Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook

Profil školy

Naša škola sa intenzívne podieľa v rozvíjaní komunikačných a personálnych schopností u žiakov, tvorivo a kriticky rieši problémy, pracuje s informačnými technológiami, formuje občiansku spoločnosť. Venuje pozornosť skvalitňovaniu výučby cudzích jazykov, využíva nové progresívne metódy, výukové programy, výučbe informatiky, didaktickú techniku a iné pomôcky. Spolupracuje s MFF UK, PdF UK a PaSA pri realizácii praxe študentov týchto škôl.

Škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu prijatého pedagogickou radou, schváleného zriaďovateľom a Radou školy. Venuje pozornosť talentovaným žiakom a pripravuje ich na predmetové olympiády. Zapája žiakov do súťaží a aktivít, ktoré organizuje Európska školská sieť v rámci informatickej výuky.   V spolupráci s rodičmi sa zameriava na ochranu detí a žiakov pri používaní internetu.

Rozvíja prirodzenú vlastnosť detí a to je pohyb. Už od I. ročníka sa venuje športovej príprave detí. V rámci telesnej a športovej výchovy je plávanie zaradené už aj v prvých ročníkoch. Pre žiakov  4. ročníka,  ktorí  absolvovali zdokonaľovací  plavecký  výcvik  pripravuje preteky o „Cenu Neptúna“. V zimných mesiacoch organizuje korčuliarsky a lyžiarsky kurz pre I. a II. stupeň.

Aktívne sa zapája do projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR a programov pre základné školstvo, aktívne plní úlohy v projektoch, do ktorých sme zaradení. V spolupráci s Iuventou využíva ponuku zážitkových hodín pre žiakov I. stupňa.

Svätá omša sa koná v spolupráci so školou, Radou rodičov a farou na Dlhých Dieloch. Ide o projekt sv. omší, ktoré sa budú sláviť každý I. piatok mesiaca počas školského roku. V kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch.

Každý prvý piatok v mesiaci sa koná svätá omša, ktorá je určená pre žiakov ZŠ. Účasť je dobrovoľná. 

Cieľom je :

 •    vytvoriť nové spoločenstvo detí
 •    dať im možnosť rozvíjať sa v duchovnom živote
 •    vytvoriť priateľstvá a tak prepojiť bližšie vzťahy komunity v škole s miestnou farnosťou

 

Venuje pozornosť príprave žiakov 9. ročníka na Testovanie. V tomto školskom roku uskutoční, v rámci vybraných škôl, pilotné testovanie žiakov 5.ročníka. Ešte nevieme či sme zaradení do testovania.

V spolupráci s rodičmi pripravuje pred zápisom do 1. ročníka Deň otvorených dverí.

Implementuje do obsahu jednotlivých učebných predmetov multikultúrnu, enviromentálnu výchovu ako prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov.  V rámci environmentálnej výchovy sa zapája do vzdelávacieho programu „Modrá škola“. Rozvíja osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Pri príležitosti „Svetového dňa výživy“, „Svetového dňa mlieka“ v októbri pripravuje tematické týždne zamerané na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. Pravidelne realizujeme výstavku ABECEDA vitamínov zameranú hlavne na dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny. Realizujeme zber papiera a separujeme odpad v škole.

Zapája sa do projektu Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom“.

 V novembri realizuje slávnostnú spomienku na A. Dubčeka - politika, po ktorom je pomenovaná naša škola. Organizuje Memoriál A. Dubčeka v plávaní žiakov, učiteľov a rodičov.

 Buduje školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa zapája do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Podporuje voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizovaných školskými zariadeniami. Plní úlohy v rámci programu prevencie obezity  Národného programu starostlivosti o deti.

Vo vyučovacom procese uplatňuje humanizujúce prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, dôsledne realizuje Deklaráciu práv dieťaťa. Podporuje a umožňuje rešpektovanie názorov žiakov (detí) ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú. Sprístupňuje všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijíma také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlúčiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka. V rámci výchovy k ľudským právam využíva na hodinách Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS. Priebežne hodnotí sociálnu atmosféru v triedach a v  škole a vytvára podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa škola priebežne monitoruje správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečuje ich aktívnu ochranu. Intenzívne spolupracuje so školským psychológom, s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom.

Pripravuje a  realizuje konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov    zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny. V rámci prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, zneužívania žiakov spolupracuje s odborníkmi z CPPPaP. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov  rieši vzniknutý problém s pracovníkmi odboru Sociálnych veci a rodiny.

V zmysle Národného programu duševného zdravia realizuje na škole aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia, spolupracuje s OZ Liga za duševné zdravie, Ligou proti rakovine a odbornými pracovníkmi CPPPaP. Zapája sa do celoslovenskej kampane Červene stužky. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS realizuje prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami. Uskutočňuje besedy so psychológom, resp. lekárom. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšuje preventívne opatrenia školy a zefektívňuje realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí realizuje ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň ako každý školský rok v spolupráci s Policajným zborom robí prehliadku inkriminovaných miestností cvičeným psom na drogy.

V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín venuje patričnú pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim. Školské a mimoškolské aktivity pri vhodných príležitostiach zameriava na zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom. Na tento cieľ využíva 1. október, ktorý je OSN vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov).

*  *  *  *  *

I. stupeň - profil

Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s pracovným prostredím, tvorivou prácou našich milých pani učiteliek a hlavne so spokojným úsmevom našich šikovných a múdrych detičiek, ktoré veľmi radi chodia do školy, pretože majú vytvorené veľmi pekné a tvorivé pracovné podmienky pre svoje vzdelávanie.

Po kliknutí na link sa Vám zobrazí prezentácia:

NASA_SKOLA.pptxň

 

Čo čaká "predprvákov" v našej škole?

 • pobyt v príjemnom prostredí /škola je umiestnená v blízkosti lesa, čo umožňuje aplikáciu požiadavky na zážitkové učenie
 • využívanie interaktívnej tabule, IKT techniky
 • možnosť navštevovať knižnicu priamo v budove školy a tak získavať a budovať kladný vzťah k čítani
 • v neposlednom rade využitie telocvične
 • deti sa hravou formou začnú učiť prvé písmenka, grafomotorickými cvičeniami rozvíjať jemnú motoriku
 • pravidlá, ktoré pomôžu učiteľovi odstrániť u detí počas vyučovania pocit ohrozenia
 • rozvíjanie životných zručností, ktorých cieľom je poskytnúť žiakom ukazovatele, ktoré by im pomohli hodnotiť vlastné výkony a viesť ich k poznaniu, aké sociálne správanie bude zvyšovať ich úspech /čestnosť, iniciatíva, pružnosť, vytrvalosť, úsilie, zodpovednosť, trpezlivosť, priateľstvo, spolupráca, spravodlivosť.../
 • Prečo ponúkame túto možnosť?
 • vo všeobecnosti prejavujú deti pozitívnejší vzťah ku škole a školskému prostrediu
 • sociálne správanie detí  je lepšie
 • celková atmosféra je uvoľnená, priateľská a žičlivá
 • deti sú brané také, aké sú, bez nadmerného poukazovania na ich prípadné chyby a nedostatky
 • vo vzťahoch učiteľ – žiak prevláda otvorenosť, empatia, v dôsledku čoho pôsobia tieto deti vyrovnanejšie a spokojnejšie
 • intenzívna príprava na začlenenie sa detí do školského kolektívu

 

*  *  *  *  *

II. stupeň - profil

Poskytujeme vzdelávacie aktivity žiakom školy aj nad rámer povinného vyučovacieho procesu:

 • Jazykový pobyt v Anglicku
 • Škola v prírode v Rakúsku
 • Projekt  Comenius, v rámci ktorého žiaci absolvovali poznávací pobyt v krajinách Francúzsko, Poľsko, Anglicko, Rakúsko
 • Projekt SME v škole. Cieľom projektu SME V ŠKOLE je sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka SME. Zapojení žiaci a študenti dostanú pracovné zošity, ktoré sú spracované na rôzne predmety ( dopravná výchova, fyzika, dejepis ) a témy.  V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých žiaci a využívajú ako pomôcku denník SME.
 • Projekt Európske solárne dni, v ktorom žiaci vypracovali projekty o využívaní solárnej energie a od Slovak RE Agency, ktorá má nad týmto medzinárodným projektom patronát na Slovensku, dostali propagačné materiály. Starší žiaci urobili výstavu prác a vysvetľovali význam slnečnej energie mladším žiakom.
 • Projekt Abeceda vitamínov, do ktorého sa zapája celá škola. Žiaci prinesú rôzne jesenné plody, zeleninu, ovocie a vysvetľujú význam zdravej výživy pre zdravie.
 • Projekt Napreduj vedomosťami. Záujemcovia nielen z našej školy sa môžu zúčastniť unikátnych prednášok z roznych oblastí vedy a života. Prednášajú významné osobnost, profesori a docenti z vysokých škôl a vedeckých inštitúcií. Okrem iných to boli Prof. Krempašský, prof. Radičová, doc. Ftáčnik a iní.
 • Vzdelávacie krúžky – matematické, chemický, príprava na predmetové olympiády

 V oblasti ochrany zdravia a prevencie sociálno-patologických javov, rozvoja telesnej zdatnosti :

 • Spolupráca s CPPPaP pri zabezpečovanípreventívnych programov, napr. PORCOSPINI – zameraný na prevenciu zneužívania detí a ďalšie
 • Spolupráca s Ligou proti rakovine – Deň narcisov, prednášky
 • Spolupráca so Slobodou zvierat
 • Výchovno-vzdelávacie programy „O dospievaní“, „AIDS a iné pohlavné choroby“, protidrogové prednášky.
 • Športové krúžky (strelecký, florbalový, plavecký), zimný Lyžiarsky a snovbordingový kurz a príprava žiakov na športové súťaže, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky

V oblasti upevňovania právneho povedomia a sociálneho cítenia žiakov

 • Detský parlament
 • Exkurzie na Slovenskej národnej rade
 • Exkurzie na súdnom pojednávaní
 • Účasť na charitatívnych akciách
 • Vianočné trhy – žiaci vyrobia výrobky a potom ich predávajú vo vestibule školy. Výťažok putuje do rôznych sociálnych zariadení alebo podľa potreby do triedneho fondu
 • Finančné zbierky „Tehlička pre Afriku“ a Slovenská katolícka charita
 • Detský čin roka
 • Spolupráca s Karloveským klubom dôchodcov

V oblasti záujmovej činnosti:

 • Na škole funguje množstvo záujmových krúžkov
 • V tejto oblasti škola spolupracuje s OK školou, ktorá vývíja činnosť v oblasti jazykového vzdelávania, ale aj voľnočasových aktivít

V oblasti skvalitňovania vyučovacieho procesu:

 • Učitelia spolupracujú s rôznymi inštitúciami
 • Geologický ústav D. Štúra – v oblasti prepojenia teórie s praxou
 • Trnavská univerzita – Projekt Fibonacci
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – Projekt Fyzika okolo nás
 • Vzdelávací portál – Naučte viac – Planéta vedomostí
 • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Učitelia sa vzdelávajú, sledujú najnovšie trendy v pedagogike
 • Na škole funguje Občianske združenie ABECEDA, ktoré zabezpečuje školu nad rámec prostriedkov, poskytovaných štátom. Viď www.ozabeceda.webnode.sk