Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Škol.rok 2011/2012 Škol. rok 2012/2013 Škol. rok 2013/2014 Škol. rok 2014/2015 Anketa marec 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18

Rada rodičov

Škol.rok 2011/2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:        10.10.2011 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných: pani riaditeľka Eleonóra Golaisová

                                   príloha č. 1 prezenčná listina

Program:

1.         Zahájenie

2.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2010/2011 – odovzdanie pani Mačovská

3.         Použitie prostriedkov RR na školský rok 2011/2012 podľa požiadaviek učiteľov (rozpočet RR)

4.         Rôzne - Diskusia

1. Pani riaditeľka privítala prítomných rodičov. Podala informácie týkajúce sa školy:

- k nahliadnutiu vyúčtovanie nákupu materiálu na opravy z minulého roku (0,50EUR na žiaka z 2-9 ročníka cca 243,-EUR bolo vyzbieraných)

- ŠvP budú pre 7,8,9 ročník zrušené, nakoľko nie je možné podľa platného zákona zabezpečiť zároveň bezproblémový chod školy (na jednu triedu musia ísť traja učitelia al. vychovávatelia ako pedagogický dozor)

- požiadavka miestnej časti o vyjadrenie súhlasu na príspevok na zájazd do Barcelony pre deti zo sociálne slabších rodín.

- informácie o voľbe do rady školy:

            Kandidátky:     1 Hajnalka Masaryková – predsedníčka RR

                                   2. Janka Pavlovičová – rodič (2 deti navštevujú školu)

            Jednohlasne zvolená sčítacia komisia:

                                   1. Ján Halaj zástupca RR 8.C

                                   2. Dana Augustínová zástupca RR 6.B

                                   3. Adriána Masaryková zástupca RR 6.C

- informácie o výmene okien, okná na plavárni sú schválené aj sú na to vyčlenené prostriedky ,výmena by mala prebehnúť počas najbližších letných prázdnin, ostatné okná po ukončení prác na škole na Tilgnerovej ulici, vo fonde rozvoja bývania sú na to vyčlenené prostriedky, výmena bude prebiehať od tretieho poschodia smerom nadol

- kamerový systém bol úspešne preložený na vrátnicu

2. Pani Mačovská sa nedostavila, ani nedoručila podklady, ani vyúčtovanie za rok 2010/2011. Telefonát pani predsedníčky RR a pani Mačovskej sa ani nedá verejne tlmočiť, pretože jej vyjadrovanie bolo prípustné, ale vo význame bolo, že ona nikomu nič nedá a firme prevedie všetky zostávajúce prostriedky a až  potom to uzavreté odovzdá.

Na zaslaný mail “ V mene rady rodičov  ZS Alexandra Dubčeka Vás žiadam o odovzdanie ostatku finančných prostriedkov za minulý školský rok 2010/2011.
Termín odovzdania v hotovosti k rukám predsedu za prítomnosti  pokladníčky p. Masarykovej a zástupcu školy je najneskôr do 7.10.2011.
K odovzdaniu kt. sa uskutoční 10.10.2011 o 18,00 Vás žiadam o odovzdanie  všetkých dokladov a podkladov a vyúčtovanie za svoje obdobie pôsobnosti.
Ďalej žiadam predložiť výpisy o pohybe na učte potvrdene bankou.“
Žiadam Vás ,aby ste neuskutočňovali žiadne úhrady z finančných prostriedkov kt. mate k dispozícií patriacich RR Alexandra Dubčeka. „ pani Mačovská nereagovala.

Prítomný rodičia sa preto predbežne dohodli na nasledovnom postupe:

- odhlasuje sa maximálna celková suma za zasieťovanie

Celková suma jednohlasne odsúhlasená prítomnými rodičmi bola do výšky maximálne 6.920,- EUR vrátane DPH, podľa špecifikácie členov komisie zvolenej na obstaranie zasieťovania.

- počká sa na odskúšanie siete kt. sa má uskutočniť 13. - 14 .10.2011 a odovzdanie dokladov pani Mačovskou .V prípade, že sieť bude plne funkčná a firma bude súhlasiť s cenou 6920 euro s DPH , RR doplatí rozdiel celkovej sumy oproti vyplateným zálohám.

3. RR rodičov boli doručené požiadavky učiteľov za druhý stupeň v počte 11 ks. Týmito sa bude RR zaoberať po vyriešení zasieťovania. Zatiaľ bolo jednohlasne odsúhlasené, že vyzbierané prostriedky budú vložené na účet v Tatra banke. Účet bude vedený na meno pani pokladníčky (Adriána Masaryková zástupca 6.C). Dispozičné právo budú mať ešte dvaja rodičia (Jajcayová Zuzana zástupca 1.A a Rakická Michaela zástupca 1.C). Vždy budú musieť podpísať aspoň dvaja z troch.

4. Zo strany rodičov padol návrh na oslovenie OZ ABECEDA, prípadne na dohodu o odovzdaní prostriedkov RR s možnosťou zapojiť sa do ich využitia.

Ďalej sa diskusia viedla len okolo postupov pani Mačovskej a jej neochote spolupracovať. Zvažovala sa aj možnosti ako vzniknutú situáciu riešiť. Zatiaľ RR prišla k záveru, že treba počkať ako sa zachová firma ktorá zákazku dostala a vykonala práce. Nakoľko jej boli uhradené len zálohy na materiál a predpokladaný zostatok financií z minulého roku nepostačuje na doplatenie celej sumy, RR počká na konanie pani Mačovskej a v prípade, že sa nič neudeje v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov bude opätovne zvolaná a podnikne ďalšie kroky.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:     05.10.2011 17:00 v priestoroch riaditeľne

Počet prítomných: pani riaditeľka Eleonóra Golaisová

                                   Masaryková Adriána

                                   Masaryková Hajnalka

                                   Halaj Ján

                                   Gáži Ivan

                                   Ušák František

Prezenčná listina ako  príloha č.1 zápisnice.

Program: Riešenie zasieťovania a odovzdania zostatku financií z minulého roku.

Zvolená komisia rodičov sa dohodla na tom, aby súčasná predsedníčka RR H. Masaryková dnes 05.10.2011 telefonicky aj mailom vyzvala pani Mačovskú
k odovzdaniu finančných prostriedkov, ktoré zostali z minulého roku, nakoľko pani Mačovská nedodržala dohodnutý termín odovzdania dokladov a financií do 30.09.2011a to bez toho, aby z nich čokoľvek uhradila, aj v prípade, že je to záväzok z minulého roku. Záväzky sa budú uhrádzať až po RR, ktorá sa koná 10.10.2011. Na tejto RR bude predložené rodičom, ako sa hospodárilo minulý rok a následne rodičia schvália nevykonané úhrady. Termín odovzdania v hotovosti k rukám predsedu v prítomnosti zástupcu školy je najneskôr 07.10.2011. Bude vystavený preberací protokol, ktorý bude priložený k tejto zápisnici ako príloha č. 2.

Ďalej požiada pani Mačovskú aby doložila výpis všetkých pohybov z účtu RR, za celé obdobie(potvrdený Bankou). Výpis sa vydáva v banke na počkanie, takže termín odovzdania je určený najneskôr 10.10.2011 na RR.

Taktiež k 10.10.2011 najneskôr, vyúčtovanie s kompletnými dokladmi za jej pôsobenie v RR ako pokladníčky.

V prípade, že nebude možné získať potrebné dokumenty a prostriedky, ktoré rodičia vyzbierali za účelom pomôcť škole, budú podniknuté ďalšie kroky podľa návrhov členov RR.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Darovacia zmluva

uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

 1. Rada rodičov  ZŠ Alexandra Dubčeka

Majerníková 62,841 05 Bratislava

V zastúpení: Hajnalka Masaryková

predseda rady rodičov

(ďalej len „darca“)

a

 1. Základná škola Alexandra Dubčeka

Adresa :Majerníková 62

84105 Bratislava

IČO: 31 780 504

zastúpený : RNDr. Eleonora Golaisová

(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru rozvodov dátovej siete pre potreby zavedenia internetu v hodnote 6920 euro , slovom  šesťtisíc deväťstodvadsať euro .

II.

Odovzdanie daru

Darca venuje svoj nepeňažný dar rozvody dátovej siete pre potreby zavedenia internetu v hodnote 6920 euro po podpise tejto zmluvy.

 III.

Všeobecné ustanovenia

 1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka v platnom znení.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
 3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
 4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

 

Prílohu tejto darovacej zmluvy tvorí dodací a preberací protokol ,záručné listy .

 

V Bratislave, dňa 18.10.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:        26.10.2011 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina

príloha č. 2 požiadavky učiteľov

 

Program:

1.         Zahájenie

2.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2010/2011  

3.         Použitie prostriedkov RR na školský rok 2011/2012 podľa požiadaviek učiteľov (rozpočet RR)

4.         Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 2. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- vyúčtovanie 2010/2011 odovzdané pani Mačovskou

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu

2. Prezentovala postup odovzdania podkladov a vyúčtovania za za rok 2010/2011 Pani Mačovskou, ktorá si nakoniec túto svoju povinnosť splnila 17.10.2011.

Odskúšanie siete sa uskutočnilo 13. 10.2011 pánom Gažim. Celková suma, ktorá bola jednohlasne odsúhlasená prítomnými rodičmi na predchádzajúcej  schôdzi do výšky maximálne 6.920,- EUR vrátane DPH, bola Pánovi Ďurišovi zástupcovi firmy vyplatená 17.10.2011 3.110,-EUR a 19.10.2011 1009,20EUR v hotovosti. Kompletné podklady k zasieťovaniu budú priamo u pani riaditeľky a následne prebehne darovanie škole formou darovacej zmluvy.

Sieť je plne funkčná a firma súhlasila s cenou 6919,20 EUR s DPH , RR doplatila rozdiel (3110 a 1009,20EUR) celkovej sumy oproti vyplateným zálohám, ktoré boli vo výške 1.800,-EUR.

3. RR rodičov boli doručené požiadavky učiteľov za druhý stupeň v počte 11 ks.

Schválené príspevky pre všetky deti kt. sa zúčastnia následných akcií :

Škola v prírode : 7 euro na žiaka

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka

Predbežne boli odsúhlasene finančné prostriedky z požiadaviek učiteľov :

1. stupeň v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková

suma 700 euro na zakúpenie dataprojektoru

suma 600 euro na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti ..)

 

2. stupeň v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková

suma 600 euro na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti ..)

p. Mgr. Milan Chovan : suma 300 euro na zakúpenie cvičného materiálu pre plnenie učebných osnov technickej výchovy pre 5. až 9 ročník. ( po zaslaní rozpisu materiálu)

p. Mgr. Marika Chowaniecová : suma 260 euro na školské atlasy sveta

p. PaedDr. Pavol Bernáth : suma 300 euro zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie.

p. Mgr. Monika Tkáčová :

suma 100 euro na zakúpenie na štartovacie bloky ,látku na skok do výšky

suma : 50 euro na plaveckú súťaž „ o cenu Neptúna“ pre žiakov 3 ročníkov ( medaily ,sladkosti )

suma : 30 euro na plavecké čiapky

suma : 2X 30 euro na výchovných pracovníkov

Všetky predbežne schválené čiastky budú poskytnuté učiteľom na základe odovzdaného rozpisu presného použitia .

p. PhDr. Soňa Medveďová

požiadavka sa prehodnotí po obdŕžaní v čitateľnej forme a s popisom využitia.

Požiadavku o poskytnutie USB kľúčov rada navrhla prebrať na triednom aktíve. Nakoľko majú niektorí rodičia možnosť poskytnúť viac USB kľúčov.

Pani Jana Hajdu zástupca rodičov z VIII.B: ponúkla svoju pomoc pri tlači diplomov. P. Hajdu ma možnosť tlače aj farebne a na tvrdý papier. Učitelia ju môžu kontaktovať mailom jhajdu@bbdo.sk

Zatiaľ neschválené príspevky:

- 200,-EUR žiacka knižnica

- 100,-EUR Hviezdoslavov Kubín zahrnuté do odmien I. a II. stupeň

- 350,-EUR príspevok na vlek lyžiarsky výcvik

- 30,-EUR reprezentačné na športové súťaže org. Školou

- 50,-EUR 13. ročník Memoriálu A. Dubčeka príspevok sa žiadal od miestne časti

- 150-200,-EUR  reprezentačné na krúžok – projekt NAPREDUJ VEDOMOSŤAMI

- 300+100+50EUR PK vých. predmetov (výtvarná, náboženská a občianska)

- 200 a 300,-EUR lopty a CD prehrávače pre I. stupeň

4. RR súhlasí ,aby škola zorganizovala týždenný ozdravujúci pobyt v Barcelone . A aby škola požiadala mestskú časť o jednorazovú sociálnu dávku pre žiakov zo sociálne slabších rodín. Padol však aj návrh ,aby takýto výlet nebol organizovaný iba pre deti kt. rodičia môžu uhradiť celú sumu a pre deti kt. dostanú soc. dávku od mestskej časti, ale aby škola žiadala mestskú časť o príspevok pre všetky deti .Príspevok by sa mohol rozdeliť medzi všetkých alebo by mohli byť deti motivované – odmenené.

Z OZ ABECEDA boli doručené upravené stanovy a návrh na spoluprácu .Možnosť spojenia sa s OZ rodičia odsúhlasia na triednom aktíve a následne sa schváli /neschváli spolupráca na ďalšom stretnutí .

Zo strany rodičov bola požiadavka na školu ohľadom opravy školských dverí. Vstupné dvere sa veľmi ťažko otvárajú a deti často prídu k úrazu. Rodičia detí prvého stupňa kt. navštevujú školský klub, žiadajú vedenie školy ,aby prehodnotili nutnosť nosiť školskú tašku do šatne.. Z dôvodu zimy je pochopiteľné ,že nie je žiaduce ,aby sa vstupné dvere nechávali dlhodobo otvorené, preto by bolo ústretové voči deťom ,aby si tašku odložili pred dvermi (neotvárava časť dverí). Školské tašky sú často veľmi ťažké a nevidíme žiadny objektívny dôvod ,prečo deti nemôžu nechať školskú tašku položenú pred dvermi. Rodičia ďalej žiadajú o lepšiu komunikáciu na školsky klub pri oznámení kt. dieťa ide domov.

Informácie o činnosti a aktuálnom stave financií RR budú vyvesené na vstupných dverách v priestoroch školy . P. H. Masaryková zistí možnosti umiestnenia týchto informácii aj na webovú stránku školy. Škola však má iba základnú verziu na možnosť editácie ,preto zistí koľko by stál EduPage pro.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:     12.12.2011, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:   príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka

           

Program:

1.         Zahájenie

2.         Revitalizácia školy – plány MČ ( okná ,maľovka ,vstupná brána atd.), otázka prevádzkovania bazéna, plán  na rok 2012 (výhody /        nevýhody pre školu - naše deti)

3.         Výchovno-vzdelávacie výsledky za prvý štvrťrok – pani riaditeľka

4.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012 

5.         Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu príloha č.3

2. Na rade sa na základe pozvania zúčastnili hostia:

            Starostka MČ Hanulíková

            Odbor školstva MČ Jurkovičová

            Po uvítaní hostí sa začalo rokovať o riešení troch zásadných problémoch školy, ktoré žiadali rodičia objasniť od MČ ako zriaďovateľa. Príloha č.4 dopyt RR na MČ.

            Problém kúrenia bol prehodnotený a výsledkom je, že miestna časť v zastúpení pani Jurkovičovou kontaktuje pána Ďuriša (kúrenár) a dohodne si podmienky opravy, aby sa predišlo každoročný problémom na začiatku vykurovacej sezóny, prípadne pri výkyvoch počasia. Pán Ďuriš po zbežnej obhliadke odhadol, opravy na cca 500,-EUR. Nakoľko nebola spätná väzba, možnosti ako a kedy opravy urobiť zatiaľ neboli dohodnuté. Škola bude plne vykurovať už od 4:00 ,aby sa do 8:00 stihli vykúriť triedy aj na treťom poschodí .

            Výmena okien. Tento obrovský problém našej školy bude riešený zo strany MČ najskôr v roku 2012. Nakoľko nie sú prostriedky na výmenu, deti budú naďalej v triedach s zaklincovanými oknami, poprípade oknami, čo nedoliehajú miestami aj o viac ako centimeter. V januári by mali poslanci MČ schváliť rozpočet, v ktorom je zahrnuté vymieňanie okien na plavárni v roku 2012. Nakoľko je havarijný stav okien na treťom poschodí, rodičia sa dohodli, že prednostne majú byť vymenené okná na treťom poschodí. Plaváreň je možné v prípade potreby zavrieť, pokiaľ nebudú vhodné podmienky na jej prevádzkovanie, ale deti sa predsa musia v škole učiť v ľudských podmienkach a nie v čižmách a vetrovkách, zamotané v dekách. Okná na našej škole sú v zúfalom stave. O žalúziách, ktoré majú zabezpečiť možnosť výučby počas slnečného počasia, sa len ťažko dá hovoriť ako o funkčných. V 21. storočí je to skutočne katastrofa. Takže opätovne žiadame MČ o prehodnotenie, či by nebolo možná výmena okien v skoršom termíne ako je rok 2013-2014, čo je ešte neskutočne dlhý čas v bojových podmienkach. Žiadame školu ,aby sa vo väčšej miere snažila tlačiť na MČ a žiadala zlepšenie zúfalej situácie na škole. Treba si uvedomiť, že ak budú takéto problémy pretrvávať meno školy nič nezachráni. Škola nebude atraktívna ako pre rodičov, tak pre učiteľov.

            Školský bazén. Toto je už roky gigantický problém školy. Nakoľko škola nedostáva žiadne prostriedky na financovanie bazéna, je nutné všetko čo sa za rok ušetrí dať na prevádzku bazéna plus je potom dohodovacie konanie, v ktorom sa škola oddlží, ale nikto jej neprefinancuje reálne náklady na bazén. Takže nakoniec škola dopláca na to že má bazén a nemá peniaze napríklad na opravu vstupnej brány, ktorá je pre malých prvákov nebezpečná, lebo dospelý človek má čo robiť, aby dvere otvoril a neprivreli ho, na výmenu financie od MČ tiež nie sú.  Rokovanie prinieslo pozitívne informácie o tom, že ako bazén aj druhá budova bude oddelená, čo sa vzťahuje na náklady na energie a správu, aby sa dali vyčísliť náklady na jednotlivé časti. Presnejšie informácie o forme a rozdelení, či vplyvu na financie školy bude možné získať od MČ v januári 2012.

Hostia sa po skončení diskusie rozlúčili.

3. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok 2011/2012 (príloha č.4)

 

4. Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov z bodu 1. Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa. Školský klub požiadal o príspevok 240 euro na zakúpenie výtvarného materiálu a hračiek .Táto suma bola jednohlasne odsúhlasená. Pani predsedníčka ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:        26.03.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka + hostia

           

Program:

 1. Zahájenie
 2. Informacia OZ ABECEDA
 3. Revitalizácia školy – plány MČ ( okná ,maľovka ,vstupná brána atd.),otázka prevádzkovania bazéna
 4. Výchovno-vzdelávacie výsledky – pani riaditeľka
 5. Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012 
 6. Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2 ( info je prezentované na vstupnej bráne školy )

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu príloha č.3 ( info je prezentované na vstupnej bráne školy )

2. Pani učiteľka Štancelová predstavila občianske združenie a jej činnosť na škole.

Minulý rok sa podarilo prerobiť učebňu fyziky spraviť multimediálnu učebňu tento rok pracujú na jazykovej učebni. Podporujú aktivity školy ,prispievajú na odmeny žiakom .Zakúpili magnetofóny , tonery papier do kopírky ,dataprojektor na prvý stupeň. Na webovej stránke

Je možné vzhliadnuť premeny učební ako aj stiahnuť si tlačivo na darovanie 2% .P. u. požiadala tlmočenie informácií o OZ ako aj žiadosť o príspevok ostatným rodičom na rodičovskom združení .

3. Na rade sa na základe pozvania zúčastnili hostia:

 •                    Starostka MČ p. Hanulíková

·                       Odbor školstva MČ p. Jurkovičová

·                       Odbor školstva MČ p. Šikrová

            Po uvítaní hostí sa začalo rokovať o riešení troch zásadných problémoch školy, ktoré žiadali rodičia objasniť od MČ ako zriaďovateľa. Príloha č.4 dopyt RR na MČ.

            Problém kúrenia bol prehodnotený a výsledkom je, že miestna časť v zastúpení pani Jurkovičovou kontaktovala pána Ďuriša (kúrenár) a dohodli si podmienky opravy, aby sa predišlo každoročný problémom na začiatku vykurovacej sezóny, prípadne pri výkyvoch počasia. Pán Ďuriš vymenil ventily na radiátoroch za samo odvzdušňovacie a preškolil p školníka. Na základe tohto pani starostka poďakovala rodičovi, ktorý pomohol pri riešení problému s kúrením, za ochotu venovať svoj voľný čas a energiu.

Výmena okien. Tento obrovský problém našej školy bude riešený zo strany MČ podaním dvoch návrhov na schválenie cca 35 tisíc v 2 alternatívach na zasadnutí poslancov.

1alternatíva schválenie výmeny okien na treťom poschodí.

2.alternatíva schválenie výmeny okien a dverí na plavárni.

Rodičia jednohlasne odhlasovali prioritu výmeny okien na treťom poschodí. A požiadali p. starostku o menovité hlasovanie pri  tomto bode. Okná sú nielen nefunkčné, ale aj veľmi nebezpečné v období silného vetra vypadávajú a tým ohrozujú zdravie detí. P. predsedníčka zašle žiadosť o odsúhlasenie schválenia výmeny okien na treťom poschodí na MC v mene rodičov RR.

P. predsedníčku bude mailom p. starostka informovať o odsúhlasení výmeny okien.

Ďalšou témou bola plaváreň plus priestory v prenájme. Plaváreň je nekonečným problémom tejto školy. Na otázku, či je vôbec možné vyrovnané hospodárenie, čo sa týka aspoň energií, bola odpoveď pani starostky, že nie. Takže plaváreň ťahá školu do dlhov. Nikto to zatiaľ nie je schopný riešiť. Pokiaľ nebude vyriešené prefinancovávanie nákladov spojených s prevádzkou plavárne, škola sa nevyhne dohadovaciemu konaniu o oddlžení na konci roku. Na otázku rodičov, ako sa rieši prenájom bazénu, bola odpoveď: Zmluva bude predĺžená s podmienkou, že si svoje záväzky bude KVŠK plniť bez ohľadu na vyťaženosť plavárne. Obdobná situácia je pri prenajatých priestoroch v druhej budove školy. Nie je doriešené financovanie nákladov na túto budovu ani len čo sa energií týka. Škola potrebuje na svoje fungovanie len hlavnú budovu, jedáleň a telocvičňu. Všetky ostatné priestory sú pre súčasný počet žiakov a množstvo financií (normatív na žiaka) určených na chod školy enormnou záťažou. Po otázke pani predsedníčky na pani starostkou tom aký je plán rozvoja školy a aká je podpora zo strany MČ, pani starostka prečítala plán rozvoja školy (bola v ňom celková revitalizácia školy), ktorý bol podaný súčasnou pani riaditeľkou pri jej ostatnej kandidatúre na post riaditeľky školy. K podpore zo strany MČ sa vyjadrila, že sme v poradí. Škola zatiaľ nerealizovala žiadne kroky revitalizácie. O zlepšenie podmienok výučby sa veľkou mierou podieľa OZ ABECEDA a Rada Rodičov. Posledným príkladom je vstupná brána. Nakoľko sa nenašli financie na výmenu vstupnej brány ani po niekoľkej žiadosti na pani riaditeľku, ako aj zriaďovateľa MČ, rodičia žiadali aspoň o opravu systému zatvárania dverí a jeho kvalitného nastavenia. Keďže ďalší ročník prváčikov bojuje s otváraním ťažkých kovových dverí, zástupca rodičov z prvého ročníka ponúkol, že zakúpenie systému na otváranie dverí zabezpečí na vlastné náklady, aby sa ďalší ročník nemusel už týmto trápiť, pokiaľ sa nenájdu financie na výmenu vstupnej brány, ktorá bude aj naďalej problémom, ale nebude už taká nebezpečná. Pani starostka požiadala pani Jurkovičovú aby zistila koľko bude stáť výmena vstupnej brány. Tiež poukázala na dobrú spoluprácu rodičov na iných školách, aj ich finančný podiel na výmene vstupnej brány. Na to rodičia reagovali nesúhlasom podieľať sa na zabezpečovaní základných potrieb školy: výmena okien, výmena lavíc, zakúpenie spotrebného kancelárskeho materiálu, základných učebných pomôcok. Diskusia vyústila do obojstrannej nespokojnosti so súčasným financovaním školstva a  s diskrimináciou Bratislavy čo sa týka čerpania EUROFONDOV. Zároveň všetci uznali, že škola dosahuje nadpriemerné výsledky vo vzdelávacom procese. V škole je väčšina učiteľov s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou, ktorá však nestačí na udržanie atraktivity pre prihlásenie sa do tejto školy.

Hostia sa po skončení diskusie rozlúčil.

4. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky.(príloha č.4). Informovala o konaní volieb do rady školy v termíne 27.03.2012. Kandidátov predstavia triedny učitelia.

5. Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov z bodu 3. Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa. Všetky informácie budú ďalej tlmočiť ostatným rodičom na triednych aktívoch.

6.Pani predsedníčka na záver vyzvala rodičov k aktívnej komunikácií s MČ aj vedením školy a že je v záujme Nás všetkých sledovať dianie na komunálnej úrovni, týmto ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:             28.5.2012 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:              príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka          

Program:

1.                  Zahájenie

2.                  Výchovno-vzdelávacie výsledky – pani riaditeľka

3.                  Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012  

4.                  Rôzne - Diskusia

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

2. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky 

- oboznámila s výsledkami monitoringu deviatakov .V Bratislavskom kraji Matematika 14 miesto ,slovenčina 16 miesto.

- do prvého ročníka prihlásených 66 detí z toho nastúpi 48 žiakov.

Žiadosť školy o nultý ročník nebol ministerstvom školstva schválený ,tak škola požiadalo MC o možnosť otvoriť na škole detašované pracovisko predškolskej výchovy pre deti s odloženou dochádzkou. P. riaditeľka prečítala znenie tejto žiadosti.

P. riaditeľka informovala o poruche kamerového systému a požiadala rodičov ,aby na triednom aktíve informovali ostatných rodičov, čím zároveň požiadala o pomoc pri odstránení poruchy.

Ďalej informovala o spájaní tried. V š.r. 2012/2013 budú spojené triedy prvého ročníka (zo štyroch zostanú tri) a triedy ôsmeho ročníka ( z troch zostanú dve ). Informovala o prepustení dvoch učiteľov druhého stupňa.

- organizovanie ŠvP v tomto roku bude v júni, zúčastnia sa ho  triedy 1.-6. ročníka

3. Diskusia

na otázku rodiča z prevej triedy, ako bude delenie tried prebiehať, p. riaditeľka povedala, že postup rozdelenia je v kompetencii p. zástupkyne prvého stupňa a učiteliek. Rodičom sa táto informácia nepáčila.

- ďalej informovala o použití prostriedkov z triedneho fondu, ktoré zostanú na konci roku, na zakúpenie obalov na klasifikačné hárky a triedne knihy v sume 3,- EUR plus, že opäť ako každý rok je nevyhnutné vyzbierať 1,-EUR na žiaka na drobné opravy na zariadení školy (opravy umývadiel, toaliet, dverí....)

- nakoľko to bolo podané ako informácia bez ďalšieho vysvetlenia ako bolo naložené s finančnými prostriedkami z minulého roku, dala p. predsedníčka hlasovať o tom či rodičia s týmto spôsobom použitia triednych fondov súhlasia. Všetci prítomný rodičia boli proti vyzbieraniu 1,-EUR aj použitia 3,-EUR z tr. fondu. Rodičia týmto odmietajú suplovať povinnosti školy ako aj zriaďovateľa. Na to konto rodičia žiadajú p. riaditeľku o predloženie žiadosti o odstránenie porúch na zariadení školy, ako bolo dohodnuté na minulej RR, ktorej sa zúčastnila starostka miestnej časti Karlova Ves p. Hanulíková a p. Jurkovičová.

- rodič triedy II. stupňa podal sťažnosť na komunikáciu vedenia školy pri podávaní informácií na ktoré má rodič právo a to byť informovaný aké známky dostáva jeho dieťa. Rodič sa sťažoval na nedostatok známok a aktuálnosť ich zapisovania do el. žiacke knižky. Prítomní rodičia vyjadrili súhlas s týmto stavom. Preto požiadali p. riaditeľku, aby zabezpečila pravidelné aktualizovanie známok, tiež ich konkretizovanie (napr. pís. práca, ústna odpoveď a iné ).

- rodičia požiadali vedenie školy o datovanie informácií zverejňovaných na stránke školy. Nakoľko naďalej pretrváva problém komunikácie škola - rodičia, rodičia žiadajú vedenie školy, aby zverejnilo informácie o učiteľoch ako:

-        fotografia ( personifikácia )

-        aprobácia ( kompetentnosť, odbornosť výučby daných predmetov )

-        stručná prezentácia ( metódy, zameranie výučby )

-        mailová adresa ( pre účely komunikácie, nakoľko cez internetovú ž. knižku to nefunguje )

-        kabinet ( kde je možné učiteľa zastihnúť na pôde školy, posch., označenie dverí )

-        p. riaditeľka prisľúbila, že žiadosť rodičov odprezentuje učiteľom, ale nebude ich nútiť zverejniť požadované informácie.

- na to sa rodičia ohradili, že nie je nevyhnutné tieto informácie sprístupniť všetkým, ale len prihláseným užívateľom, ale takáto prezentácia by mohla byť pozitívom pre školu.

- rodičia opäť požiadali vedenie školy, aby požiadala mestskú políciu o zriadenie kontrolného bodu, kvôli monitorovaniu okolia školy aspoň v časoch príchodov a odchodov väčšiny detí zo školy a tiež o večerné prípadne nočné obhliadky hlavne na školskom dvore. Pretrváva problém s otvoreným areálom aj počas noci, nakoľko nie sú vysporiadané kompetencie ochrany a obnovy školského dvoru MČ alebo KVŠK. Rodičia požiadali p. riaditeľku aby v tejto veci konala. 

- informácie o plavárni od p. riaditeľky:

-        otvorená bude do konca júna

-        KVŠK je naďalej dlžníkom školy ( má záväzky po splatnosti )

-        MČ má neuhradený záväzok voči škole za plávanie pre verejnosť

- sťažnosť rodiča II. stupňa na p. uč. Chovana ohľadom vyučovacích a výchovných metód:

- opakovane zdržal  minimálne 15 minút deti po poslednej vyučovacej hodine ( 13:35 koniec hodiny)  v triede, čo malo za následok nepríjemnosti pri výdaji obeda, nakoľko obedy sa vydávajú do 14:00

- zároveň poslal deti z delenej triedy po 5-tej vyučovacej hodine s nevhodným odôvodnením pred žiakmi a preto rodičia žiadajú vedenie školy o dôrazné upozornenie p. učiteľa, aby používal primerané výchovné metódy ako aj dodržiaval začiatok, koniec vyuč. hodiny a samozrejme umožnil deťom mať prestávky medzi hodinami, aj v prípade dvojhodinovky.

- rodičia žiadali vedenie školy, aby v prípade dlhodobého zastupovania, alebo neodborného vyučovania predmetov boli o tomto bezodkladne informovaní a tiež o tom ako budú deti hodnotené na konci roku (aktuálne sa to týka najmä geografie, fyziky a chémie ).

- zo strany rodičov bola prednesená požiadavka, aby škola poskytla zoznam krúžkov v budúcom šk. roku čo najskôr na začiatku šk. roku najlepšie najneskôr do 15.09.2012.

 

- na záver  p. riaditeľka poďakovala za spoluprácu v uplynulom školskom roku a popriala rodičom pekné prázdniny.

Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov v škole. Rodičia skonštatovali ,že škola nemá pozitívny prístup k spolupráci s rodičmi . Rodičia sa dohodli ,že v septembri navrhnú, aby p. riaditeľka previedla zástupcov po škole, aby videli v akom prostredí sa deti učia .Ďalej bolo navrhnuté ,aby učitelia prišli na prvé zasadnutie a predniesli požiadavky o finančný príspevok osobne .

Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa.

Pani predsedníčka ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Schválené a vyplatené príspevky v škol. roku 2011/2012

Suma

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( max. 459 x 7 = 3213 )

3213

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 55 X 7 = 385 )

385

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 55 X 5 = 275 )

275

1. stupeň v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková  :na zakúpenie dataprojektoru

700

zakupenie  mysi k notebookom Max 5 euro za ks  ( odsuhlasené mailom)

89.86

na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti )

600

školský klub ( výtvarný materiál + lopty )

240

2. stupeň v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov

600

p. Mgr. Milan Chovan : zakúpenie cvičného materiálu pre plnenie učebných osnov technickej výchovy

300

p. Mgr. Marika Chowaniecová : na školské atlasy sveta

260

p. PaedDr. Pavol Bernáth : zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

300

p. Mgr. Monika Tkáčová : na zakúpenie na štartovacie bloky ,látku na skok do výšky a plav. suťaž

240

p. PhDr. Soňa Medveďová :50 KS knih do kniznice ( odsuhlasené mailom)

170.65

Sumár

7.373,51 €