Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Škol.rok 2011/2012 Škol. rok 2012/2013 Škol. rok 2013/2014 Škol. rok 2014/2015 Anketa marec 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18

Rada rodičov

Škol. rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 23.9.2013

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majernikova 61, BA, zborovňa
Čas: 23.9.2013 o 18:00 hod
Počet prítomných členov: 15 viď priložená prezenčná listina
Počet platných hlasov:15
Hostia:RNDr. Eleonóra Golaisová – riaditeľka ZŠ A.Dubčeka,Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy
Prílohy : 
 1. prezenčná listina
 2. Stanovy ZDRUŽENIA RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z
Zapisovateľ: Ing. Martin Gabaj
Overovateľ: Lucia Szabóová

 

Stretnutie zahájila pani Masaryková Hajnalka, privítala prítomných a navrhla nasledovný program :

 

1 zahájenie, doplnenie programu
2 informácie k založeniu OZ Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka
3 informácie o stave finančných prostriedkov 
4 žiadosti o príspevok ( škola, učitelia )
5 rôzne

 

Program bol v diskusii doplnený o :
- blok otázok a odpovedí na pani riaditeľku
- diskusia k listu zo SLOVENSKEJ RADY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ, o.z.   vymáhajúcich pohľadávky za ostatné 4 roky
- hlasovanie o zvýšení dobrovoľného príspevku rodičov 
 
Program bol v tomto doplnenom znení jednohlasne schválený
Za zapisovateľa sa prihlásil Ing. Martin Gabaj a bol zvolený nasledovným počtom hlasov:
Za:15
Zdržal sa:0
Proti:0

 

Za overovateľku zápisnice sa prihlásila Lucia Szabóová a bola zvolená nasledovným počtom hlasov:
Za:14
Zdržal sa:1
Proti:0

 

V diskusnom bloku s pani riaditeľkou nás informovala nasledovne:
- výmena okien na 1. a 2. poschodí mala byť hotová k 1.9.2013 ale je prisľúbené do konca októbra 2013
- výmena okien na. Prízemií je v pláne budúci rok 
- oslava 20-teho výročia založenia školy je v pláne prvý októbrový týždeň, presný termín ešte nie je stanovený, ani presný harmonogram, ale poobedie by malo byť venované programu pre rodičov
- zasadania pedagogickej rady budú v termínoch: 4.11.2013, 27.1.2014, 14.4.2014, 23.6.2014
- koncoročné vysvedčenie sa bude odovzdávať: 27.6.2014
- Rada rodičov má oznámiť vedeniu školy termíny konania triednych aktívov a zasadania Rady rodičov
- termíny školských prázdnin sú uverejnené na webovej stránke školy
- učitelia v 8. a 9. ročníkoch ponúkajú robiť krúžky na doučovanie, prípadne prípravu na monitoring a škola doučovanie ako prípravu na monitory zabezpečí pre všetkých žiakov, ktorí budú mať záujem
- v piatok 27.9. sa bude konať na škole olympiáda pre 2. stupeň
- ohľadom bezpečného prístupu do školy počas konania rekonštrukcie námestia pani riaditeľka osloví mestskú časť a odporúča rodičom adresovať svoje obavy a požiadavky aj samostatne na MU KV
- o registrácii predchádzajúceho združenia rodičov pri ZŠ A.Dubčeka (pred registráciou ako občianske združenie) v Slovenskej rade rodičovských združení, o.z. nevie,
 ale na základe listu s vyčíslenými pohľadávkami, ktorý Združenie rodičov nedávno obdržalo, ich bude kontaktovať a požadovať vysvetlenie o čom bude predsedníctvo následne informovať. 
 

Po ukončení diskusie poďakovala p. H.Masaryková za informácie p. riaditeľke a pokračovala v rokovaní ďalších bodov zasadnutia.

Pani H.Masaryková oboznámila prítomných s faktom, že bolo založené občianske združenie „Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z.,“ 
aby sa právne vyriešil štatút Združenia rodičov pri tejto ZŠ. 
K nahliadnutiu dala kolovať zaregistrované stanovy združenia, potvrdenie o pridelení IČO: 42352941  a vyzvala k zvoleniu  trojčlenného predsedníctva (predseda, tajomník a hospodár ).
P. Adriana Masaryková prevedie zostatok fin. prostriedkov 
 
Na post Predsedu bola navrhnutá pani Hajnalka Masaryková. 
Proti:0
Za:14
Zdržal sa:1
 
Uznesenie č.1:
Za Predsedu bola členmi  zvolená:  Hajnalku  Masaryková
Na post Tajomníka sa prihlásila pani Petra Kurz. 
Proti:0
Za:14
Zdržal sa:1

 

Uznesenie č.2:
Za Tajomníka bola členmi  zvolená : Petra Kurz.
Na post Hospodára sa prihlásil pán Martin Gabaj. 
Proti:0
Za:15
Zdržal sa:0

 

Uznesenie č.3:
Za Hospodára bol členmi  zvolený :  Martina Gabaja.
Pani H. Masaryková informovala prítomných že dôvodom absencie pani Adriány Masarykovej , ktorá doteraz financie spravovala, 
je choroba a žiaľ nepodarilo sa jej ani doručiť doklady potvrdzujúce výšku prostriedkov, ktorými o.z. momentálne disponuje. 
Nakoľko si pani H.Masaryková pamätá, pri poslednej kontrole bol stav na účte niečo cez 4.100,00 EUR. 
Všetky doklady odovzdá p. A.Masaryková na nasledujúcom zasadaní. 
 
Na základe tejto informácie vyzvala pani H.Masaryková k hlasovaniu o zvýšení dobrovoľného príspevku z 20 na 30 EUR ako bolo navrhnuté mimo toto rokovanie vedením školy. 
V následnej diskusii sa zistilo, že vo všetkých triedach prvého ročníku sa na triednych aktívoch dňa 03.09.2013 na návrh triednych učiteľov odsúhlasil príspevok 30 EUR, 
ktorý však bol podaný jednotlivými pedagógmi rozdielne. 
V každom prípade mal zahŕňať aj určitú sumu za lavice, ktoré boli do týchto tried zakúpené, nakoľko majú ostať v používaní príslušných žiakov až do 4.ročníka.
Preto je na členoch Rady zastupujúcich dotknuté triedy, aby si situáciu vyjasnili s pedagógmi a požadovali potvrdenie výšky nákupnej ceny predmetných lavíc (zmluvu / faktúru) a 
oficiálne potvrdenie od školy o prijatí účelovo viazaného daru (v sume vyzbieranej na lavice za danú triedu) 
 
Na základe informácie o zostatku na účte Rada následne pristúpila k hlasovaniu o výške dobrovoľného príspevku  členov Združenia / rodičov na školský rok 2013/2014 a to nasledovne:
za 1.dieťa 20 EUR
za 2.dieťa 10 EUR
za každé ďalšie 0 EUR
 
Za:14
Proti:0
Zdržal sa:0
 
Uznesenie č.4:
Rada odsúhlasila dobrovoľný príspevok  členov Združenia / rodičov na školský rok 2013/2014 nasledovne:
za 1.dieťa 20 EUR
za 2.dieťa 10 EUR
za každé ďalšie   0 EUR
 
Členovia Rady sa zhodli, že nebudú meniť spôsob vyberania dobrovoľného príspevku a naďalej ponechajú výber príspevkov v kompetencii triednych učiteľov, 
následne p.riaditeľke školy,ktorá všetky zozbierané peniaze spolu odovzdá Predsedkyni al. Hospodárovi. 
Predsedkyňa informovala, že finančné prostriedky združenia budú používané v nasledujúcom školskom roku na financovanie alebo spolu financovanie potrieb školy a žiakov.
Spôsob nakladania s finančnými prostriedkami združenia je upravený stanovami a to nasledovne:
 
Rada schvaľuje rozpočet, ktorého hlavnými položkami sú príspevky  podľa predložených žiadostí.
Ostatné výdaje môžu schváliť:
Predseda: do 60 EUR
Predsedníctvo:  do 200 EUR
Rada :nad 200 EUR
 
 
Jednotlivé požiadavky o príspevok združenia rodičov pre potreby školy neboli pre  pokročilý čas a zmenšujúci sa počet rodičov na stretnutí prerokované. 
Všetky budú distribuované v elektronickej podobe a rovnako prebehne aj hlasovanie Rady, o výsledku ktorého bude informovať 
Predsedkyňa mailom alebo na najbližšom zasadaní Rady, čo nastane skôr.
 
Predsedkyňa informovala prítomných o každoročných príspevkoch ako napr.:
- lyžiarsky výcvik
- škola v prírode
- imatrikulácie prvákov
- rozlúčka s deviatakmi
- rôzne literárne súťaže a pod.
 
Ďalej sa pre potreby všetkých učiteľov uhrádza mesačný paušál cca 500 EUR na prevádzku výkonnej kopírky. Učitelia sú veľmi spokojní, no papier na kopírovanie nie je zahrnutý v paušále. 
Rada rodičov prejavila nespokojnosť, nakoľko rodičia v roku 2012 odsúhlasili mesačne úhradu 6000 výtlačkov x 0,011 euro, ktorá  mala byť predmetom zmluvy s firmou IMPROMAT Slov. spol. s r.o." 
Pani riaditeľka mala podpísať zmluvu, žiaľ dodnes nebola Rade rodičov predložená žiadna faktúra na preplatenie ani podpísaná zmluva.
Zmluva na servis kopirky podľa ktorej sa má účtovať mesačný paušál nie je ani zverejnená na webovej stránke školy. 
 
Rada rodičov v diskusii prejavila záujem  podporiť školou organizovanú akciu osláv 20. výročia založenia školy. 
Nie však len finančne ako bolo neformálne požiadané zo strany vedenia školy ale formou cateringu a organizačnej pomoci časti pre verejnosť, 
na ktorú by boli pozvaní významní hostia z miestneho zastupiteľstva. Nakoľko ešte nebol známy presný termín konania, predbežné nápady na realizáciu budú členovia Rady zasielať elektronicky Predsedkyni, 
ktorá prisľúbila zistiť presný termín akcie a vyžiadať orientačnú ponuku na catering od vedúcej ŠJ.
Pred ukončením sa ešte Rada dohodla na nasledovných termínoch konania stretnutí Rady a Triednych aktívov:
 

 

Rada

Triedny aktív.

2.12.2013

3.12.2013

17.3.2014

18.3.2014

26.5.2014

27.5.2014

 

Za:  10

Proti: 0

Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č.5:
Stretnutia Rady sa budú v šk.r. 2013/2014 konať 
02.12.2013, 17.03.2014 a 26.05.2014. 
Triedne aktívy  sa budú v šk.r. 2013/2014 konať
 03.12.2013, 18.03.2014 a 27.05.2014.

 

O 20:10 Predsedkyňa prítomným poďakovala za účasť a požiadala všetkých členov ,aby si preštudovali stanovy ako aj sledovali informácie ukladané na webovú stánku školy a následne ukončia stretnutie.

V Bratislave 07.10.2013

Zapisovateľ :Ing. Martin Gabaj

Overovateľ :Lucia Szabóová

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. Dňa 2.12.2013

 

 

 

Dátum konania: 02.12.2013, 18:00

Miesto stretnutia ZS A Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava,v priestoroch učebne fyziky

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1) , pani riaditeľka , pani zástupkyňa I. Stupňa, Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy          

 

Program :

1, Otvorenie

2, Priebežná  informácia vedenia školy o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

3, Informácia o činnosti predsedníctva ( zhodnotenie, návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2013/2014). Zriadenie účelových skupín na vykonávanie činnosti rady,

4, Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

5,Rôzne,

6,Správa o  hospodárení ( stav, zhodnotenie, plán a ciele na získanie fin. prostriedkov, prideľovanie financií, odovzdanie fin. dokumentácie predseda – hospodár

7,Záver

Zapisovateľ: Petra Kurz  Overovateľ : Štefan Velčický

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala pani riaditeľku pani zástupkyňu a prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch učebne fyziky, dala kolovať prezenčnú listinu a sumár schválených požiadaviek na šk.rok 2013/2014.

 

2. Pani riaditeľka oboznámila rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami za prvý štvrťrok. Vyslovila znepokojenie nad zhoršujúcimi sa výsledkami žiakov druhého stupňa. Jedná sa o alarmujúce číslo, zhruba 50% žiakov, má zhoršený prospech, preto pani riaditeľka žiada o podporu z domácností a dúfa, že polročná klasifikácia bude lepšia. Zhoršení žiaci boli napomenutí písomne.

Rodičia 9-takov informovali pani riaditeľku, že niektorí žiaci majú problém s učivom matematiky po výmene školského pedagóga a napriek doučovaniu a externému doučovaniu problém pretrváva. Pani riaditeka odporučila osobnú konzultáciu s učiteľom daného predmetu.

 -Závažný problém je aj v 6.A. Problém sa týka správania a vplyvu jedného žiaka na kolektív. Škola žiadala kuratelu o pomoc, ale s kuratelou je zlá komunikácia. Otec chlapca so školou komunikuje, matka odmieta. Jedná sa o krádež mobilných telefónov a nebol to prvý priestupok tohto žiaka. Polícia po incidente privolaná nebola, pretože žiak telefóny vrátil. Vzhľadom na to, že ešte nedovŕšil 16 rokov, škola ho nemôže vylúčiť. Školský psychológ  sa problémovému žiakovy nevenuje, pretože pracuje len na polovičný úväzok a nestíha to. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že v tejto veci nemôže viac spraviť. Nakoľko sa problém tohto žiaka riešil skoro hodinu, viacerí rodičia vyjadrili názor, či je RR kompetentná riešiť podobné problémy. Pani riaditeľka bola požiadaná, aby pri najbližšej krádeži, alebo priestupku tohto žiaka privolala políciu a aby bol spravený záznam a aby s týmto záznamom apelovala na kuratelu. Pani riaditeľka za zaviazala v záujme ostatných žiakov prísť na triedny aktív do 6.A, a spolu s rodičmi spísať petíciu a tú posunúť nadriadenému orgánu.

- Pani riaditeľka ďalej prítomných informovala o materiálnej stránke. Telocvičňa je hotová, čo sa týka výmeny okien, okná začali meniť aj na 2 poschodí. Okná na prízemí a veľká telocvičňa je naplánovaná na budúci rok. Školské námestie by malo byť hotové do konca marca, pričom prvá etapa (spriechodnená prístupová cesta ku škole) by mala byť ukončena do 15. decembra.

- Potom informovala o sponzorských daroch, čo sa týka počítačov a to : Tatra banka darovala škole 2 kusy, spol. Atos prostredníctvom rodiča z 1.C. 3 ks monitor, O2 10 ks zánovných počítačov, iný rodič 1 ročníka 1 ks a ďalší rodič daroval notebook. OZ ABECEDA zakúpi za výhodnú cenu 15 ks počítačov. Cieľom školy je, aby v budúcnosti bol v každej triede a v každom kabinete počítač. ( vzhľadom na to, že v priebehu 2-3 rokov to bude nutnosť.) Je potrebné ešte získať cca 6 počítačov, aby odborné učebne vyhovovali súčasným požiadavkám na vyučovací proces. Je nutné získať aj finančné prostriedky na zakúpenie softvéru pre počítače získané darom, ktoré základný softvér neobsahujú. Škola žiada aj naďalej o podporu, čo sa týka IT technológii.

- Pani riaditeľka požiadala RR aby sa spýtali na TA či sa nájde medzi rodičmi IT technik, nakoľko služby zabezpečujú škole dvaja vysokoškolský študenti. (otázka smerovaná od rodiča kto je kompetentný na škole ohľadom IT technológii, sieť...) Škola má problém s pokrytím internetu hlavne na druhom stupni, pre odstránenie problému je nutné zaviesť optický kábel, čo si vyžaduje investíciu cca 500 eur.

- Nakoľko nie je dokončená učebňa chémie prosí pani riaditeľka, či sa nájde medzi rodičmi elektrikár. Prihlásil sa pán Velčický 1.D. RR bola informovaná, že MČ má kompetentných ľudí na opravy (murár, elektrikár...) dlhodobo PN.

- Triedny doverník 3.C sa pýtal, koľko detí 1 stupňa je sledovaných psychologicky. Momentálne je sledovaných 13 detí + ďalší 3 sú navrhovaný a 3 integrovaný. Spomínal sa aj problém rodiča, ktorý vpadol do triedy a kričal na deti, ktorý slovne napáda iných rodičov na ulici, ako aj rodiča, ktorý vstúpil do budovy školy a fotil si zariadenie. Škola prijala opatrenia, aby zamedzila voľnému vstupu rodičov do budovy školy. Na 2 stupni je 10 sledovaných a 10 navrhovaných žiakov.

- Pán Gabaj sa opýtal, či je už téma úhrady lavíc uzavretá, alebo či škola zháňa ešte finančné prostriedky, nakoľko pri dofinancovaní chýbajúcich finančných prostriedkov boli použité peniaze  z fondu ZRŠ. Nakoľko žiadosť o dofinancovanie lavíc bola doručená RR neskôr ako iné požiadavky, RR požadovanú sumu dodatočne schválila, ale teraz na účte ZRŠ spomínaná suma chýba. K žiadosti o finančný príspevok na úhradu lavíc sa vedenie vyjadrilo, že bude aj naďalej zháňať finančné prostriedky.  Pani riaditeľka odpovedala, že všetky možnosti ako získať finančné prostriedky na lavice už vyčerpala a že faktúra za lavice je uhradená a vyjadrila vďaku rodičom za finančnú podporu. Škola si dala za cieľ získať nové lavice pre všetkých žiakov. Je potrebné do marca podať žiadosť, aby škola splnila požiadavky a takto mala možnosť získať nové lavice.

- Pani riaditeľka vyjadrila sklamanie kvôli programu 20- teho výročia školy, pretože neustále odchody rodičov zo sály narúšali celý program. Vedenie ale uznalo, že priestor bol príliš malý a preto nasledujúcu akciu - pasovačku prvákov už organizovalo v jedálni.

- Pani riaditeľka odovzdala slovo pani Michálkovej, zástupkyni prvého stupňa, ktorá oboznámila prítomných s nadchádzajúcimi aktivitami pripravovanými školou. 17.12.2013 sa uskutoční vianočný jarmok,19.12. výchovný koncert, 20.12.  je posledný vyučovací deň pred prázdninami, 24.1.2014 deň otvorených dverí, 7- 8.2.2014 bude zápis do 1 ročníka.

     - Školský klub vedie pani Korbiniová, krúžky sú po obede v čase od 13-14 hod, medzi 14-15 hod. je pobyt vonku. Po tomto čase deti, ktoré majú odsúhlasenú prípravu na vyučovanie si robia DÚ, o 16:15 zberná trieda. Školský klub pripravuje korčuliarsky ako aj lyžiarsky výcvik. Vo februári karneval.

 

Pani predsedníčka poďakovala hosťom za účasť a príspevky.

 

3,5 Ďalej pokračovala debata ohľadom získania podpory miestneho zastupiteľstva, ako aj okolitých škôl  pri organizovaní školských akcií, na ktorých sa zúčastňujú aj deti z iných škôl, napr. Memoriál A.Dubčeka. K memoriálu sa opýtal rodič,  prečo boli deti odmeňované len sladkosťou a nie diplomom. Nakoľko RR navrhla pomoc pri tlačení a  výrobe diplomov, zlyhala pravdepodobne komunikácia so zodpovednou osobou za memoriál.

 - debatovalo  sa o zmene v príspevkoch a o viazaných účelových daroch, pre väčšiu prehľadnosť s finančnými prostriedkami ZRŠ.

- o aktívnej pomoci škole, vzhľadom na to že, škola dlhodobo nemá financie navyše a RR schválila  takmer všetky požiadavky pedagógov a tým vyčerpala finančné prostriedky.

- Pán Gabaj vysvetlil, že spomienkové DVD z 20. výročia  školy bolo vyhotovené ako možnosť mať spomienku na krásnu akciu organizovanú školou a jeho zakúpením pomôcť získať finančné prostriedky na podporu pre školu - IT zariadení. Pani starostka pochvaľovala iniciatívu RR a školy za aktívny prístup. RR bude podávať začiatkom roka žiadosť o poskytnutie dotácie. Projekt DVD má ukázať činnosť RR aktívne pomôcť pri získavaní finančných prostriedkov.

- Uvažuje sa nad vytvorením pracovných skupín, ohľadne návrhov projektov zameraných na pomoc a podporu škole. Vedenie školy prejavilo záujem obohaťiť budúcoročný vianočný jarmok, resp. možno už aj veľkonočný jarmok o program pre návstevníkov. ( Deti MŠ, senior klub, atď. )

- Vzhľadom na pokročilí čas predsedníctvo RR nestihlo odprezentovať svoj program o plánovaných činnostiach na školský rok 2013/2014. Ďalšie stretnutie bude zvolané v zmysle stanov na január r. 2014, s cieľom mať čas na nestihnuté témy, ktoré predsedníctvo neprednieslo a nediskutovalo o nich a neschválila ich RR. Vedenie RR oznámilo, že bude začiatkom januára zaslaná pozvánka.

-Triedny dôverníci boli vyzvaní aby na TA pripomenuli tým rodičom, ktorí neuhradili príspevok ZRŠ, aby tak učinili.

 

4. Volil sa overovateľ zápisnice, prihlásil sa pán Velčický a za vedenie OZ sa dobrovoľne prihlásil Pán Gabaj.

 

Podľa výpisu z účtu zo dňa 30.11.2013 je finančný zostatok na účte RR vo výške 6969.55 eur.

Odsúhlasené požiadavky o príspevok RR sú vo výške 5990 eur, z toho už bolo vyplatených 700 eur. Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov RR po uhradení všetkých schválených požiadaviek pre školu bude vo výške cca 1679 eur.

 

Združenie rodičov odmeňuje aktivitu hospodára v mesiaci októbri čiastkou 150,00 eur  za každý školský rok výkonu jeho funkcie. Hospodár pán Gabaj sa pred všetkými prítomnými vzdáva príspevku v hodnote  150,00 eur a prevzal na stretnutí správu finančných prostiedkov Združenia rodičov.

 

7. Pani predsedníčka poďakovala rodičom za účasť a ukončila zasadnutie.

 

V Bratislave dňa: 17.12.2013

Zapisovateľ: Petra Kurz     Overovateľ : Štefan Velčický    Overovateľ: Martin Gabaj

 

Sumár doručených a schválených žiadostí :

 

Žiadatel Účel Požadovaná suma Schálená suma
  Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 ) 1400,00 1400,00
  Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 ) 350,00 350,00
  Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 ) 250,00 250,00
  Kopírka /pausalne cca 50 euro mesacne 500,00 500,00
1. stupeň odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti ) 700,00 700,00
  dataprojektor 3.B. 500,00 0,00
  Noteebook 500,00 0,00
  CD prehrávač 100,00 100,00
Školský klub na odmeny,športove potreby 30 euro na oddelenie 210,00 210,00
2. stupeň  na odmeny pre žiakov  ( knihy, sladkosti ) 600,00 600,00
Knižnica nákup kníih do knižnice 200,00 200,00
Chémia zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie 200,00 200,00
  Obvodné kolo chem.olympiady 100,00 100,00
P.k.TV a šport.výchova na štartovacie bloky 200,00 0,00
  lyziarsky vlek 7euro na žiaka cca 50 žiakov 245,00 0,00
  2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik 60,00 60,00
  plav súťaž.Memorial A.Dubčeka / Karlova ves - odmeny pre deti ( účasť celej MC ) 80,00 80,00
  pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti 70,00 70,00
  pásiky a opr. starých pásikov ,plavecke dosky /bazén 150,00 150,00
Technická výchova nákup cvičného materiálu pre II stupeň 200,00 200,00
P.k.SJL a D Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st. 120,00 120,00
P.k.vých. predmetov (výtvarná, náboženská a občianska náuka ) dataprojektor,stojan,plátno 600,00 600,00
P.k.biológia-geografia na odmeny ,spotrebný material ,DVD nosiče 100,00 100,00
Riaditeľstvo príspevok na lavice pre 1 ročníky 2226,20 2226,20
Riaditeľstvo príspevok na oslavu 20 výročia školy 250,00

250,00

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 20.1.2014

 

 

Dátum konania: 20.01.2014, 17:30

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava, v priestoroch zborovne

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1), Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy

 

Program:  

 

1, Otvorenie

 

2, Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

 

3, Informácia o činnosti predsedníctva (zhodnotenie, návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2013/2014). Zriadenie účelových skupín na vykonávanie činnosti rady,

 

4, Správa o hospodárení (stav, zhodnotenie, plán a ciele na získanie fin. prostriedkov, prideľovanie financií)

 

5, Rôzne

 

 

Zapisovateľ: tajomníčka Petra Kurz

Overovateľ: Jana Paulovičová, Martin Gabaj

 

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková sa pre chorobu ospravedlnila z neúčasti a telefonicky poverila pána hospodára zastupovaním. Pán Gabaj - hospodár, privítal všetkých prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu a tým otvoril stretnutie Rady Rodičov. Zúčastnilo sa 11 prítomných.

 

2. Za overovateľa zápisnice sa prihlásila pani Paulovičová, za predsedníctvo pán Gabaj.

 

3. Diskutovalo sa ohľadom časového využitia stretnutí pre potreby RR na zasadnutiach (krátky čas na prediskutovanie naplánovaného programu). Pani Kurz navrhla posunúť RR hodinu pred triedny aktív, návrh nebol podporený. Prítomní sa zhodli, že posledné zasadnutie bolo výnimočné, pretože sa riešili neobvyklé situácie (neprispôsobivý žiak, šikana, alkohol, atď.,viď. minulá zápisnica). Napriek tomu RR by rada požiadala pani riaditeľku, aby pred RR poslala info mail pani predsedníčke RR s informáciami, o ktorých bude informovať na RR, štatistické údaje a podobne, aby rodičia boli pred RR vopred informovaní a mohli sa cielene na jednotlivé témy pripraviť. Cieľom je stretnutie zefektívniť a na stretnutí maximálne využiť čas, aby sa prebrali všetky naplánované témy od vedenia školy aj RR a dodržiaval sa časový harmonogram. Podľa potrebného rozsahu sa naplánuje čas stretnutia RR.

RR sa vrátila k téme neprispôsobivých žiakov a šikane, ako riešiť podobné situácie do budúcnosti, ako podchytiť problémových žiakov už na začiatku. Všetci prítomní sa zhodli, že problém musel byť dlhodobejší a nebol pravdepodobne dostatočne riešený. RR týmto požaduje vedenie školy, aby odborní pedagógovia, pracovníci a v spolupráci s prislúchajúcimi inštitúciami, vytvorili nový aktívny preventívny program pre žiakov I. a II. stupňa. RR sa na podpore a činnosti prevencie rada zúčastní.

Problémy v internom prostredí tried by sa mali riešiť najprv na TA, následne cez vedenie školy a RR. Ak má rodič nejasnosti s vyučujúcim, mal by ich riešiť prvotne osobne a nie anonymne, triedny dôverník by na zasadnutí len stručne informoval. Otázna je aj práca školského psychológa, ktorý podľa doterajších informácií pracuje na polovičný úväzok. Zrejme v tomto čase sa nestihne venovať všetkým problémovým žiakom. Cieľom je aj dosiahnuť, aby bezproblémoví žiaci, neboli znevýhodnení, aby sa vedeli adekvátne správať, ak v ich kolektíve sa vyskytne problémový spolužiak.

 

4. Hospodár informoval:

 • o zatiaľ vyzbieranej sume za ZRŠ, ktorá činí 5990 eur, cca pätina rodičov na ZRŠ neprispela, čím RR chýbajú finančné prostriedky. Škole boli cez hospodára zatial vyplatené schválené príspevky RR vo výške: 710 eur (kopírka 150 eur, chémia 300 eur, memoriál 60 eur, telesná výchova 200 eur). Učitelia po zakúpení potrieb majú RR vydokladovať vynaložené finančné prostriedky,

 • o vedení bankového účtu RR, ktorý je do marca v Tatra banke bez poplatku. Následne min. 6 eur/mesiac. Diskutovalo sa, či má niekto informáciu o banke, ktorá by poskytla našemu OZ účet bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok. Hospodár chce rozposlať žiadosti do bánk, a tak ušetriť vynakladané finančné prostriedky za vedenie účtu,

 • že predsedníčke RR bol doručený list od pani učiteľky, v ktorom oznamuje, že jej niekto z kabinetu ukradol fin. hotovosť určenú pre RR. Bolo informované vedenie školy.

 • o DVD z 20. výročia školy, vyzbierala sa suma vo forme darovacích príspevkov od rodičov vo výške 262 eur, ktorá je určená na podporu škole na IT technológie. Náklady na 100 ks DVD a obaly budú z uvedenej sumy odpočítané vo výške 53, 20 eur. Suma vo výške 208.8 eur bude vložená na účet OZ. Za účelom ďalšej propagácie zostatkových DVD, budú prístupné počas otvorených dverí a počas zápisu do 1. ročníka,

 • získal hmotné dary IT pre školu, ktoré odovzdal,

- chce požiadať MČ o finančný príspevok pre OZ, ktorý by bol určený spolu so získanými financiami z DVD na doplnenie neschválených požiadaviek RR pre učiteľov (notebook a dataprojektor) a podpory na zakúpenie 5 ks stolových počítačov na základe žiadosti od vedenia školy v celkovej výške 2404 eur. Všetci prítomní podporili návrh na požiadanie o finančný príspevok. Po podaní žiadosti o kópiu návrhu požiadal pán Zeman a aj pán Velčický. Žiadosť je nachystaná aj s cenovými ponukami. Po podpísaní pani predsedníčky, bude žiadosť podaná.

- diskutovalo sa o fin. prostriedkoch určených na kopírku, nakoľko bolo schválených 50 eur mesačne. Tento limit sa prekračuje, preto RR by rada požiadala vedenie školy o analýzu, čo sa tlačí a na základe údajov sa prípadne prehodnotí mesačný rozpočet,

- zabezpečí prihlásenie OZ do združenia ,,www.dobrovolnictvo.sk, za účelom získať informácie pre prípadnú pomoc pri realizácii projektov a pravidelného zasielania informácií potrebných pre podporu RR. Návrh bol podporený.

 

Pán Gabaj vyzval RR rodičov, či má, v akom smere a rozsahu záujem podporiť v roku 2014 svojimi aktivitami:

- finančne školu formou projektov cez nadáciu Pontis, nadácie veľkých spoločností,

kultúrno - športové aktivity školy a ostatné činnosti v zmysle schválených stanov.

 

- Pán Zeman informoval, že Rada školy schválila stravovaciu komisiu, podmienky ešte nie sú

zadefinované, napriek tomu hľadá aktívnych rodičov, ktorí majú prehľad o danej téme, požiadal

triednych dôverníkov, aby sa spýtali na TA, či by sa niekto z rodičov aktívne zaujímal a mal vedomosti o danej téme.

 

Padol návrh vytvoriť v škole recyklačný kútik - je potrebné zistiť, v čom všetkom sa už škola angažuje.

 

Pani Kurz predostrela nasledujúce návrhy:

- získať titul zelená škola v spolupráci s OZ Živica, vzhľadom na výhodnú polohu školy. ZŠ Veternicová už tento titul má,

- zber použitého rastlinneho oleja z domácností a získať možné benefity pre školu.

Návrhy boli prítomnými podporené.

- v minulosti padol návrh na organizovanie školského plesu, ktorý by nahradil v čase fašiangov organizovanie karnevalu, na ktorom by sa mohli okrem žiakov zúčastniť učitelia aj rodičia,

návrh nebol pre tento školský rok z časového hľadiska podporený.

Padol návrh o organizovaní školského večierku. Táto téma ostáva do budúcnosti otvorená.

 

Podporený bol aj návrh na Veľkonočný jarmok organizovaný obdobne ako vianočný jarmok plus

prizvaná verejnosť + program pre rodičov, prípadne seniorov a deti z MŠ.

Podporený bol aj návrh burzy školských vecí, cca druhý septembrový týžden budúci školský rok 2014/2015. Je potrebné informovať rodičov deviatakov, aby prípadné použiteľné učebnice ponechali na daný účel.

Návrhy je potrebné odkonzultovať s vedením školy.

 

Pán Zeman s pani predsedníčkou vyžiadajú zoznam aktivít organizovaných školou v II.školskom polroku 2013/2014 a ponúknu účasť RR s cielom podporiť školu a školské aktivity.

 

Prehľad podporených návrhov RR :

 

- získanie fin. prostriedkov od mestskej časti - hospodár,

- osloviť banky a požiadať o zvýhodnený účet - hospodár,

- registrácia dovbrovoľníctvo – hospodár,

- zber opotrebovaného oleja z domácností – tajomníčka,

- burza učebníc a pomôcok – tajomníčka,

- veľkonočný jarmok – tajomníčka,

- zistenie stavu WC a iniciatíva za ich rekonštrukciu - predseda RŠ a tajomníčka

- získať titul „Zelená škola“ – tajomníčka + p. Szabóová

- FB Rady rodičov ako neformálny komunikačný kanál - ...

- recyklačný kútik, infokampaň o recyklácii vs. znovupoužití- p. Szabóová

 

V prípade, ak by niekto z rodičov chcel pomôcť pri organizovaní návrhov, je vítaný, je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu za činnosť.

 

Pritomní sa zhodli, že je potrebné doplniť web stránku školy o OZ RR, nakoľko jeho činnosť nie je na

stránke dostatočne spomenutá a prezentovaná.

 

Pán Gabaj sa poďakoval prítomným za účasť a o 20:00 h ukončil zasadnutie.

 

V Bratislave dňa: 20.1.2014

Zapisovateľ: Petra Kurz

Overovateľ : Jana Paulovičová

Overovateľ: Martin Gabaj

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka O.Z. dňa 26.5.2014

 

Dátum konania: 26.05.2014, 18:00 hod.

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava, v priestoroch zborovne

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1), Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy ,

p. riaditeľka RNDr. Golaisová, p. zastupkyňa II. stupňa RNDr. Petrášová

 

Program:

 1, Otvorenie, prezentácia, voľba overovateľa zápisnice

 2, Dôležité informacie ( vedenie školy )

 3, Informácia o činnosti predsedníctva ( zhodnotenie,návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2014/2015).

 4, Správa o  hospodárení ( stav, prideľovanie financií )

 5, Rôzne

Zapisovateľ: tajomníčka Petra Kurz

Overovateľ: Katarína Hegedušová, Martin Gabaj

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala všetkých prítomných, dala  kolovať prezenčnú

 listinu a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov.

 Za overovateľa zápisnice sa prihlásila pani Hegedušová, za predsedníctvo pán Gabaj.

 2.Pani riaditeľka informovala :

- dňa 27.6.2014 bude vysvedčenie, 23.6.2014 hodnotiaca porada, 20.6.2014 uzavretie známok. V nasledujúcich 2 tyždňoch prebehnú posledné písomky, doporučila pridať hlavne na druhom stupni,

- informovala o výsledkoch monitoru deviatakov. Monitor dopadol nad očakávania, náš percentil sa pohybuje na urovni 84,12%. Keď bude dostupný percentill z iných karloveských škôl, bude inoformovaná RR, aby bolo možné porovnanie. Všetci žiaci boli prijatý na ďalšie štúdium,

- informovala o tom, že DÚ nebudú zverejňované povinne na internete, nakoľko sa uverejnovanie neosvedčilo. Napr. pani uciteľka AJ, Holičova bude nadalej zverejnovať úlohy,

- ZUŠ otvára nový odbor na nasej škole a to herecký a spevácky,

- požiadala rodičov, aby sa spýtali v triedach, či by niekto z radu rodičov nechcel viest šachovy krúžok o ktorý majú žiaci záujem,

- o nadchádzajucich akciách a to:

- branné cvičenie,

- 20.6. a 23.6. prídu hasiči a deti budú trénovať nácvik evakuácie + ukážky, detailný program nie je momentálne k dispozicii,

- piatok 30.5.2014 II stupeň ide do kina pri príležitosti MDD, prvý stupeň bude mať 2.6.2014 športovú olympiádu. Vedie pani Vybošťoková, hladá sa ešte jeden dobrovoľník z RR na výpomoc pri organizacii.

- už túto stredu počas veľkej prestávky prebehne natáčanie v rámci projektu Happy-organizované MČ a v priebehu dňa fotenie triednych kolektivov,

- oznámila úspech žiaka I.stupňa, ktorý v rámci Slávika postúpil až do krajskeho kola,

- požiadala rodičov, aby písomne potvrdili zaujem o buď etickú výchovu, alebo náboženstvo.

- oznámila, že od budúceho roku je možnost voliteľného druhého jazyka medzi RJ a NJ,

- skonštatovala, že napriek žiadosti o finančnú podporu MČ na náter dverí sa nevyhovelo, preto prosí rodičov v prípade záujmu o príspevok 1 eur, pán školník cez prazdniny dvere tried, ktorích sa to týka natrie,

- opätovne sa poďakovala rodičom za podporu projektov, ako upratovanie športového ihriska, Lidl súťaž, či Eko kutik.

Potom odovzdala pani riaditelka slovo pani zastupkyni Petrášovej, ktorá  informovala o akciách, súťažiach, olympiádach a programe za uplynulý školsky rok. Zoznam aktivít bude uverejnený na stránke skoly – záverečná správa za školský rok. V skratke uvedených pár akcií:

 • o výchovných akciách pre I.  a II. stupen, I. stupen Škola radí deťom - v spoluprácii s políciou, pre II.stupeň trestné právo,
 • výchovné koncerty, resp muzikály,
 • deti navštívili NR SR v rámci školského parlamentu,
 • Karlová Ves organizovala 2. ročník podujatia deti rodičom v Karloveskom centre kultúry, program na toto podujatie pre našu školu vytvoril pán Chovan. Rodičia detí, ktoré vystupovali, mali informáciu, kedy sa podujatie uskutocní, táto akcia bola propagovaná mestskou častou.

- zbere Pet fliaš v ramci projektu OLYMPIÁDA, a poprosila, aby deti nosili do školy flaše najlepšie už vypláchnuté (hlavne tie od mlieka) a stlačené, inak ich deti stláčajú v rámci technickych prac.

- zbere vrchnákov z PET fliaš, deti budú rozhodovať v rámci školského parlamentu, komu pomožu darovanim vrchnákov, vrchnáky je potrebné doniesť do školy zvlášť.

- o pripravovaných akciách, ako cena Neptúna, je pripravovaná osveta na čistenie zubov, olympiáda rozumu, SvP,

- pre 6. a 7. ročník divadelné predstavenie Záhada bublajúceho ducha, vstupné bude 0,5 eura.

- 2.6.2014 na zrekonštruovanom školskom námestí sa uskutoční akcia Karloveská stonožka, akcia organizovaná MČ, škola má možnosť získať finančný prispevok.

-     ohľadom odchodu žiakov na 8-ročné gymnázia, že najlepší žiaci odchádzajú a v triede ostáva len priemer, že chýbaju “tahúni” a celkovo úroveň triedy klesá.

Rodičia  priebežne reagovali na poskytnuté informácie, napr. ohľadom nezverejňovania DÚ na internete, opýtal sa rodič, ako to má inak riešiť nakoľko sú spolužiaci neochotní DÚ poskytnúť. Pani Petrášová odpovedala, že deti by si mali osvojit sociálne návyky a mali by sa naučit písať a značiť si DÚ. Ak sa dieťa nedopátra k DÚ počas choroby, treba osloviť triedneho učiteľa.

Pani Szaboová doplnila informáciu ohľadom OLO olypiády, že OLO usporadúva súťaž, do ktorej je možné zapojiť sa, ale uzávierka prihlášok bude čoskoro. Účasť na súťaži by mohla byť motivačná.

Rodičia prvákov sa pýtali, ako je to s plávaním, prečo plávajú deti len 1x za 2 týždne, či je to z kapacitných dôvodov. Pani riaditelka odpovedala, že je to z časových dôvodov, resp.  je tam veľká časová strata pri prezliekaní, deti vo vyššich ročníkoch majú plávanie 1x týždenne.

Pani Kurz sa spýtala, či bude vedenie školy reagovať na foto uverejnenú v Karloveských novinách, pretože fotka bola zo spoločnej akcie upratovanie športového areálu MČ a text k fotografii, bol o oddĺžení školy. Tak isto sa pýtala, či bude vedenie reagovať na to, že naše deti nedostali možnost sa zúčastniť otvorenia školského námestia. Vedenie nebude reagovať.

Pani Kurz požiadala rodicov, aby sa spýtali v triedach, hlavne buduci 6 ročník, či by bol záujem o jazykovy pobyt v Anglicku. Nakoľko sú podobné pobyty finančne náročné, je možné po dohode na takýto jazykový pobyt sporiť.

V snahe predísť väčším problémom v budúcnosti, rodičia sa zaujímali, ako je to s vyučovaním a integráciou žiakov s poruchami správania, učenia, v niektorých ročníkoch vyskytujú problémoví žiaci. Týmto opätovne otvorili aj tému neprispôsobivých žiakov. Pani riaditelka s pani zastupkyňou rodičom ozrejmili, že pedagógovia dostávajú informácie zo špeciálno-pedagogicko-poradenskej poradne, tak isto žiaci nemajú špeciálne vyučovanie, ale pri určitých disfunkciách úľavy. Úľavy sa netýkajú správania. Problémový žiak zo 6 triedy tento rok ukončí školskú dochádzku nakoľko dovŕšil vek, kedy to zákon umožňuje. Rodičia sa zhodli, že takýto spolužiak dlhodobo narúša nielen vyučovací proces, ale rozvracia kolektív triedy zvnútra a aj keď takýto odíde, trieda sa z toho ťažko spamätáva. Pani riaditeľka vysvetlila,  že riešenie takýchto prípadov je zo zákona  veľmi zložitý proces, že musia sa držať školského zákona, zákona o ochrane osobných údajov, častokrát spolupráca s kuratelou, je dlhodobá. Pán Gabaj sa vyjadril, že aj rodičia majú právo vedieť o integrovaných, problemových žiakoch, o probémoch v triede, a rodičia majú záujem podporiť učiteľov a pomôcť aj rodičom. Zhodli sa všetci, že je to problém celospoločenský a pravdepodobne na každej škole. RR bude v budúcom školkom roku naďalej sledovať situácia a hľadať možnosti na riešenie a podporu pre školu.

Vzhľadom na pokročilý čas sa RR k dalším bodom programu nedostala. Pripravované návrhy na spoluprácu v budúcom školskom roku budú odprezentované na septombrovom zasadnutí.

Pani predsedníčka RR sa poďakovala  prítomným za účasť a o 20:15 h ukončila  zasadnutie.

V Bratislave dňa: 26.6.2014

 

Zapisovateľ: Petra Kurz

 

Overovateľ: Katarína Hegedušová

 

Overovateľ: Martin Gabaj