Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
ŠTATÚT RADY ŠKOLY Členovia rady školy,kontakt Ročné správy o činnosti Rady školy Zápisnice škol.rok 2011/2012 Zápisnice škol.rok 2012/2013 Zápisnice škol.rok 2013/2014 Zápisnice škol.rok 2014/2015 Zápisnice škol.rok 2015/2016 Zápisnice škol.rok 2016/2017 Zápisnice škol. rok 2017/18 Zápisnice škol. rok 2018/19

Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

 

 

             

 

 

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

 

Čl. I

Základné ustanovenie

 

 

 

(1)    Rada školy pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, bola ustanovená na svojom prvom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2004.

 

 

(2)    Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

 

 

Čl. II

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 

 

(1)    Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.) s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

 

 

(2)    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, orgánov miestnej samosprávy a orgánov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z pohľadu školskej problematiky.

 

 

 

 

Čl. III

Činnosť rady školy

 

 

 

(1)    Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 

 

(2)    Rada školy:

a)       uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

b)       navrhuje na základe výberového konania kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 596/2003 Z. z.,

c)       vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy

d)       vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. a to najmä:

1.      k návrhu na počty prijímaných žiakov

2.      k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie

3.      k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

4.      k návrhu rozpočtu školy

5.      k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, k zmluvám, ktoré škola pripravuje uzavrieť.

6.      k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach

7.      k správe o výsledkoch hospodárenia školy

8.      ku koncepčnému zámeru rozvoja školy

9.      k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 

 

(3)    Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a)    Vyzve Krajský školský úrad v Bratislave a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania  s riadnym hlasom.

b)       Stanoví kritériá úspešnosti a tajným hlasovaním určí víťaza a poradie účastníkov výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

c)       Odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania vo forme zápisnice zriaďovateľovi školy a návrh na vymenovanie riaditeľa školy.

 

 

 

Čl. IV

Zloženie rady školy

 

 

(1)    Rada školy má 11 členov

 

 

(2)    Členmi rady školy sú:

-          dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

-          jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,

-          štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

-          štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 

 

Čl. V

Spôsob voľby členov rady školy

 

 

 

(1)    Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

 

 

(2)    Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 

 

(3)    Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

 

 

(4)    Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá ja spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

 

(5)    Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

 

 

(6)    Členstvo v rade školy zaniká:

 

 

a)      uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy

b)      vzdaním sa členstva

c)      ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu

d)      ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy

e)      ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

f)       ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy

g)      odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

h)      odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa automaticky z dôvodu nezáujmu o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa  čl. VII bod (2) tohto štatútu

i)        obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

j)       úmrtím

(7)    V prípade, že členovi rady školy volenému zo zástupcov rodičov, zástupcov pedagogických zamestnancov a zástupcov nepedagogických zamestnancov zanikne členstvo v rade školy v zmysle Čl. V bod (6) doplní sa ďalší člen kooptovaním podľa poradia v posledných riadnych voľbách. V prípade, že už nie je možné kooptovať ďalšieho člena do rady školy, uskutočnia sa nové voľby  v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

 

 

 

Čl. VI

Pravidlá rokovania rady školy

 

 

 

(1)     Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

 

 

(2)     Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

 

 

(3)     Predsedu rady školy rada školy odvolá:

a)      ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

b)      ak o to sám požiada

 

 

(4)     Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

a)      nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov

b)      koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy

 

 

(5)     Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

 

(6)     Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

 

 

(7)     Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

 

 

(8)     Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

 

(9)     Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

 

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

 

 

 

Čl. VII

Práva a povinnosti člena rady školy

(1)    Člen má právo:

a)       voliť a byť volený

b)       navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy

c)       byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať

d)       vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam a hlasovať o všetkých návrhoch uznesení rady školy

e)       predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály

f)        nahliadať a oboznamovať sa s dokumentáciou a dokladmi školy  v súlade s Čl. II bod (2) v zmysle záverov zasadnutia rady školy

(2)    Člen rady školy je povinný dodržiavať štatút rady školy.

(3)    Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(4)    Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

 

Čl. VIII

Povinnosti predsedu rady školy

 

 

 

(1)    Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

 

(2)    Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

 

(3)    Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

 

 

(4)    Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

 

 

(5)    Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

 

(6)    Predseda rady školy vypracuje výročnú správu rady školy v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

 

 

(7)    Výročná správa obsahuje:

a)       prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy

b)       zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka

c)       ďalšie údaje určené radou školy

 

 

(8)    Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a zverejnená na webovej stránke školy.

 

 

 

Čl. IX

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 

 

(1)    Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

 

 

(2)    Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej alebo elektronickej  forme a v požadovanom množstve.

 

 

(3)    Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

 

 

Čl. X

Finančné zabezpečenie rady školy

 

 

 

(1)    Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

 

 

(2)    Rada školy nemá vlastný majetok.

 

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

 

 

                Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy pri ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava a od  nasledujúceho dňa nadobúda platnosť a účinnosť.

 

 

 

                Týmto sa ruší štatút rady školy zo dňa 22.10.2009

 

 

 

 

Schválené dňa:      13.12.2012                       

 

 

 

Kamil Zeman - predseda Rady školy