Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Zápisnice 2011 - 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18 Škol. rok 2018/19

Škol.rok 2015/2016

Zápisnica z nultého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 28.9.2015


 

Miesto stretnutia:   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa

Čas:                        28.9.2015 o 18:00 hod

Počet prítomných členov: 19 viď. priložená prezenčná listina

Hostia: pán riaditeľPaedDr. Pavol Bernáth, pani zástupkyňa PaedDr. Zita Andrýsková, Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy

 

Prílohy :

1.prezenčná listina

 

Stretnutie zahájila pani Masaryková Hajnalka, privítala prítomných a navrhla nasledovný program :

Program :  

1. Otvorenie

2. Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

3.Informácie z vedenia školy

4. Informácia o činnosti predsedníctva

5. Správa o hospodárení

 1.Pani predsedníčka RR H. Masaryková privítala všetkých prítomných, dala kolovať prezenčnú listinu a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov.

2. Za overovateľa zápisnice sa prihlásila p. Hajnalka Masaryková  

3. Pán riaditeľ privítal všetkých prítomných rodičov a informoval:

 

- info z vedenia školy: - rekonštrukcia bazéna, 22.9. zastupiteľstvo MÚ, stanovisko ohľadom plánov s bazénom na tento šk. rok. Tento šk. rok nebude bazén v prevádzke. Oficiálne vyhlásenie: - celková rekonštrukcia bazéna. Stretnutie v škole – náčrt a neoficiálne termíny rekonštrukcie. Boli vypracované posudky na stav bazéna. Výsledok: doručený MÚ, škole a OZ. Starostka sa rozhodla, že sa bazén nespustí. S architektom prebieha naceňovanie rekonštrukcie. Bazén nie je vypustený.

 

- rekonštrukcia toaliet. Na 3. podlaží – prebiehajú natieracie, obkladacie práce. V dohľadnej dobe budú v prevádzke. Poďakovanie p. Gabajovi za zabezpečenie pomoci s kúpou kachličiek.

- rek. bazén – TV pre 1. stupeň bude odučená v telocvični namiesto plávania

Termíny pg. rád

16.11. 2015 – 1.štvrťrok

25.1.2016 – polročná PR

11.4.2016  – 3. štvrťrok

24.6.2016 – záverečná PR

 

Návrh na konzultácie (triedne aktívy)

Zajtra 29.9.2015, 8. alebo 15. decembra, 22.3. alebo 5.4., posledné rodičovské 24. alebo 31.5.2016

 

Tento rok nás čaká testovanie piatakov a deviatakov (monitor). Bližšie info zatiaľ nemáme. U piatakov je to prvé testovanie. Zatiaľ sa nahadzujú len info o žiakoch.

 

Vedenie školy sa dohodlo, že konzultácie s vedením školy a učiteľmi bude výlučne v popoludňajších hodinách. Termíny konzultácií budú zverejnené na internete na stránke školy. Do školy počas vyučovania z dôvodu bezpečnosti (462 žiakov a 62 zamestnancov) žiakov a učiteľov nebudú vpúšťané žiadne osoby. Kontakty sú uvedené na stránke školy. Dohodnúť termín cez mail alebo internetovú žiacku knižku.

 

Problém medializovaný: osobné údaje rodičov, zber údajov – stanovisko na minedu.sk k téme doplniť údaje

 

  • poistenie proti krádeži (veci súvisiace s vyučovaním, čiže nie mobily a pod.) – odstupňované; od do 50,- eur - 0,80 do 250 eur – 4,00 eura
  • kľúče od šatní majú len žiaci
  • úrazové poistenie zahŕňa plnenie, je na zvážení rodičov. Je tam poistenie úrazu. Minulý rok bolo plnenie za poistné nízke, urobilo sa porovnanie ceny poistenia a plnenie. Pre deti vyšla najlepšie cena 2,20 eur na šk. Rok. Keďže škola je zo zákona povinná pri úraze odškodniť žiaka, a plnenie by išlo zo školského nejakého rezervného fondu, takže by sa niekde muselo ušetriť, bolo by dobre keby rodičia zvážili možnosť zaplatenia tejto sumy.

 

Momentálne nemá škola žiadne záväzky, všetky fa sú zaplatené. P. riaditeľ by rád tento stav udržal čo najdlhšie. Preto by veľmi prijal pomoc od rodičov, či už priamo,alebo cez OZ.

 

Požiadavky učiteľov na OZ: na vyuč. proces a krúžky, nie DHM. Dôležité je, aby boli peniaze investované tak, aby to deti pocítili. Je dôležité, aby sme mali aj krúžky tvorivé, nie len doučovacie.

Krúžky sú zverejnené na internete. Začínajú od októbra.

 

Pozývam vás na výstavu vitamínov – 12. a 16.10.2015

 

Prezentácia školy navonok – funkčná FB stránka, zo stránky školy prepojenie na FB – zatiaľ cez google. Základná škola Alexandra Dubčeka – pozrieť našu, s fotom našej školy

 

Rodičia, kt. nepodpísali súhlas na zverejňovanie fotografií na soc. siete. Opakovane požiadať rodičov o vyhlásenie nesúhlasu s uverejňovaním.

 

Revidovaný školský poriadok – majú tr. učitelia, je aj na web stránke školy, žiaci boli oboznámení

- na základe aféry stopex – niektoré dodatky sa premietli do školského poriadku. Mobily majú byť vypnuté, v taške. Na fotenie používajte kopírku na vrátnici, doniesť len papier.

 

ASC agenda – prihlasovanie na webstránke, prístupy, nefunkčné z dôvodu pridávania informácií. Mali by to fungovať

 

Triedna kniha nebude aktivovaná na webstránke. Žiaci si musia úlohy a zameškané učivo samostatne. Nebudeme zaťažovať učiteľov ďalšou byrokraciou.

 

Plán rekonštrukcie na druhú časť WC – keď bude vytvorený plán mestskej časti. Neviem sľúbiť či to bude v najbližšom rozpočte. Bude informovať MČ o potrebných investíciách do opráv.

 

Bazén – ktoré posudky sú dôležité. Na stránke MČ je uznesenie. V posudkoch sú veci čo ohrozujú bezpečnosť, nevyhovuje elektrina, voda, vlhkosť.

Zatiaľ sú len neoficiálne termíny.

 

Podarilo sa nám eliminovať mzdové náklady na škole.

 

Z ASC agendy sa nedá nič zmazať. Známky je potrebné podpisovať. Sú tam aj aplikácie cez smartfóny.

otázka rodiča 4.B – výmena tr. učiteľa – prístup ako k druhostupňovým žiakov. Neučí deti jeden učiteľ všetky predmety. Sady zošitov, dostali žiaci zoznam zošitov, nakoniec od detí učiteľka požadovala iný zošit. – Nebol súlad s vopred objednanými zošitmi, a tým, čo bolo nakoniec objednané. Môžete používať zošity aké chcete. Už od druhého ročníka je v každej triede zabezpečené vyučovanie viacerými učiteľmi – z dôvodu profesijnej kompetencie, z dôvodu naplnenia úväzkov.

 

Celý výchovno-vzdelávací proces je na bedrách zástupkýň. P. riaditeľ je zamestnaný najviac situáciou ohľadom bazéna.

 

Poďakovanie p. Jedličkovi, p. Gabajovi, p. Zemanovi a všetkým, ktorý akokoľvek pomáhajú, aby sa deti vzdelávali v dobrých podmienkach.

 

Prvý ročník – distribúcia informácií z dnešného zasadnutia – prostredníctvom e-mailom (1.B, C, D) a cez FB stránku (1.A)

 

4. a 5. Skrátené info o projektoch a financiách (p. Gabaj)

 

  • potrebujem niekoho na pomoc s účtovníctvom – osloviť rodičov s prosbou o pomoc pri vedení účtovníctva, pri koordinácii práce s účtovníčkou
  • zajtra voliť nových triednych zástupcov
  • projekt komunitné záhrady – ešte aspoň 2x v októbri – škola získa nové priestory na výučbu etika, prírodoveda, integrovaní žiaci, biológia, pre školský klub. Projekt sa musí ukončiť do októbra, udržateľnosť do 2018
  • triedenie bioodpadu, kompost, šachy, kolky, sadenie – 2 átriá, ...
  • potrebujeme rastlinky, doniesť cez triedny učiteľky

 

Projekt grafity – odstránené zo dvoch strán a výmena zasklenia, kachličky práve prebieha: 2040 eur.

 

Z 2 % sme vyzbierali cca 3983,59 eur, dary od rodičov 7430.- eur

Príspevok na OZ Rada rodičov – návrh je ponechať príspevok ako minulý rok 20,10, 0 - eur na žiaka na školský rok.

Peniaze aj získavame cez projekty:  BlueSky 1000 USD p. Grebeči, Naše Mesto: 250 eur MČ, 100 eur Pontis, 575 eur Magistrát na krúžky vybavenie, 300 eur Siemens pre školský klub – p. Briatka

 

Dohodnuté termíny na Radu rodičov a triedny aktív:

Navrhované skoršie termíny. Rodičia v počte všetci, odsúhlasili skoršie termíny na triedne aktívy a Rada rodičov vždy deň pred o 18:00

 

Termín na komunitné záhrady: natieranie, zemina, sadenie,

Termíny sú zverejnené na webe, v sobotu od 9:00 do min. 11:00

 

Rada rodičov sa uzniesla jednohlasne, že peniaze na poistné sa zaplatí cez triedne fondy. Suma na poistné na dieťa je 2,20.

 

Pokračuje zber papiera. Najlepšia trieda dostane tortu. Knihy by sa mali odovzdávať radšej na ďalšie použitie, možné cez občianske združenie.

 

Zbiera sa naďalej použitý jedlý olej (z vyprážania, z rýb, ...) v pet fľaši – používa sa ako prídavok na ekonaftu. Na stránke bude dátum pristavenia kontajnera na fľaše s olejom.

 

Hľadá sa rodič do pracovnej skupiny pri realizácii rekonštrukcie bazéna.

 

Tým sa ukončilo zasadnutie RR. Pani Masaryková sa poďakovala prítomným.

 

V Bratislave dňa: 28.9.2015
 
Zapisovateľ: Petra Pavelková

Overovateľ : Hajnalka Masaryková

 


 

Zápisnica z prvého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 29.9.2015


 

Miesto stretnutia:   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa

Čas:                        29.9.2015 o 18:00 hod

Počet prítomných členov: 22, viď. priložená prezenčná listina

Hostia: Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy

 

Prílohy :

1.prezenčná listina

 

Stretnutie zahájila pani Masaryková Hajnalka, privítala prítomných a navrhla nasledovný program :

Program :  

1. Otvorenie, prezentácia

2.Voľba predsedníctvaOZ, voľba overovateľa zápisnice

3.Rôzne

4. Záver

 

1.Pani predsedníčka RR H. Masaryková privítala všetkých prítomných, dala kolovať prezenčnú listinu a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov.

2. Pani Hajnalka Masaryková sa vzdala postu predsedníčky OZ z časových dôvodov. Navrhla na tento post p. Gabaja.

Po diskusii a prisľúbení pomoci od väčšiny rodičov v RRsvoje rozhodnutie pozmenila a po jednohlasnom opätovnom zvolení vo funkcie, túto prijala

Za hospodára OZbol jednohlasne zvolený p. Martin Gabaj, ktorý ale apeloval na rodičov, že k tejto práci nevyhnutne potrebuje pomoc a súčinnosť viacerých rodičov. Po prisľúbení tejto pomoci, túto funkciu prijal. Za pomocníka hospodára sa prihlásil p. Benkovič.

Za tajomníčku OZ bola znovuzvolená p. Petra Pavelková

Za overovateľa zápisnice sa prihlásil a bol zvolený p. Branko Toman

3. Rodičia odsúhlasili navrhované sumy na príspevok na ZRPŠ vo výške 20.- eur na 1. dieťa, 10.- na 2. dieťa a 0,- na každé ďalšie dieťa

Príspevky je možné uhradiť v hotovosti do rúk triednych učiteľov ako aj bezhotovostne vkladom na účet OZSK9275000000004019775875, EUR, ČSOB Podnikateľské konto, ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZŠ A. DUBČEKA, MAJERNÍKOVA 62, 841 05 BA najneskôr do konca októbra.

Pri bezhotovostnom prevode na účet OZ do poznámky napísať priezvisko dieťaťa, meno dieťaťa, triedu. Pri viacerých deťoch: priezvisko detí, meno 1. dieťaťa/trieda 1. dieťaťa, meno 2. dieťaťa/trieda 2. dieťaťa, meno 3. dieťaťa/trieda 3. dieťaťa.

Požiadať p. riaditeľ a následne p. tr. učiteľov o odovzdanie informácie o možnosti zaplatenia príspevku na ZRPŠ rodičom.

 

Z peňazí vyzbieraných na OZ v tomto roku nebude príspevok do triednych fondov
Príspevok z OZ na ŠVP dostanú len deti, ktoré príspevok zaplatili.

 

Triedne aktívy - rodičia schválili skoršie termíny na ich konanie:

8.12.2015, 22.3.2016 a posledné rodičovské 24.5.2016 o 17.00 hod.

 

Požiadavka na vedenie školy:

- čo najskôr zverejniť predbežný plán veľkých školských akcií a aktivít počas školského roka

- informácie o zápise detí do prvého ročníka zverejniť s väčším časovým odstupom.

Tým sa ukončilo zasadnutie RR. Pani Masaryková sa poďakovala prítomným.

V Bratislave dňa: 29.9.2015
 
Zapisovateľ: Petra Pavelková

Overovateľ : Branko Toman

 


 

Zápisnica z prvého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 7.12.2015


 

Miesto stretnutia:   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa

Čas:                        7.12.2015 o 17:30 hod

Počet prítomných členov: , viď. priložená prezenčná listina

Hostia: Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy, riaditeľ školy p. Pavol Bernáth, zástupkyňa školy p. Andrýsková

 

Prílohy :

1.prezenčná listina

2. výťah zo školského poriadku a zákona 245/2008 § 53

 

Stretnutie zahájil p. Martin Gabaj, privítal prítomných a navrhol nasledovný program:

Program :  

1. Otvorenie

2. Diskusia

3. Informácie z vedenia školy

4.Rôzne

5. Záver

 

1.Pán podpredseda M. Gabaj privítal všetkých prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu, rozdal informácie o stave účtu za minulý a tento rok a požiadavky na finančný príspevok zo strany školy na Občianske združenie a tým otvoril stretnutie Rady Rodičov.

 

2. Diskusia

 

            - p. Gabaj vyzval rodičov, aby hovorili o spolupráci rodičov a zástupcov rodičov jednotlivých tried, o pripomienkach rodičov, ktoré by mali byť smerované na vedenie školy

            - rodičia vo všeobecnosti nemajú žiadne pripomienky a námety na riaditeľstvo školy.

            - problém so žiakom Milanom Petrákom z 3.A - pri spojení v školskom klube dochádza k fyzickým útokom - čo sa s tým dá robiť (3.B)

            - podpora druhostupniarov - pre 8.B, A - pre aktívnych snaživých žiakov, niečo urobiť - p. Gabaj sa snaží vybaviť pre nich klubovňu.

            - 7.A - prečo sa neorganizuje lyžiarsky výcvik pre 7.ročník, od 2016existuje dotácia na lyžiarske kurzy zo štátu

            - p. Toman - čím sú dané povinné kurzy, ktorých sa musia deti zúčastniť, príp. téma komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi, jednoznačná formulácia o povinnosti alebo dobrovoľnosti účasti na jednotlivých akciách školy,

            - zápisy detí do 1. ročníkov budú až v apríli, ako prípis z ministerstva školstva, z dôvodu spôsobilosti detí na vstup do školy.

            - 2.C - problémy s deťmi (2 žiaci - psychológ - nespôsobilí) vyriešené

 

Požiadavky na schvaľovanie finančných príspevkov:

Otázne sa javia príspevky na: - aparatúru ?? a - hrnčiarsky kruh ?? - je potrebné doplniť, aké by bolo využitie, koľko detí sa k tomu dostane, aký je koncept.

 

Dôležité je, aby všetko bolo využité, aby sa k tomu dostalo viac detí.

Pri väčších investíciách by bolo vhodné, aby žiadajúci vypracoval jednoduchý projekt využitia

 

3. Informácie z vedenia školy

P. riaditeľ pozdravil rodičov

Informácie:

- 16.11. bola klasifikačná porada, 11 pochvál, 13 pokarhaní, znížené známky zo správania, hlavne za absencie, prospech sa bude hodnotiť v triedach s učiteľmi

- petičný hárok Bratislava proti  hazardu - MČ Karlova ves - podporiť podpisom - na rodičovských

- upozorniť rodičov na literu zákona, v šk. poriadku je napísané 4. bod 10. Správanie sa žiakov na hodinách - 245/2008 § 53 Ak žiak svojim správaním, ... - okamžité vylúčenie - privolajú sa zákonní zástupcovia, príp. polícia - je to ochranné opatrenie (v prílohe na prečítanie v triedach)

Pán riaditeľ upozornil, že sa toto bude uplatňovať zo strany školy v prípade porušenia, predovšetkým z dôvodu incidentu, ktorý sa v minulosti stal

 

- ak sa bude chcieť rodič stretnúť s učiteľom, tak len v popoludňajších hodinách, dopoludnia je prístup rodičom do školy zakázaný, kvôli bezpečnosti žiakov a učiteľov

- čo organizuje škola - na webe - pružne doplnené akcie v sekcii Akcie

- financovanie školy, škola má nulový dlh      

Otázky na vedenie školy:

 

otázka: príspevky zo štátu chodia načas?

odpoveď: máme zníženie rozpočtu, z dôvodu zníženia stavu žiakov. MČ posiela peniaze keď ich dostane zo štátu. Na účte školy sú vždy nejaké peniaze ako rezerva, takže faktúry sú platené načas, takisto aj mzdy zamestnancov.  Riešila sa exekúcia za r. 2013 za nezaplatené faktúry za vodu

 

- dotácia zo štátu vo výške 150.- eur na lyžiarsky, 7. ročník

- na školu v prírode je to 100.- eur na prvom stupni - jeden krát, takže vo 4. ročníku

- info pre 7. ročník, na lyžiarsky bude dotácia na každého žiaka, na školu v prírode pre druhý stupeň nie, rodičia sa môžu rozhodnúť, kam dieťa pôjde, čo preferuje. Cena dopravy nehrá úlohu, lebo deti majú dopravu vlakom zdarma, vzhľadom na počet detí sa nemusí robiť verejné obstarávanie

 

            otázka: škola v prírode - je tam nejaké určenie, čo sa musí učiť?

            odpoveď: výchovné predmety majú prevažovať nad vzdelávaním, ide o regeneráciu

            otázka: plavecký výcvik, min. školský rok, súťaž bola povinná alebo nie?

            odpoveď: bolo to dobrovoľné, prihlasovali sa či chcú alebo nechcú ísť

            reakcia: spôsob komunikácie spresniť, aby bolo jasné či je niečo povinné, alebo nepovinné

 

Kalendár podujatí

otázka: bolo by možné zostaviť nejaký kalendár podujatí

odpoveď : je to v kompetencii triednych učiteľov

 

Záver: triedny učitelia, v septembri rámcovo spravia harmonogram pripravovaných podujatí pre triedu, odprezentujú na prvom rodičovskom, pri aktuálnych nárazových neplánovaných podujatiach pošle triedny učiteľ hromadný mail rodičom o pripravovanom podujatí včas vopred

- učiteľ sa rozhodne ako bude komunikovať s rodičmi : na 1.stupni slovníček na 2. stupni mail alebo ižk

- vec Milan Petrák:

reakcia vedenia školy:

akýkoľvek problém sa vyskytne, komunikujte s učiteľkou, príp. vychovávateľkou, aby sa vec mohla riešiť. Ak to nestačí, kontaktujte zástupkyňu a riaditeľa. Urobíme všetko preto, aby sa to neopakovalo.

 

Koncepcia využívania hrnčiarskeho kruhu - nech sa p. Lajčiaková vyjadrí.

Riaditeľ: budem tlmočiť - projekt využitia

 

p. Zeman : dostal som možnosť využiť 20 000.- ak bude projekt, môže sa čerpať. Spoluúčasť 20%.  Aktivity pre 8. a 9. ročník. Projekt - boj proti kriminalite. Tam by mohol byť zahrnutý hrnčiarsky kruh

Aikidobudo center - zrušené, priestor je využitý ako sklad nepotrebných vecí, chceme to využiť naaktivity detí zo školského klubu

Krúžok florbal - bude pokračovať? Áno - tréneri Lyskai z KŠK

Žiadny krúžok sa nezrušil.

Pripomínam, každé dieťa môže chodiť na akýkoľvek krúžok na škole, nie len na jeden, na ktorý dal poukaz. Podľa kapacitných možnosti. Bolo vytvorených toľko krúžkov, koľko poukazov prišlo, aby sa to pokrylo. Aj ak odovzdá žiak poukaz do Zuš-ky, alebo klubu, môže chodiť na krúžky v škole.

Na internete sú zoznamy aktuálnych krúžkov, všetky ktoré sú tam, sú otvorené.

Krúžok je plánovaný na 60 hodín na školský rok.

Prečo to koliduje s poradami učiteľov?

krúžky sa nekonajú v pondelok, lebo je poradový deň, ale pohybové sú, lebo nemáme priestory, musíme využiť telocvičňu. Delíme sa o ňu s 2 subjektmi, kt. sú vedľa.

Termíny krúžkov na webe?

- určite sú termíny na webe uvedené

 

-Ponuka krúžkov na 2. polrok?

-Krúžky sú na celý školský rok

-Krúžok minibasketbal? je jediný platený?

-Nie je organizovaný školou, len je v jej ponuke.

Nakoľko krúžok minibasketbal nie je krúžok, ktorý vedie učiteľ školy, ale patrí pod klub MBKKarlovka, klub platí trénera aj priestor a na to mu nepostačuje hodnota vzdelávacieho poukazu, preto klub na dofinancovanie vyberá poplatok.

 

Žiaci môžu dať poukaz aj mimo školy (napríklad na minibasketbal, ktorý organizuje iný subjekt, alebo do ZUŠ), avšak potom žiaci môžu chodiť bezplatne na školské krúžky iba v prípade, že škola získa dostatočný počet poukazov, aby mohla krúžky financovať. Škola otvára krúžky na základe počtu prijatých poukazov. V prípade nízkeho počtu prijatých poukazov školou, škola nebude môcť krúžky otvoriť.

Bude to uvedené aj na webstránke školy - krúžky - poukaz sa odovzdáva do jedného krúžku, navštevovať môže viac krúžkov, do naplnenia počtu. Teraz sú už počty naplnené. Ak ale máte záujem, kontaktujte mailom učiteľku krúžku či má voľné miesto.

Prenájmy subjektov - prenájmy idú mestskej časti, je to potom súčasťou rozpočtu

Energie (vodné stočné energia teplo) - idú nám, sumy sú vypočítané mestskou časťou.

Prenájmy sú do r. 2017. Zmluvy by mali byť uverejňované na stránke mestskej časti. Verím, že sa zmluvy - nové alebo predlžujúce - upravia.

Financovanie knižnice: p. Kučiaková, dá sa dať dokopy zoznam kníh, ktoré sú do knižnice vhodné, požadované. Možno by rodičia mohli niektoré knihy dať darom. P. riaditeľ bude tlmočiť p. učiteľke.

 

P. Gabaj sa poďakoval vedeniu školy.

 

4. Rôzne

Ďakujeme za diskusiu.

Peniaze čo prišli prevodom a v hotovosti sa dajú dokopy a pošleme zoznam rodičom - triednym dôverníkom, aby bolo jasné, ktorí rodičia prispeli. A osloviť ostatných rodičov.

Finančné príspevky, ktoré boli požiadané boli schválené, okrem hrnčiarskeho kruhu (viď vyššie)

P. Gabaj opätovne vyzval rodičov na pomoc s finančnými záležitosťami občianskeho združenia, aby toto mohlo byť funkčné.

 

Rodičia dozorujú aj pri projektoch:

- obnovy a rekonštrukcie bazéna: Gabaj + Zeman

- výberové konanie na nového bufetára, kde sú dvaja uchádzači

 

Zajtra na rodičovskom sa vyjadriť k existencii bufetov. Otázka: ste za zachovanie bufetu na škole alebo ste za jeho zrušenie?Vyjadrenie za rodičov poslať p. Gabajovi, príp. p. Pavelkovej
 

Ďakujeme

V Bratislave dňa: 7.12.2015
 
Zapisovateľ: Petra Pavelková

Overovateľ : Branko Toman

 


Na stiahnutie:

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 21.3.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z.dňa 23. 5.2016