Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Škol.rok 2011/2012 Škol. rok 2012/2013 Škol. rok 2013/2014 Škol. rok 2014/2015 Anketa marec 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18

Rada rodičov

Škol. rok 2012/2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:             17.09.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:              príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka        

Program:

1.                  Zahájenie

2.                  Informácia  jazyková škola ABC ENGLISH

3.                  Výchovno-vzdelávacie výsledky a iné informácie týkajúce sa školy – pani riaditeľka

4.                  Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012, odsúhlasenie výšky príspevku na rok 2012/2013. 

5.                  Rôzne - Diskusia

 

1. Pani A. Masaryková, ospravedlnila neprítomnosť predsedníčky RR,  privítala pani riaditeľku a  prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad čerpania a vyúčtovania odsúhlasených príspevkov ku dňu 16.09.2012 a prevod prostriedkov do nového roku  príloha č. 2

2. Pani učiteľka Bošková predstavila jazykovú školu ABC ENGLISH, oboznámila prítomných rodičov so spôsobom jej fungovania a možnosťami výučby cudzieho jazyka. Ďalšie informácie a letáky prinesie priamo do tried na triedne aktívy 17.09.2012

3. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2011/2012 (príloha č.4), prípadne výsledky budú uverejnené aj na internetovej stránke našej školy. Pani riaditeľka podrobne vysvetlila ako funguje monitor 9, nakoľko sa objavili špekulácie o jeho objektívnosti. Novinka bude tetovanie piatakov – monitor 5. Začíname tento rok v novembri. Nasledujúci rok bude tiež ešte skúšobný a nasledujúci potom už pôjdeme na ostro tak ako je to u deviatakov. Rodičia opätovne požiadali o podrobnejšie informácie o učiteľoch na internetovej stránke školy.

Dôležité termíny školského roka 2012/2013:

Monitor 9 13.03.2013 náhradný termín 26.03.2013

28.01.2013 klasifikácia I. polrok

21.06.2013 klasifikácia II. polrok

Koniec školského roka 2012/2013 28.06.2013

Termíny prázdnin sú uvedené na internetovej stránke školy.     

Ďalej sme si odsúhlasili termíny konania RR a TA, ktoré budú uverejnené aj na internetovej stránke školy:

22.10.2012            RR - odsúhlasovanie požiadaviek na príspevky.

03.12.2012            RR                  04.12.2012 TA

18.03.2013            RR                  19.03.2013 TA

27.05.2013            RR                  28.05.2013 TA

Ďalej pani riaditeľka poďakovala rodičom za pochopenie účasti našej školy na celoštátnom štrajku. Veľké poďakovanie patrí aj rodičovi P. Tsimbazafimu za darovanie 2ks počítačov a 1.800,-EUR do OZ ABECEDA na zakúpenie nových PC. Tento rok sa podarilo zakúpiť lavice prvákom z 2% z OZ ABECEDA. Čo sa týka školskej psychologičky, všetky informácie budú poskytnuté na TA 18.09.2012.

Správa bazéna a ihriska ostala KVŠK, ale zmenila sa zodpovedná  osoba na pána Cibáka.

Diskusia sa viedla ohľadom financovania bazéna a druhej budovy školy. Nakoľko nemáme žiadne nové informácie prebrali sa len tie, čo vieme už dlhšie, že MČ hovorí o tom ako oddlžuje školu zo svojho rozpočtu a škola zase tvrdí, že je oddlžovaná formou transferov z ministerstva a preplatkov na teplárňach z iných subjektov.

Naďalej nie je jasné ako bude pokračovať financovanie hodín pre verejnosť, keďže MČ sa nevyjadrila, či je vôbec ochotná hradiť náklady za toto plávanie.

Na našej škole neexistuje osobné ohodnotenie učiteľov, nakoľko máme bazén a budovu navyše.

Rodičia požiadali o zápis do zápisnice, aby pani predsedníčka RR oficiálne požiadala o nahliadnutie do zmluvy medzi  MČ a KŠK ohľadne správy bazéna.

 

4. Ďalším bodom bolo odsúhlasenie dobrovoľného príspevku ZRŠ na rok 2012/2013.

Návrh:

20,-EUR prvé dieťa

10,-EUR druhé dieťa

 0,-EUR každé ďalšie

Hlasovanie: všetci prítomní boli za.

Zároveň rodičia poprosia triednych učiteľov o vyzbieranie príspevkov v hotovosti.

5.Pani A. Masaryková ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:            22.10.2012

Počet prítomných:            príloha č. 1- prezenčná listina

                                    RNDr. Golaisová – riaditeľka ZŠ

                                    Ing. Žiačik – poslanec zastupiteľstva K. Ves

                                    Ing. Cibak – prezident mládežníckeho basketbalového klubu K. Ves

 

Program:                                           

1.    Zahájenie, informácie o stave financií

2.    Odsúhlasenie požiadaviek/žiadostí školy, učiteľov

3.    Informácie ohľadom správy bazéna

4.    Rôzne , zaver

 

Pani H. Masaryková privítala pani riaditeľku, Ing. Žiačika a Ing. Cibaka ako aj prítomných zástupcov rodičov. Vzhľadom k tomu, že pani riaditeľka sa ponáhľala na ďalšie rokovanie požiadala p. Masarykova o zmenu programu, s čím zástupcovia rodičov súhlasili a odovzdala slovo pani riaditeľke.

            Pani riaditeľka oboznámila prítomných s finančnými problémami školy a vysvetlila tak, prečo škola a učitelia žiadajú o zakúpenie učebných pomôcok ,dataprojektorov, tlačiarní, tonerov a odmien pre deti na rôznych súťažiach. Škola nemá finančné prostriedky na zakúpenie požadovaných položiek ako aj na opravy lavíc, dverí toalety hygienických potrieb na WC. P. predsedníčka navrhla alternatívne možné zdroje príjmov a vyzvala p. riaditeľku aby tieto využili a aktívne hľadali ďalšie možnosti fin. príjmov. Škola zakúpi cez sponzorský dar p. Tsimbazafyho (rodič žiakov 2.A a 7.B) 6 nových počítačov. Pani riaditeľka ďalej oboznámila prítomných s inventárom „kritického materiálu“ (CD prehrávače, kopírky, tlačiarne, dataprojektory, notebooky). Ako zdôraznila tento materiál je poväčšine zastaralý a je potreba jeho obnovy. K 12.10. škola disponovala sumou 3000 euro ,pričom 2742 použila na kúpu kancelárskeho spotrebného materiálu a internet. data kabinetu ,kt ,je využívaný na sťahovanie učebných programov. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že finančné prostriedky vyzbierané v rámci ZRPŠ od rodičov pomôžu vyriešiť situáciu s učebnými pomôckami pretože štát poskytuje málo finančných prostriedkov. P. riaditeľka zdôraznila ,že na iných školách rodičia vyzbierajú vyššiu sumu na žiaka a z tých prostriedkov financujú revitalizáciu tried a školy. Rodičia pripomenuli p. riaditeľke, že príspevok je dobrovoľný . Ďalej p. riaditeľka oznámila zástupcom rodičov, že od nového kalendárneho roka nebudú učitelia chodiť s triedami na preventívne lekárske prehliadky ako doteraz a to z dôvodu dlhého čakania v nevyhovujúcich podmienkach, chýbaniu na vyučovaní a následne problémom so suplovaním, čo je pre školu neúnosné. Oboznámila prítomných so spôsobom financovania v školskom klube, kde 13€/mesiac/dieťa sa rozdeľuje na tretiny v pomere mzdy/spotrebný materiál/energie. Rodičia sa informovali ohľadom dokončenia a sprístupnenia 3 posch. P. riaditeľka prisľúbila, že budú triedy odovzdané na užívanie najneskôr 29.10. 2012. Rodičia vyjadrili veľkú nespokojnosť s riešením vedenia školy pri havárii a dočasnom odstavení kúrenia. Deti sa učili v studených triedach čo malo za následok prechladnutie viacerých žiakov. Rodičia opätovne vyzvali p. riaditeľku ,aby v podobných prípadoch riešila vzniknutú situáciu s ohľadom na zdravie žiakov ako aj vyučujúcich pedagógov.

            O slovo sa prihlásil p. Halaj, ktorý zdôraznil, že zoznam „kritického materiálu“ bol požadovaný už aj v minulosti, žiaľ bezvýsledne, pretože rodičia potrebujú vedieť čo škola má, ak majú zodpovedne pristúpiť k riešeniu požiadaviek jednotlivých vyučujúcich. Pripomenul, že v zozname nie sú zahrnuté všetky položky, ktoré boli zakúpené z prostriedkov ZRPŠ. Zároveň sa opýtal p. riaditeľky, či požiadavky učiteľov na učebné pomôcky sú adresované aj na zriaďovateľa školy. Ide totiž o sumu výrazne prevyšujúcu disponibilne finančné prostriedky vyzbierané z príspevkov ZRPŠ. Pri zápornej odpovedi sa vyjadril, že je nutné do toho procesu zahrnúť aj zriaďovateľa. Rodičia nemôžu suplovať funkcionality štátu. Čo dobré prináša škola, v ktorej je zima, nesplachujú WC a rodičia finančne suplujú štát (zriaďovateľa, školu) ? Ďalej sa informoval čo je s požiadavkou na mestskú políciu, aby zriadila pri škole kontrolný bod, o ktorý bolo žiadané na predchádzajúcich stretnutiach. Ich prítomnosť by bola vítaná hlavne v ranných hodinách keď detí prichádzajú do školy a potom v popoludňajších pri odchode domov. Zároveň aj teraz, keď je v prevádzke bazén, pretože trávnik pri vstupe do bazéna je od aut ako oranisko. P. riaditeľka odpovedala, že mestskú políciu požiadala o vytvorenie kontrolného bodu, ale odpovedali jej (písomne), že majú málo ľudí a preto sa tejto činnosti nemôžu venovať. P. riaditeľka bola požiadaná, aby túto odpoveď predložila rade rodičov z dôvodu ďalšieho riešenia s magistrátom mesta.

            O slovo požiadal Ing. Žiačik, ktorý vysvetlil financovanie škôl. Objasnil mechanizmus financovania s použitím prepočtu na žiaka, ale taktiež poukázal na hospodárenie školy či už s teplom, alebo svetlom k čomu použil štatistiky za posledné roky. Zároveň načrtol potreby do budúcna, či už je to výmena okien, regulácia tepla, alebo zateplenie budovy. Žiaľ, všetko stojí na finančných prostriedkoch, ktorých je málo a rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva.

            Následne sa rozprúdila búrlivá diskusia zameraná na hospodárenie školy či už zo strany vedenia školy alebo mestskej časti K. Ves. Zástupcovia rodičov vzniesli kritické ohlasy na manažment školy, ktorý nekoná dôrazne ale aj na zriaďovateľa, čo si v mene všetkých poslancov musel vypočuť Ing. Žiačik. Boli preberané témy ohľadom problémov s teplom, predovšetkým na treťom poschodí, nefunkčnosťou WC, nedostatkom financií na učebné pomôcky, nehospodárnymi zmluvami pri prenájmoch bazéna, vedľajšej budovy, priestorov na krúžky a pod., čo v konečnom dôsledku má vždy za následok nedostatok financií pre školu na základnú prevádzku. Z diskusie vyplynula nedostatočná komunikácia medzi vedením školy rodičmi a zriaďovateľom a taktiež zarážajúci poznatok, že škola ako budova nie je poistená. P. riaditeľka nieje dôsledná v riešení vzniknutých problémov, úplné absentuje rozvoj školy, neustále sa rieši finančný problém kt. negatívne vplýva na vyučovací proces, a prostredie školy. Na základe týchto poznatkov rodičia poverili p. predsedníčku ,aby sa obrátila na radu školy so žiadosťou o preverenie financovania – hospodárenia školy. Je nutné zistiť príčiny nedostatku financií na škole a hľadať riešenie ako tento stav zvrátiť.

            O slovo požiadal Ing. Cibak. Oboznámil prítomných s činnosťou pri obnove školskej telocvične, kde združenie, ktoré zastupuje investovalo 74 000 €. V súčasne dobe spravuje školský bazén. Svoj zámer využívania bazéna predstavil s prihliadnutím na subjekty, ktoré ho využívajú (škola, vodné pólo, synchronizované plávanie, happy kids, športové kluby na regeneráciu a verejnosť). Jeho cieľom je dosiahnuť efektívne a vyrovnané hospodárenie, ktoré nebude po ekonomickej stránke zaťažovať školský rozpočet. Zmluvu má do konca kalendárneho roka uzavretú s Karloveským športovým klubom.

            Pani Masarykova v ďalšom bode oboznámila prítomných zástupcov rodičov s predbežnou sumou cca 7200 euro, ktorá je vyzbieraná z príspevkov ZRPŠ ( 2200 prevod z min. škol. roka, 5000 tento škol. rok. ). Tieto prostriedky budú ako každoročne použité na vykrytie požiadaviek jednotlivých vyučujúcich pre zabezpečenie vyučovacieho procesu a kultúrno-spoločenských aktivít usporiadaných školou. Vzhľadom na neskorý čas (dlhá diskusia k otázkam života a hospodárenia školy) bol prednesený zámer schvaľovania prednesených požiadaviek s prihliadnutím na solidárnosť určitých položiek a sumu, ktorá je k dispozícii. Jednotlivé požiadavky budú schvaľované systémom per rollám.

 

Zapisovateľ: Mgr. Ján Halaj 

 

Sumár žiadostí o fin. príspevok

 

Žiadatelia:

 

Suma

 

 

 

 

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 )

1400

 

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 )

350

 

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 )

250

1. stupeň

v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková:odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti )

600

 

mobilný stojan na dataprojektor 1.A.

300

 

dataprojektor 2.A.

500

 

Kopírka pre potreby 1 stupňa

500

 

2 tlačiarne do kabinetov na 1/ stupni prízemie

200

Školský klub

Viera Kocianová  : koberec

70

 

dataprojektor ,mobilný stojan,

500

 

nábytok do škol.klubu

 

 

na odmeny org.klubom

140

2. stupeň

v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov  ( knihy, sladkosti )

600

P.k. Matematiky a informatiky

RNDr.Petrašova Marta uč.matematiky- učebnice 60 ks pre 5 rocnik

174

 

Mgr. Štancelová / matematika- informatika - pomôcky (batérie,váhy,hustomery,silomer,kružidlo tabuľové)

300

chémia

zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

200

 

Obvodné kolo chem.olympiady

100

P.k.TV a šport.výchova

p. Mgr. Monika Tkáčová : na štartovacie bloky

200

 

lyziarsky vlek 10 euro na žiaka cca 50 žiakov

50

 

2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik

60

 

15.roč.plav. súťaže.Memorial .A.Dubčeka / Karlová ves - odmeny pre deti

70

 

pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti

70

 

plav. čiapky,pásiky a opr. starých pásikov /bazén

50

P.k.cudzícj jazykov

PhDr. Soňa Medveďová : 20 ks CD ,3 bal. papiera na kopírovanie,15 ks zjednodušených,čítaniek pre 5,6 ročník,1 CD prehrávač s USB klúčom

300

 

 

Mgr. Holičová Projekt Educate Slovakia - ubyt pre lektorov

200

Knižnica

Mgr. Kučiaková  na nove knihy

200

P.k.SJL a D

Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st.

120

P.k.vých. predmetov

 (výtvarná, náboženská a občianska) dataprojektor,stojan,plátno

600

 

Nábož.výchova výkresy,farbičky

100

Riaditeľstvo ZŠ

na spotreb. materiál potrebný pri organiz.XVII Rozpravkove vretienko / medzinár. súťaž

500

           

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:        03.12.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka + pani zástupkyňa I. stupňa          

Program:

  1. Zahájenie
  2. Výchovno-vzdelávacie výsledky a iné informácie týkajúce sa školy – pani riaditeľka
  3. Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2012/2013. 
  4. Rôzne - Diskusia

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala pani riaditeľku a  prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

-  pani riaditeľka postúpila k nahliadnutiu zmluvu medzi Karloveským športovým klubom a Mládežníckym basketbalovým klubom Karlovka, o.z.

2. Pani riaditeľka oboznámila rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami za prvý štvrťrok. Vyslovila znepokojenie nad zhoršujúcimi sa výsledkami žiakov. Tieto sa týkajú najmä deviatakov, ktorý stratili záujem o školu a aktivity s ňou spojené. Závažný problém je aj v 7.B triede viac menej sa to týka správania a vplyvu jedného žiaka na kolektív.

Pani riaditeľka poďakovala všetkým rodičom, ktorý podporili štrajk za podporu a pochopenie. Ďalej prítomných informovala o nasledujúcich krokoch. Všetky informácie budú aktuálne zverejňované na internetovej stránke školy a na vstupnej bráne školy.

 

Potom odovzdala slovo pani Michálkovej zástupkyni prvého stupňa, ktorá oboznámila prítomných s nadchádzajúcimi aktivitami pripravovanými školou. Vystúpenie žiakov našej školy bude 12.12.2012 o 17hod. na námestí sv. Františka v rámci kultúrneho programu. V januári v ŠK bude organizovaní lyžiarsky kurz. Žiaci 3. ročníka majú povinný a 4. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Deň otvorených dverí na škole sa koná 25.01.2013. Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 8. a 9.2. 2013 .

Osobne prišla aj pani Kociánová vedúca ŠK aby oboznámila rodičov s fungovaním a aktivitami ŠK. Práve bol ukončený kurz korčuľovanie, v decembri ešte bude ŠK organizovať Mikuláša. Pani vedúca ŠK vysvetlila rodičom svoju požiadavku ohľadom príspevkov na ŠK (á 20,-EUR na oddelenie, je ich sedem, na odmeny)  a použitie peňazí z výhry stonožky z minulého roku na zariadenie (skrinky a koberec) zbernej triedy v hodnote 300,-EUR.

Pani zástupkyňa informovala o možnosti otvorenia nultého ročníka pre deti s odloženou školskou dochádzkou zastrešený bude aj špeciálnou pedagogičkou. Ďalej vyzdvihla záujem o krúžky vedené v škole, nakoľko bolo spätne odovzdaných 95% vzdelávacích poukazov.

Následne si vzala slovo pani riaditeľka a informovala o vykonanej kontrole z hygieny. Odovzdala rodičom odkaz od kontrolórky, že aktuálne je všetko v poriadku čo sa týka vykurovania a teploty v triedach. Tiež ako sa má postupovať v prípade havárie a následnej odstávky kúrenia. Je možné vyučovať tri dni pri teplote v triede 18stuňov, až v prípade, že tento stav by mal trvať dlhšie je potrebné robiť opatrenia ako skrátenie vyučovania prípadne riaditeľské voľno. Rodičia dostali informácie, že budúci šk. rok bude dokončená výmena okien na I. a II. poschodí. Nasledujúca etapa by mala byť telocvičňa a bazén presné informácie treba žiadať na kompetentných , zriaďovateľ MČ a pani riaditeľka.

Pani predsedníčka poďakovala hosťom za účasť a príspevky.

3. Ďalej pokračovala debata k stavu kúrenia na škole. Výsledkom je žiadosť rodičov o poskytnutie informácie od pani riaditeľky a zriaďovateľa MČ v akom stave je vykurovací systém a čo sa s tým bude robiť, ako sa bude riešiť problém vykurovania na škole.

Nasledujúca časť debaty sa zaoberala ponukami na zabezpečenie multifunkčného zariadenia pre školu v profesionálnej kvalite. Pre zabezpečenie ponuky je predbežne schválených 700,-EUR na rok, pričom boli zrušené žiadosti na tonery pre existujúce zariadenie. Ďalšie informácie aktuálne mailom.

Prehodnotenie príspevku na medzinárodnú súťaž rozprávkové vretienko (organizované vo sobotu vo voľnom čase učiteľov) malo za následok dodatočné schválenie v sume  300,-EUR na výzdobu. Pripomienkované bolo najmä, že súťaž sa minimálnej miere týka detí našej školy. Je to medzinárodná súťaž podporovaná sponzormi a aj MČ, čo vyplýva z informácií o minulých ročníkoch. Malá propagácia tejto súťaže je tiež možno dôvodom prečo prostriedky neboli schválené hneď, nakoľko niektorí rodičia ani nevedeli o akú súťaž sa jedná (nie len rodičia prvých ročníkov).

Pri schvaľovaní a vyplácaní príspevkov na plavecké súťaže došlo k nedorozumeniu. Preto  bol dodatočne schválený príspevok na Dubčekov memoriál vo výške 84,60EUR s tým, že v ďalších ročníkoch bude príspevok len v prípade, že prispejú aj ostané zúčastnené školy, nakoľko je to pre všetky školy v Karlovej Vsi.

Pre školský klub odsúhlasili rodičia navýšenie príspevku na odmeny z 20,-EUR na 30,- na jedno oddelenie. To znamená, že je schválených celkom 210,-EUR na sedem oddelení.

Dodatočne bolo schválených 2x30,-EUR na výchovných pracovníkov na lyžiarsky výcvik.

Rodičia požiadali pani predsedníčku aby v ich mene požiadala o bližšie informácie ohľadom fungovania a potrieb knižnice na našej škole.

Poslednou časťou debaty bola žiadosť rodičov o bližšie informácie ohľadom problémov s toaletami a drobnými opravami na škole. Rodičia poverili p. predsedníčku o prednesenie žiadostí na pani riaditeľku, radu školy, zriaďovateľa, aby sa dala urobiť predstava o tom ako sa finančne riešia havárie, čo sú drobné opravy, ako sú financované prípadne ako by sa mohli týchto vecí zúčastniť rodičia.

4. Pani predsedníčka poďakovala rodičom za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Prehľad schválených fin. príspevkov :

* Rodičia sa dohodli ,že uvoľnia finančné prostriedky vo výške 60 euro mesačne na vyplatenie paušálneho poplatku 6000 x 0,011 euro kt. je predmetom zmluvy s firmou IMPROMAT Slov. spol. s r.o.

Žiadateľ

Účel

Požadovaná suma

Schválene 22.10.

Schválene 3.12.

 

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 ) 

1400

1400

 

 

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 ) 

350

350

 

 

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 ) 

250

250

 

1. stupeň

v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková:odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti ) 

600

600

 

 

mobilný stojan na dataprojektor 1.A.

300

0

 

 

dataprojektor 2.A.

500

0

 

 

Kopírka pre potreby 1 stupňa 

500

500

paušál*

 

2 tlačiarne do kabinetov na 1/ stupni prízemie

200

200

paušál*

Školský klub

Viera Kocianová  : koberec

70

0

 

 

dataprojektor ,mobilný stojan,

500

0

 

 

nábytok do škol.klubu

 

0

 

 

na odmeny org.klubom

140

0

210

2. stupeň

v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov  (knihy, sladkosti ) 

600

600

 

P.k. Matematiky 

RNDr.Petrašova Marta uč.matematiky- učebnice 60 ks pre 5 rocnik

174

0

 

 

Mgr. Štancelová / matematika- informatika - pomôcky (batérie,váhy,hustomery,silomer,kružidlo tabuľové)

300

300

 

Chémia

zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

200

200

 

 

Obvodné kolo chem.olympiady 

100

100

 

P.k.TV a Š.V.

p. Mgr. Monika Tkáčová : na štartovacie bloky 

200

0

 

 

lyziarsky vlek 10 euro na žiaka cca 50 žiakov

50

0

 

 

2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik

60

0

60

 

15.roc.plav sutaze.Memorial .A.Dubceka / Karlova ves - odmeny pre deti

70

0

84,6

 

pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti

70

70

 

 

plav. čiapky,pásiky a opr. starých pásikov /bazén 

50

0

 

P.k.cudzícj jazykov

PhDr. Soňa Medveďová : 20 ks CD ,3 bal. papiera na kopírovanie,15 ks zjednodušených,čítaniek pre 5,6 ročník,1 CD prehrávač s USB klúčom

300

 

 

 

300

 

 

Mgr. Holičová Projekt Educate Slovakia - ubyt pre lektorov

200

 

 

Knižnica

Mgr. Kučiaková  na nove knihy

200

0

 

P.k.SJL a D

Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st.

120

120

 

P.k.vých. predmetov 

 (výtvarná, náboženská a občianska) dataprojektor,stojan,plátno

600

0

 

 

Nábož.výchova výkresy,farbičky 

100

0

 

Riaditeľstvo ZŠ

na spotreb. materiál potr. pri organiz.XVII Rozpravkove vretienko / medzinar. súťaž.

500

0