám vyplývajú zo Stratégie prevencie kriminality. Pripraviť pre žiakov projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia.

T: priebežne                                                               Z: uč. D, Ov, vedenie školy

30.V piatom až ôsmom ročníku známkovať všetky výchovné predmety známkou 1 – 3. V ostatných ročníkoch sa výchovné predmety neznámkujú až na občiansku výchovu.

T: školský rok 2011/12                                                Z: učitelia vých. predmetov                                                                                                                                                                                                                 

31.Pokračovať v poradenských aktivitách (rozmiestňovanie žiakov do stredných škôl), pri výbere ďalšieho štúdia, resp. povolania žiakov.

T: priebežne                                                                Z: p.vých.por. Čermáková

            32.Zabezpečiť plnenie úloh PO a CO, zdôrazniť žiakom na triednických hodinách dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Zorganizovať poplachové cvičenie pre prípad ohrozenia školy.

T: priebežne                                                                Z: RŠ

33.Pokračovať III.ročníkom žiackej univerzity „Napreduj vedomosťami“.

T: priebežne                                                               Z:p.uč.Chovan a dobrovoľníci

34.  Pripraviť Memoriál A.Dubčeka v plávaní žiakov, učiteľov a rodičov.

T: 11. november 2011                                                Z: PK Tv a plávania

35.Zabezpečiť výstavku ABECEDA vitamínov vo vestibule školy.

T: 8. 10. – 12. 10. 2011                                     Z: p.uč. Masaryková a dobrovoľníci

36.Pre žiakov  4. ročníka,  ktorí  absolvovali zdokonaľovací  plavecký  výcvik  pripraviť preteky o „Cenu Neptúna“.

T: jún 2012                                                                   Z: p.uč. Brejčáková a PK Tv

37.Aj v tomto školskom roku spolupracovať s MFF UK, PdF UK a PaSA pri realizácii praxe študentov týchto škôl.

T: priebežne                                                            Z: p.uč. Jančová, Hlásniková,

                                                                                Andrýsková a Kocianová

  38. Naďalej realizovať zber papiera a separovať odpad v škole.

T: priebežne                                                             Z: p.uč. Chovan   

39. Zorganizovať v septembri jazykový pobyt, pre žiakov učiacich sa nemecký jazyk,                               v Semeringu.

      T: september 2011                                                   Z: p.uč. Lučeničová 

40. V zimných mesiacoch zorganizovať lyžiarsky kurz pre I. stupeň a 7. ročník.

      T: január, február 2012                                             Z:p.uč.Tkáčová, Murínová a

                                                                                                   Kociánová          

 

3.  MATERIALNO TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE

 

 1. Podľa finančných možností dopĺňať kabinetné zbierky novými pomôckami, didaktickou technikou, učebnicami a starať sa o ich ochranu a dostatočné využívanie.

T: priebežne                                                                              Z:vedenie školy

 1. Zabezpečiť finančné prostriedky formou sponzorstva, prípadne darov na prevádzku školy, údržbu a doplnenie inventára.

T: trvale                                                                                      Z:všetci ped.pracovníci

 1. Pripravovať projekty na výzvy MŠ SR.

T: podľa výzvy                                                         Z:p.uč. Lučeničová a vedenie školy   

      4.   Používať internetovú žiacku knižku

            T: september 2011                                                                     Z:všetci ped.pracovníci

 

4.  SPOLUPRÁCA S RODIČMI A ĎALŠÍMI  VÝCHOVNÝMI ČINITEĽMI

1.  Riešiť nedostatky v prospechu a problémy so správaním žiakov zásadne v súčinnosti s ich zákonnými zástupcami. Využívať k tomu okrem písomných a telefónnych kontaktov aj individuálne stretnutia.

T:podľa potreby                           K:vedenie školy                               Z:tr. učitelia, VP

2.  Vážnejšie priestupky žiakov riešiť s orgánmi štátnej správy, prípadne podľa potreby s orgánmi činnými v trestnom konaní.

T:podľa potreby                           K:vedenie školy                                Z:tr. učitelia, VP

3.  Z rodičov ochotných aktívne pomáhať škole vytvoriť komisie podľa zamerania a záujmu rodičov a potrieb školy.

T:september-október 2011                                                                     Z: vedenie školy

4.   V rámci utuženia zdravia pedagog.pracovníkov umožniť zašportovať si v škole 1 - krát týždenne.

T:telocvičňa - utorok; plaváreň - piatok                                                  Z:vedenie školy

5. Na ZRŠ informovať rodičov o opatreniach školy proti šíreniu drog, o možnostiach účinnej prevencie drogových závislostí a možnosti  poskytovania poradenských služieb

T:úloha stála                                                                                           Z:tr. uč., vedenie školy

 

 

 

C.  ORGANIZÁCIA  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2011/12

 

Celkový počet žiakov k 5.9. 2011 ..............      516

 počet tried ..................................................       26

 I.stupeň ......................................................       12

 II.stupeň .....................................................       14

 počet oddelení ŠK .....................................         8

priemerný počet žiakov v triede v roč.1.- 9.      Ø 19,85        

 1.- 4.                                                                 Ø 19 

 5.- 9.                                                                 Ø 20,57

počet pedagogických pracovníkov                      48

externých pracovníkov                                           0

v ročníkoch 1. - 4.                                                13                                             

v ročníkoch 5. - 8.                                                22                                  

počet vychovávateliek v ŠK                                  8

učiteľky plávania                                                    2       

vedenie školy                                                         3        

správnych zamestnancov                                    24 

Školský  rok  začína  1. 9. 2011. Vyučovanie sa  začína v pondelok 5. septembra 2011.

I.polrok končí v utorok  31. januára 2012                 

II. polrok končí v piatok  29. júna 2012                    

Klasifikačná porada  za  I. polrok bude v stredu          25. januára 2012  

                                  za  II. polrok bude vo štvrtok      21. júna      2012

 

Termín prázdnin  - jesenné piatok  28. 10. 2011 -  31. 10. 2011 do školy sa ide 02. 11. 2011

                              - vianočné piatok 23. 12. 2011 -  05. 01. 2012 do školy sa ide 09. 01. 2012

                              - polročné piatok  03. 02. 2012 do školy sa ide 06. 02. 2012   

                               - jarné pre BA kraj    20. 02. 2012  -  24. 02. 2012

                               - veľkonočné štvrtok 05. 04. 2012  -  10. 04. 2012                   

                               - letné                       02. 07. 2012  -   31. 08. 2012

 

Vyučovací čas:1.hodina   8,00  -   8,45     v prípade veľkých horúčav: 1.hodina  7,30 -  8,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                              2.hodina  8,50  -   9,35                                                  2.hodina  8,20 -  9,05

                              3.hodina   9,50  -  10,35                                                3.hodina  9,20 - 10,05

                              4.hodina  10,55 -  11,40                                                4.hodina 10,20 - 11,05

                              5.hodina  11,50 -  12,35                                                5.hodina 11,10 - 11,55

                              6.hodina  12,45 -  13,30                                                6.hodina 12,05 - 12,50

                              7.hodina  13,40 -  14,20                                                7.hodina 13,00 - 13,40

                              8.hodina  14,25 -  15,05                                                8.hodina 13,45 - 14,25

 

Organizácia prestávok       - desiatová  9,35 -   9,50                      9,05  -  9,20

                                              - veľká      10,35 - 10,55                    10,05 - 10,20

Vyučujúci sa riadia v plnom rozsahu podľa pracovného a organizačného poriadku a plánov práce pre školský rok 2011/2012.

Organizácia tried,  triednictvo:

riaditeľka školy:          RNDr.Eleonora Golaisová

štatutárny zástupca:   RNDr.Marta Petrášová

zástupca:                     Mgr.  Nadežda Michálková

 

I. stupeň                                                        počet žiakov                 poznámka  (ŠK)

1.A  Mgr.      Torišková              Barbora                  20                 1.A,D Kiškováčová Katarína

1.B  PaedDr.Koyšová                Zuzana                               20                 1.B,D Martináková Alena

1.C  PaedDr.Franková               Daria                      17                 1.C,D Braunerová Alena

1.D  Mgr.      Mišová                   Lýdia                      18                         

2.A  PaedDr.Andrýsková            Zita                        21                 2.A,B Ďurajková Božena

2.B  Mgr.     Svobodová              Michaela               13                 2.C,B Korbíniová Zuzana

2.C  Mgr.      Rusnáková             Bibiana                  18                 3.A     Bošková Silvia  

3.A  Mgr.      Sabová                   Dušana                 21                 3.B     Kociánová Viera 

3.B  Mgr.      Klinková                  Iveta                     25                     

4.A  Mgr.      Výbošťoková           Martina                16                 4.A,B,C Dobrucká Zuzana  

4.B  Mgr.      Slavíková                Alžbeta                 20               

4.C  Mgr.       Pétery-Lajčiaková  Vladimíra             19                

Netriedna: Mgr. Gürtlerová Danica                   

 spolu:      228 žiakov

II. stupeň                                              

trieda                                                     počet  žiakov

5.A Mgr.      Bartošová        Anna                  27

5.B Mgr.      Kučiaková        Mária                 27

6.A Mgr.      Jančová           Mária                 20

6.B Mgr.      Vámošová        Daniela                         19

6.C Mgr.      Hlásniková       Karolína            19

7.A Mgr.      Chovan            Milan                 17 

7.B PaedDr.Bernáth            Pavol                 23

7.C Mgr.      Chowaniecová Marika                          21

8.A Mgr.      Holičová            Erika                21          

8.B Mgr.      Kavacká            Mária               17 (Mgr. Kšiňanová Helena počas dlhodobej PN)

8.C Mgr.      Malíková            Mária                          23

9.A PhDr.    Medveďová       Soňa                20                     

9.B Mgr.      Masaryková      Ida                    18 

9.C Mgr.      Štancelová       Soňa                 16

spolu: 288 žiakov  

Netriedni  učitelia:      Mgr. Toček             Erik            GEO - TAŠV

                                     Mgr. Karkus            Darina        SJL - DEJ

                                      Mgr. Kšiňanová      Helena        DEJ - OBV

                                      Mgr. Tkáčová         Monika       RUJ - TAŠV  

                                      Mgr. Murínová       Ingrid         TAŠV - RUJ - ANJ 

                                      Ing.  Sabová          Margita            NEJ

                                      Ing.  Lučeničová    Katarína     CHEM - NEJ   

Výchovná poradkyňa: 

                                      Mgr. Čermáková      Daniela

Psychologička:

                                      Mgr. Gürtlerová        Danica  

Učitelia plávania:             

                                      Mgr. Laczová           Marta

                                      Mgr. Brejčáková      Danka

MZ a PK:

MZ 1. - 4. ročníka                    vedúca  PaedDr.Andrýsková Zita

MZ  ŠK                                    vedúca  p.Kociánová Viera

PK  SLJ , DEJ                         vedúca  Mgr.Jančová Mária

PK  MAT,FYZ, INF                  vedúca  Mgr. Štancelová Soňa

PK  BIO, CHEM,GEO, PRV    vedúca  Mgr.Masaryková Ida

PK  CUJ                                   vedúca PhDr.Medveďová Soňa

PK  HUV,VYV,ETV,NAV,OBNvedúca  Mgr. Bartošová Anna

PK TAŠV, PLAV                      vedúca Mgr.Tkáčová Monika   

 

Zbierky a kabinety:

 

ŠK                                               Korbíniová Zuzana       

1. - 4. roč.                                    Mgr.Slavíková Alžbeta

SJL                                              Mgr. Karkus Darina

VYP                                             Mgr. Čermáková Daniela

VYV                                             Mgr. Malíková  Mária

CUJ                                             Mgr.Vámošová Daniela, PhDr. Medveďová Soňa

MAT                                            Mgr.Hlásniková Karolína

GEO – DEJ                                Mgr.Chowaniecová Marika, Mgr.Kšiňanová Helena

CHEM                                         Ing. Lučeničová Katarína

FYZ                                             Mgr. Štancelová Soňa

HUV                                            Mgr. Čermáková Daniela

PLAV                                           Mgr.Masaryková Ida, Mgr. Malíková Anna

TAŠV                                          Mgr.Tkáčová Monika

INF                                              Kupka Michal, PaedDr. Bernáth Pavol      

TCHV, SVP                                Mgr.Chovan Milan

CO                                              Mgr. Brejčáková Danka, Kociánová Viera

ŠPD                                            Mgr.Kavacká Mária

PEP                                             Mgr.Masaryková Ida

UK                                               Bošková Silvia

ŽK                                               Mgr.Kučiaková Mária

 

sklad učebníc 1. - 4. roč.          PaedDr. Koyšová Zuzana

sklad učebníc 5. - 9. roč.          Mgr. Kšiňanová Helena

plaváreň                                     Mgr. Brejčáková Danka

sklad čistiacich prostr.             Bc. Torri Martina

 

Špeciálne učebne:

sekcia  CHEM                            Ing. Lučeničová Katarína

            BIO                                  Mgr.Masaryková Ida

            FYZ                                 Mgr.Štancelová Soňa

            INF                                  PaedDr. Bernáth Pavol

dielne                                           Mgr.Chovan Milan

Kuchynka a šitie                         Mgr. Kavacká Mária

telocvične, náraďovňa                Mgr.Tkáčová Monika

 

Žiacké súťaže a iné aktivity:

 

Slovenský jazyk   

     I. st.                                        Mgr.Sabová Dušana                                                       

     II. st.                                       Mgr.Kučiaková Mária

ZUČ                         

     I. st.                                        PaedDr. Franková Daria  

     II. st.                                       Mgr.Jančová Mária

CUJ                                             PhDr.Medveďová Soňa  

MO, pytagoriáda   

    I. st                                          PaedDr.Andrýsková Zita

    II. st.                                        Mgr.Štancelová Soňa

FO, Archimédiáda                     Mgr.Štancelová  Soňa, Mgr.Hlásniková Karolína

   CHO                                         Ing. Lučeničová Katarína, PaedDr.Bernáth Pavol

   BiO                                          Mgr.Masaryková Ida

   GeO                                         Mgr.Chowaniecová Marika

   dejepisné                                Mgr. Kšiňanová Helena

   výtvarná                                  Mgr. Malíková Mária, Mgr.Pétery - Lajčiaková Vladimíra

   hudobné                                  Mgr. Daniela Čermáková, PaedDr.Franková Daria 

   informatika                             PaedDr. Bernáth Pavol,

   telovýchovné                          Mgr.Murínová Ingrid, Mgr. Tkáčová Monika

   technické práce                      Mgr. Chovan Milan

   LVVK                                       Mgr. Murínová Ingrid, Mgr. Tkáčová Monika

   Mladý zdravotník:                  Mgr. Kavacká Mária, Mgr. Masaryková Ida

   kontakt s médiami:                Ing.Lučeničová Katarína, Mgr.Rusnáková Bibiána

   školský časopis:                    Mgr. Rusnáková Bibiána                                       

   detský parlament:                  Mgr. Karkus Darina

   otvorená škola:                      Mgr. Tkáčová Monika, PaedDr. Bernáth Pavol

   Iuventa:                                   Mgr. Klinková Iveta

   Daphne:                                  Mgr. Klinková Iveta

 

 

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE

 

PK slovenský jazyk a literatúra, dejepis

 • literárna súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
 • súťaže v rétorike
 • seminár o rozprávke
 • dejepisná olympiáda
 • Štúrov Zvolen
 • Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

 

PK cudzie jazyky

 • olympiáda anglického a nemeckého jazyka

 

PK matematika fyzika

 • matematická olympiáda
 • pytagoriáda
 • matematický Klokan
 • fyzikálna olympiáda
 • Archimediáda

 

PK prírodopis, chémia, zemepis

 • biologická olympiáda
 • Mladý zdravotník
 • Charitatívne akcie: Svetový deň zvierat, Deň narcisov, Červené stužky
 • chemická olympiáda
 • geografická olympiáda

 

PK telesná výchova, plávanie

 • príprava a účasť na obvodných a krajských športových súťažiach podľa kalendára súťaží
 • lyžiarsky kurz – 7. ročník
 • základný plavecký výcvik pre 3. ročník
 • zdokonaľovací výcvik pre 4. až 9. ročník
 • plavecký Memoriál A.Dubčeka
 • plavecké preteky o Cenu Neptúna

 

PK výchov (Hv,Vv, Ov, Ev, Nv)

 • spevácka súťaž – Slávik Slovenska
 • výtvarné súťaže

 

Krúžková činnosť

       I. stupeň:           

                                          

·         francúzsky jazyk - p.uč. Franková           ● cvičenia zo SJL 6. roč. – p.uč. Jačová

·         spevácky - p.uč. Franková                       ● cvičenia zo SJL 9. roč. – p.uč. Kučiaková

·         nemecký jazyk - p.uč. Mišová                  ● cvičenia zo SJL 9. roč. – p.uč. Karkus

·         počítačový – p.uč. Andrýsková                ● cvičenia z MAT 5. roč.

·         počítačový – p.uč. Slavíková                    ● cvičenia z MAT 5. roč.

·         malý žurnalista – p.uč. Rusnáková           ● cvičenia z MAT 5. roč. 

·         šikovníček – p.uč. Rusnáková                  ● cvičenia z MAT 5. roč.  

·         šikulka – p.uč. Sabová                             

·         učenie hrou – p.uč. Klinková

·         výtvarný – p.uč. Pétery-lajčiaková

 

spolu: 13 krúžkov

 

       II. stupeň:

 

 • cvičenia zo slovenského jazyka 6.ročník – p.uč. Jančová
 • cvičenia zo slovenského jazyka 9.ročník – p.uč. Kučiaková
 • cvičenia zo slovenského jazyka 9.ročník – p.uč. Karkus
 • cvičenia zo slovenského jazyka 9.ročník – p.uč. Jančová
 • cvičenia z matematiky 5. ročník – p.uč. Bernáth
 • cvičenia z matematiky 6. ročník – p.uč. Hlásniková
 • cvičenia z matematiky 7. ročník – p.uč. Hlásniková
 • cvičenia z matematiky 7. ročník – p.uč. Chowaniecová
 • cvičenia z matematiky 8. ročník – p.uč. Hlásniková
 • cvičenia z matematiky 9. ročník – p.uč. Petrášová
 • cvičenia z matematiky 9. ročník – p.uč. Petrášová
 • cvičenia z matematiky 9. ročník – p.uč. Štancelová
 • výskumnícky – p.uč. Lučeničová
 • chemický – p.uč. Bernáth
 • počítačový – p.uč. Bernáth
 • napreduj vedomosťami – p.uč. Chovan
 • strelecký – p.uč. Tkáčová
 • florbalový – p.uč. Tkáčová
 • rehabilitačné plávanie – p.uč. Brejčáková
 • rehabilitačné plávanie – p.uč. Murínová
 • basketbalový dievčatá – p. Guzikiewicz
 • basketbalový chlapci – p. Kubala

 

spolu: 26 krúžkov