Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

INFORMÁCIE

Oznam pre stravníkov

1. Stravná jednotka:  

                           MŠ             1,37 €

                           I. st ZŠ      1,19 €           

                           II. st. ZŠ    1,26 € 

                           III. st.        1,36 €

     V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0,10 € na 1 obed, ktorý stanovila MČ Karlova Ves s platnosťou od 1.  9. 2015. Režijný     poplatok 0,10 € sa v prípade odhlásenia z obeda nevracia, nakoľko je paušálny na počet obedov v danom mesiaci.

2. Informatívny doklad (poukážka) na zaplatenie stravy sa vydáva 20. až 23. mesiac vopred. Ak stravné nenabehne na účet ŠJ do 30. - 31.      mesiac vopred, 1. deň v mesiaci stravník obed nedostane. Je nutné platiť načas.

3. Stravník má možnosť uhrádzať stravné trvalým príkazom, ktorý je nutné zadať od augusta do mája t. j. 10 mesiacov         tak, aby                 stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. mesiac vopred

           Doporučené platby:                 I. st.    24 €

                                                               II. st.  25 €

                                                               III. st. 27 €                                                                       

    Účet je vedený v PRIMA banke pod číslom    SK35 5600 000000 8618532005  (IBAN)

    Vyúčtovanie TP sa robí na konci šk. roka a preplatky sa pošlú vždy v júli na účet stravníka.

4. Obedy sa odhlasujú

  • telefonicky od 7. hod. do 8. hod. na tel. č. 654 283 01 alebo   
  • písomne - vhodením lístočka do schránky na odhlášky pri vchode do školy do 8. hodiny. Na lístočku je čitateľne napísané meno, trieda, a príslušný deň, alebo 
  • mailom na adresu sjzs.majernikova@gmail.com, kde treba napísať meno, triedu a príslušný deň

 

5. Stratu čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Následne si treba zakúpiť novú za  0,80 €.

6. Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku, v opačnom prípade nedostane obed.

7. Stránkové dni ŠJ: denne od 7.30 hod. do 8.00 hod.Stravník, ktorí nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ, nahlási ukončenie v                 kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný preplatok bude poukázaný na účet stravníka.

8. Ďalšie informácie možno získať osobne u vedúcej ŠJ, ale aj na základe písomnej žiadosti. Tel. č. 65428301.

9. Naša ŠJ nepripravuje diétne jedlá z dôvodu prevádzkových podmienok.

9. Na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto nie je možné vydávať v školskej                     jedálni obed do vlastných prinesených nádob. Porušovali by sa tým hygienické predpisy platné pre školské stravovanie.

 

Vedúca ŠJ 

Magdaléna Škerková