Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Zápisnice 2011 - 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18 Škol. rok 2018/19

Zápisnice 2011 - 2015

 

    šk. rok 2014/2015  

Anketa marec 2015

Vážení pedagógovia,rodičia,žiaci

 

Rada rodičov má záujem, dozvedieť sa názor všetkých pedagógov,žiakov a rodičov na témy kt. sú často preberané na rade rodičov.

Preto si dovoľujeme vás osloviť s krátkou anketou .Výsledky spracuje predsedíctvo a bude informovať radu rodičov na ďalšom zasadnutí.

Anketový lístok prosíme vyplniť a vhodiť ( do 20.3.) do urny ktorá sa nachádza na vrátnici.

 

anketa_pedagogovia.pdf

anketa_ziaci.pdf

anketa_rodicia.pdf

Ďakujeme za váš názor

Zápisnica z nultého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. Dňa 22.9.2014


 

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa
Čas: 22.9.2014 o 18:00 hod
Počet prítomných členov: 13 viď. priložená prezenčná listina
Hostia: pani riaditeľka RNDr. Eleonóra Golaisová, Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy
Prílohy :
1.prezenčná listina
Stretnutie zahájila pani Masaryková Hajnalka, privítala prítomných a navrhla nasledovný program :

Program :  

 

1, Otvorenie

2, Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

3, Informácia o činnosti predsedníctva

4, Správa o hospodárení

 

1.Pani predsedníčka RR H. Masaryková privítala všetkých prítomných, dala kolovať prezenčnú listinu a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov.

 

2. Za overovateľa zápisnice sa prihlásila pani Hana Saboová.

 

Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných rodičov a informovala :

- k 30.6.2014 neprospelo celkom dvanásť žiakov, z toho desiatim bol umožnený reparát. Všetci desiati postúpili do ďalšieho ročníka.

- školu navštevuje k dnešnému dňu 481 detí, pričom je to o 6 menej ako minulý školský rok. Veľa detí odišlo na 8 ročné gymnázia.

 

- informovala o prázdninách ktoré v tomto školskom roku budú :

 

jesenné 30.10.2014 – 31.10.2014

vianočné 22.12.2014 – 7.1.2015

jarné 2.4.2015 – 7.4.2015

letné 1.7.2015 – 31.8.2015

 

- Momentálne máme 23 tried z toho 12 na prvom stupni a 11 na 2 stupni.

- o momentálne neriešiteľnom probléme fajčenia starších žiakov pred hlavným vchodom do školy. Napriek tomu, že sú žiaci ktorých sa to týka opakovane upozorňovaní na zákaz fajčenia v celom areály, žiaci to nerešpektujú. Boli oslovení aj rodičia týchto žiakov, avšak ani tí nevedia vzniknutú situáciu riešiť.

- upozornila na priemer známok, ktorý pre deti ktoré majú záujem ísť na gymnázium nesmie presiahnuť priemer 2.0,

 

upresnila termíny TA v závislosti od klasifikácie, predbežné termíny sú :

- 2.12.2014

- 17.3.2014

- 26.5.2015

Termíny RR budú jeden deň vopred – v pondelky.

 

- ďalej sa vyjadrila k poznámkam rodičov, či je možné pokarhanie za nespravené DÚ, ale možné to nie je, nakoľko spravenie si DÚ sú v záujme každého žiaka.

- Či je možné navýšenie počtu hodín cudzieho jayzka v 8 triede. Možné to nie je.

 

Pani riaditeľka ďalej informovala o požiadavkách učiteľov na pridelenie finančných prostriedkov z RR, požiadavky budú predsedníctvu RR doručené v priebeho týždňa. Tie budú nascanované a rozposlané triednym dôverníkom. Nakoľko informovala o všetkom čo plánovala a rodičia nemali na ňu ďalšie otázky, rozlúčila sa a odišla.

 

3. Ďalej sa prejednával predbežne príspevok ZRŠ. Vzhľadom na to, že ešte neprebehli voľby nového predsedníctva v zmysle stanov OZ nebolo možné hlasovať. Predbežne sa všetci zúčastnení vyjadrili, že príspevok sa zvyšovať nebude, tz. ostane na sume 20 eur jedno dieťa, 10 eur druhé dieťa, 0 eur tretie dieťa.

Padol návrh na prehodnotenie rozdeľovania príspevkov na ŠvP a lyžiarsky kurz a to, že sa poníži príspevok zo 7 eur na 5 eur na žiaka, ale príspevok si budú môcť uplatniť aj žiaci, ktorí sa ŠvP a lyžiarskeho nezúčastnia. A teda ak pôjde trieda na výlet, môže si nárokovať na tento príspevok.

Diskusia sa rozvinula na túto tému, kde sa rodičia zaujímali na čo sa tieto príspevky využívajú. Zo skúseností vyplynulo, že na doplatok za autobus, alebo ubytovanie. Viac-menej rozhoduje triedny učiteľ.

Vzhľadom na aktuálnu ponuku jazykových pobytov pre deti našej školy v Anglicku pani Kurz informovala o možnosti sporenia si na takýto výlet, v zmysle predošlej komunikácie s pani učiteľkami angličtiny. Tento návrh bol jednohlasne zamietnutý s tým, že je to na možnostiach každej rodiny a nie je potrebné zbytočne zaťažovať učiteľov zbytočnou evidenciou platieb.

 

4. Pán hospodár informoval :

- o prerozdelení finančných prostriedkov v minulom školskom roku, vedení účtovníctva, o získaných dotáciách ako aj daroch, ktoré sa podarilo získať pre školu. Predbežne by mal byť zostatok 1000 eur, ktorý sa prenesie do školského roka 2014/2015,

- navrhol odmeniť pána školníka zakúpením pracovného oblečenia,

- ďalej pán Gabaj informoval, že od októbra budú na škole prebiehať ranné omše pre deti, ktoré majú záujem zúčastniť sa. Zdôraznil, že prítomnosť na rannej omši je dobrovoľná a bude sa konať vždy prvý piatok v mesiaci v triede náboženskej výchovy, v čase od 7:15 do 7:45. Tento nový projekt má slúžiť ako podporná aktivita pre deti s povinne voliteľným predmetom náboženská výchova,

- informoval o zakúpených notebookoch a dataprojektore z prostriedkov DVD, MČ a RR, ktoré boli odovzdané vedeniu školy. Nove PC vybavenie má slúžiť hlavne žiakom pre 2. stupeň v zmysle žiadosti o dotáciu na zakúpenie pre tvorbu a prezentáciu projektov žiakov,

- informoval o získanom dare 15 ks monitorov od banky Sberbank, ktoré sa použijú do učebne, kde sú zakúpené nové počítačové skrinky a nahradia staré veľké monitory,

 • ďalej informoval, že pre OZ Abeceda hľadajú účtovníka, nakoľko ten, kto to robil doteraz, už dieťa na škole nemá. Rodičia boli požiadaní aby sa spýtali na TA či by bol niekto ochotný. Pani Štancelová by rada odovzdala možnosť získať príspevky z 2 percent pre naše o.z. RR. OZ Abeceda zafinancuje 6x program office do novozakúpených notebookov,

 • motivoval triednych zástupcov na spoluprácu v ďalšom školskom roku,

  • žiadal triednych zástupcov, aby odprezentovali všetko, čo sa RR podarilo pre školu žiakov, učiteľov v šk. roku 2013/2014 vybaviť a zabezpečiť pre skvalitnenie a spríjemnenie vyučovania. Zvýšenia informovanosti v triedach o činnostiach RR. Zverejnený oznam na škole a stránke školy z RR mal tomu dopomôcť,

 • krúžkových aktivitách z ponuky karloveských o.z. a novom krúžku Veda nás baví,

  • získanie kontaktov rodičov v 1. triedach, ktorí budú ochotní ho poskytnúť triednemu dôverníkovi, oboznámením sa v s prostredím.
 • vydávaní článkov v Karloveských novinách. Zástupcovia tried podporujú túto aktivitu na prezentovanie školy.

 • zistení záujmu o možnosti sa rodičov a učiteľov na neformálnom stretnutí (malé občerstvenie, hudba),

 • možnosti podať žiadosť o dotáciu na Magistrát hlavného mesta.

 

Debatovalo sa o multifunkčnom zariadení, ktoré je kapacitne nedostačujúce a nezosieťované. Ak budú k dispozícii podklady, prehodnotí sa zmluva s dodávateľom, resp. budú sa hľadať lepšie riešenia.

 

RR rozhodla, že všetky návrhy budú prejednané na zasadnutí, keď budú zrejmé všetky podklady od školy s požiadavkami na finačné príspevky a bude sa vedieť koľko príspevkov sa podarilo vyzbierať.

 

Všetci odsúhlasili nasledujúci termín zasadnutia na 29.9.2014.

 

Informovalo sa o blížiacich sa voľbách do rady školy, kde podľa dostupných informácii podali žiadosť dvaja kandidáti.

 

Ďalej sa prejednávali-opätovne toalety, nakoľko sú nefunkčné, a v hroznom stave. Rodičia boli

informovaní, že každý rok žiada vedenie ale aj OZ o rekonštrukciu, žiaľ neúspešne.

 

 

 

Tým sa ukončilo zasadnutie RR. Pani Masaryková sa poďakovala prítomným.

 

V Bratislave dňa: 23.9.2014

Zapisovateľ: Petra Kurz

Overovateľ : Hana Saboová

Zápisnica z prvého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov

žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 29.9.2014 v školskom

roku 2014/2015

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa

Čas: 29.9.2014 o 18:00 hod

Počet prítomných členov: 13 viď. priložená prezenčná listina

Počet platných hlasov:13

Hostia: ,Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy

Prílohy :

1. prezenčná listina

Stretnutie zahájil v zastúpení pani Masarykovej pán Gabaj, privítal prítomných a navrhol nasledovný program :

1 zahájenie,

2 voľba predsedníctva OZ, voľba overovateľa zápisnice

3 rôzne

 

1. Privítal všetkých prítomných, kolovala prezenčná listina, a otvorilo sa prvé zasadnutie Rady rodičov v školkom roku

2014/2015.

Po úvodnom príhovore, pán Gabaj, ktorý objasnil funkcie predsedníctva a triednych zástupcov v zmysle stanov RR.

2. Ako prvý sa volil tajomník, kvôli zápisnici. Za tajomníka bola opätovne všetkými prítomnými zvolená pani Petra Kurz.

Za overovateľa zápisnice sa prihlásil pán Vavrovský.

Na post hospodára bol všetkými prítomnými opätovne zvolený pán Martin Gabaj.

Na post predsedu bola opätovne zvolená pani Hajnalka Masaryková.

Po zvolení predsedníctva sa diskutovalo o voľbách do rady školy, kde chýbala informácia pre rodičov viacerých detí, že

mali možnosť viackrát voliť.

Padla pripomienka, že nakoľko sa posúval termín TA voľby sa nezúčastnili rodičia prvákov. Bolo vysvetlené, že voľby

nesúvisia s TA a že všetci rodičia boli informovaní o možnosti prísť voliť. Voľby do rady školy vyhral pán Gabaj,

náhradníkom sa stal pán Velčický.

Debatovalo sa o toaletách a o tom, že OZ požiada zriaďovateľa (MČ) o finančný príspevok na sfunkčnenie toaliet.

Diskutovalo sa, či to má zmysel a nie je lepšia kompletná rekonštrukcia všetkých toaliet. Táto možnosť je v procese, ale

môže trvať ďalšie roky, kým k rekonštrukcii dôjde. K tejto téme padol opätovne návrh zapojiť sa do súťaže Domestos a

tým získať nejaké prostriedky na rekonštrukciu, resp sfunkčnenie toaliet. Hĺadá sa aktívny rodič, ktorý bude za rodičov

viesť tento projekt v spolupráci so školou.

Pán Gabaj informoval rodičov o predloženom projekte na Magistát hl. mesta za účelom získania finačných prostriedkov

pre zakúpenie športových potrieb pre voľnočasové využitie žiakov a detí v krúžkoch.

Na základe predošlého stretnutia predsedníctva OZ a vedenia školy na ktorom bol odprezentovaný návrh hospodára o

prerozdelení príspevkov ZRŠ do tried sa odhlasovalo, že ak všetci žiaci v triede prinesú príspevok ZRŠ ostane im v

triednom fonde 5 % z tejto sumy na potreby triedy. Výnimku tvoria sociálne slabšie rodiny po odsúhlasení triedneho

učiteľa a predsedníctva RR. Všetci hlasovali za tento návrh. Príspevok ZRŠ ostáva vo výške 20 eur na jedno dieťa, 10

eur na druhé dieťa a 0 eur na tretie dieťa. Príspevky ZRŠ je potrebné odovzdať do konca októbra triednemu učiteľovi.

Ďalej sa informovalo o aktuálnych projektoch s tým, že rodičia boli vyzvaní, ak by mali návrh na zlepšenie, alebo by sa

chceli zapojiť, sú vítaní. V zmysle predošlých stretnutí padol návrh uskutočniť tohtoročný vianočný jarmok v sobotu, za

účasti celej MČ s programom a dielničkami. Túto akciu treba odkonzultovať s vedením školy, nakoľko si vyžaduje

dôkladnú prípravu ako aj programu tak aj organizácie. Dobrovoľníci z radov rodičov sú vítaní.

Rodič sa pýtal, či sa v rámci zberu papiera zbiera aj kartón. Zaujímali ho konkrétne čísla za predošlé školské roky. Ako

je to so zberom plastových fliaš a vrchnákoch z nich. Padol návrh aby žiaci prostredníctvom školského parlamentu sami

nominovali postihnuté deti, ktorým by zberom vrchnákov pomohli.

Na jún sa predbežne plánuje burza školských učebníc, hlavne AJ, NJ, ale treba ešte odkonzultovať s pani učiteľkami, či

je nutné kupovať učebnice každý rok, alebo stačí dokúpiť len pracovný zošit.

Dal sa do pozornosti krúžok VEDA určený pre deti od druhého do piateho ročníka – viď. info na stránke školy. V prípade

záujmu spravia krúžok v škole. Predsedníctvo RR sa bude aktívne zaoberať aj témou podpory voľnočasových aktivít,

kde sa bude snažiť získať aktivity, ktoré budú môcť byť realizované v priestoroch školy. Pán Gabaj zasielal triednym

dôverníkom ponuky o.z. pre voľnočasové aktivity (skauting, športové hry, herectvo, škola cirkusu ...) s cieľom informovať

rodičov. S pani Kurz sa búdú snažiť zabezpečiť, aby aktivity skautingu mohli prebiehať priamo v škole.

Triedny zástupcovia v prvých ročníkoch boli oslovení, aby počas školského roku spoznali prostredie v triede a oslovili

rodičov na získanie kontaktov pre potrebu zabezpečenia distribuovania informácii v triedach.

Triedny zástupcovia odsúhlasili ušetrené finančné prostriedky za kopírku použiť na úhradu prvej faktúry za poskytnuté

služby.

Pán Gabaj poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.

V Bratislave dňa 29.9.2014

Zapisovateľ : tajomník Petra Kurz

Overovateľ : pán Vavrovský

 

 Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 1.12.2014

 

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA,zborovňa

Termín konania: 1.12.2014 o 18:00 hod

Počet prítomných členov: viď. priložená prezenčná listina –Príloha č. 1

Počet prítomných / neprítomých triednych zástupcov: 17 / 6 rodičov

Hostia: pani riaditeľka RNDr. Eleonóra Golaisová, pani zástupkyňa 1.st. Mgr.Nadežda Michálková,Ing. Kamil Zeman –rodič a predseda Rady školy, pani vychovaváteľka Aneta Uradníková, Michal Rovňan študent a viceprezident neziskovej organizácie AISEC

Prílohy :

1. prezenčná listina

2. podklady k Educate a programu Druhý krok

3. sumár akcií organizovaných školou

4. vyzbierané peniaze astav účtu k30.11.2014

5. Prehľad zo schváľovania požiadaviek

 

Pani predsedníčka RR Hajnalka Masaryková sa ospravedlnila z neúčasti kôly rodinným dôvodov. Stretnutie zahájil člen predsedníctva pán  Gabaj, privítal prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu a prenechal slovo pani riaditeľke. Overovateľ zápisnice bol určený dodatočne.

Pani riaditeľka privítala hosťa, pána Michala Rovňana, viceprezidenta neziskovej organizácie AISEC, ktorý prišiel odprezentovať zmeny v programe stáží oproti minulým rokom, určených pre ZŠ a SŠ. Jedná sa o výučbu anglického jazyka stážistami, ktorí prezentujú kultúru iných národov v anglickom jazyku. Ponúkol škole služby stážistov za zníženú cenu za predpokladu, že stážistom zabezpečí škola ubytovanie, prípadne úplne zadarmo, ak by sa zabezpečilo stážistom ubytovanie v dĺžke dlhšej ako konanie stáže. Podklady nechal k dispozícii a vyzval rodičov k otázkam. Otázka od rodiča znela, či sú stážisti rodený angličania, pričom dostal odpoveď, žestážisti sú najčastejšie z Brazílie, Chile, Austálie, vo veku 19-26 rokov. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že predbežný termín na stáž na našej škole určili na posledný januárový týždeň. Predbežne pre II.stupeň. Hľadajú sa riešenia, aby sa stáže mohli zúčastniť aj žiaci prvého stupňa. Predbežná kalkulácia na stáž pre všetkých žiakov by predstavovala sumu 1800,00 eur bez poskytnutého ubytovania, 900,00 eur s poskytnutým ubytovaním. Garantoval, že úroveň jazyka je preverená. Nakoľko už nikto nič nedotazoval, pán Rovňan sa poďakoval za čas a priestor a rozlúčil sa .

Následne dala pani riaditeľka slovo pani vychovaváteľke Úradníkovej, ktorá prišla odprezentovať výchovno-preventívny program s názvom Druhý krok, ktorý je určený pre deti MŠ a prvý stupeň ZŠ. Pani vychovaváteľka poďakovala vedeniu školy za podporu. Jedná sa o prevenciu ako znížiť agresiu u detí. Program  je vytvorený medzinárodne uznávanou psychologičkou, podporovaný Ministerstvom školstva. Pani vychávateľka absolvuje školenie na vlastné náklady, cca 200 eur. Súčasťou programu je box, ktorý je potrebný zakúpiť. Pani Úradníková sa vyjadrila, že ideálne by bolo mať pre školu takéto dva boxy, pričom zároveň požiadala RR o finančnú podporu pre jeden takýto box. Cena je cca 320,00 eur. Jeden zakúpi škola. Program sa bude aplikovať na hodinách Etickej výchovy, v rámci školského klubu, na triednických hodinách. Postupne bude zaškolovať vychovávateľov, učiteľov, ktorí budú aplikovať poznatky pre žiakov. Začať by sa malo od druhého polroku. Rodičia sa pýtali na skúsenosti z iných škôl, kde je už program aplikovaný. Podľa dostupných informácii je program aplikovaný už na 154 školách v rámci SR. Pani vychovaváteľka prisľúbila zistiť skúsenosti. Poďakovala sa za čas a priestor a rozlúčila sa.

Pani riaditeľka informovala:

- školu momentálne navštevuje 475 žiakov, z toho 21 detí je v zahraničí, 28 žiakov potrebuje špeciálne pomôcky a 12 detí je integrovaných.

- prvý štvrťrok zhodnotila oproti minulému roku pozitívne. Napomenutých bolo 15% žiakov (zhoršený prospech, minulý rok 23 %), 6 žiakov dostalo pokarhanie riaditeľom, zmeškaných hodín je v priemere 18,73h na žiaka a 16 hodín je neospravedlnených (zväčša neskoré príchody). Oproti minulému roku je to mierne zlepšenie.

- poprosila rodičov o usmernenie detí, nakoľko žiaci pri vynechaní 2-3 hodín po návšteve lekára si nedoplnia poznámky a žiadajú učiteľa o ospravedlnenie. Žiaci sú povinný poznámky dopísať a zameškané učivo doplniť. Učitelia sú ochotní poskytnúť informácie o učive. Dotaz rodiča bol, že najvhodnejšie by bola obojstranná spolupráca medzi rodičom a učiteľom. Pani  riaditelka sa vyjadrila, že ona aplikuje na hodinách systém, doberieme celok a je písomka, tak sú žiaci nepriamo nútení doučiť sa chýbajúce učivo.

- informovala, že zasadala predmetová komisia a učitelia telesnej výchovy sa vyjadrili, že deti neprejavujú záujem o cvičenie a vyzvala rodičov k väčšej motivácii detí k pohybu.

- v piatom ročníku sa rozmohli krádeže, požiadala rodičov, že ak vidia u dieťaťa vec, ktorá mu nepatrí, aby ho usmernili vec vrátiť. Žiaci si týmto spôsobom robia vzájomne zle.

- rodič sa dotazoval kvôli plávaniu, aký dlhý čas sú deti vbazéne, či nie je lepšie predĺžiť tento pobyt vo vode. Sú 30 minút a dlhší pobyt sa neodporúča. Ďalší dotaz ohľadom plávania bol kvôli sušeniu vlasov, či je priestor deťom umožniť dlhšie sušenie vlasov hlavne v zimných mesiacoch. Deti majú oddelené šatne, 2 šatne majú dievčatá 2 šatne chlapci, aby sa nemuselo čakať kým sa doprezlieka jedna trieda.

- pani riaditeľka informovala, že je pokazený školský rozhlas a bola by vďačná, ak by sa niekto z rodičov našiel, kto by bol schopný rozhlas opraviť a zároveň sa pozrieť na fungovanie zvončekov v triedach, nakoľko niektoré fungujú a niektoré nie. Pán školník si stým nedokázal poradiť. Prihlásil sa spomocou pán Benkovič, že sa môže na to pozrieť, ale nezaručuje, že chybu opraví.

 

Dala slovo pani zástupkyni 1. stupňa, ktorá informovala:

- že sa prejednávali dotazy rodičov uvedené v zápisniciach z TA a to konkrétne z III.B kde rodič vyjadril nespokojnosť s poistením dieťaťa a z II.A kde sa rodičia dotazovali, že deti po 17-tej už nie sú vškolskom klube, ale vo vestibule školy. Vedenie prijalo opatrenia.

- informovala omožnosti fungovania školského klubu počas prázdnin, pričom minimálny počet detí musí byť 12, nie je možné zabezpečiť stravovanie.

- informovala o akciách organizovaných školou, viď. Príloha č. 3.

- o najbližších akciách ako mikulášske kino, korčulovanie, besiedka k vianociam, vianočný jarmok-termín upresnia.

 

Pani zástupkyňa vrátila slovo pani riaditeľke a rozlúčila sa.

Pani riaditeľka ďalej informovala,

- že prebieha komunikácia s rodičmi ôsmakov kvôli možnému výletu do Talianska (Neapol, Pompeje),

- že novú tabuľu umiestnenú nad vchodom školy zabezpečil Miestny úrad,

- že by mala prebehnúť prvá etapa rekonštrukcie záchodov a v nasledujúcom školskom roku potom ďalšia časť rekonštrukcie.

 

Vyzvala rodičov k otázkam, ale nakoľko nikto už nič nemal, poďakovala sa a odišla.

Pán Gabaj informoval, že druhé stretnutie podľa stanov má za hlavný cieľ schváliť rozpočet RR. Informovalozatial vyzbieraných peniazoch ZRŠ astave účtu k30.11.2014 –Príloha č. 4.

Stav finančných prostriedkov k30.11.2014:  účet 8083,87 eur, hotovosť: 11,38 eur, spolu: 8095,25 eur.

Zinformácii podľa sumy vyzbieraných penazí ZRŠ sa opať prediskutovával návrh 5 % návratnosti z príspevkov tried. Odhlasovala sa zmena, že všetky triedy dostanú späť 5 % z vyzbieranej sumy v triede. Z prítomných 2 hlasovali proti. Cieľom je nepoškodiť triedy, kde chýbal malý počet rodičov, ktorí neprispeli aodmeniť spravodlivovšetky triedy zvyzbieranych finančných prostriedkov.

Poprosil, aby vtriedach, kde sa vyzbieralo menej prispevkov ZRŠ, triedny zástupcovia na TA objasnili rodičom, na čo sa príspevky použili minulý školský ropk. Bol robený na začiatku roku aj informačnýmateriál na stručné prezentovanie aktivít o.z.

Po ukončení vyzbierania ZRŠ, odovzdá 5 % do triednych fondov každej triedy. Info bude na ďalšej RR.

Ďalej sa prediskutoval príspevok na ŠvP, lyžiarsky výcvik, výlety. Odhlasovalo sa, že z pôvodných 7 eur na žiaka sa tento poníži na 5 euro na žiaka.  Deti, ktoré sa ŠvP, LV alebo výletu nezúčastnia, môžu si  príspevok uplatniť pri inej akcii organizovanej v triede. Príspevok dostane len ten žiak, ktorého rodič prispel príspevkom ZRŠ, pri uplatnenom systéme výberu 20/10/0 eur. Tento návrh bol odhlasovaný, proti bol 1 rodič. Cieľom je zvýšiť spravodlivosť prideľovania peňazí z RR pre žiakov, ktorých rodičia prispeli, nakoľko je potrebné, aby rodičia videli, že zprispených peňazí sú pre určité aktivity financovanépriamo ich deti. Padol po schválení návrh, aby tento príspevol bol úplne zrušený. Bolo vysvetlené , že vminulosti dostávali príspevok všetci zúčastnení žiaci na ŠvP, bez ohľadu na úhradu ZRŠ a  nie vždy sa všetci mohli zúčastniť, ktorí zapúlatili ZRŠ. Tento rok došlo kzmene avbudúcnosti sa uvidí, čo ďalej stýmto príspevkom.

Ohľadom zosieťovania školy bola poskytnutá len informácia, že bližšie informácie má pani predsedníčka.

Pán Gabaj informoval, že pre školu RR získala ďalšie použité počítače ako dar, ale je potrebné do nich nainštalovať operačný systém Windows a Open Office. Poprosil prítomných rodičov, či by niekto mal možnosť stým pomôcť. Prihlásila sa rodič zo 6.B, pokúsi sa stým pomôcť a jej starší syn je IT technik. Je záujem RR škole odovzdať funkčné PC.

Z informácie odvedenia o.z. Dlháčik získala RR dar od f. DELL pre školu –použité, ale ako nové počítačové stoly.  Dovoz zabezpečila RR spolu sp. školníkmi.

Pán Gabaj ďalej informoval, žiadosť o príspevok RR zMČ na nákup nevyhnutného materiálu na opravu nebol schválený, ale MČ zabezpečila nevyhnutné opravy na sfunkčenie. Stav funkčnosti bude naďalej monitorovaný.

Hľadá sa učtovník, ktorý by bol ochotný bezplatne spraviť účtovníctvo pre o.z ABECEDA, zároveň pre naše o.z. v budúcom roku, ktoré bude uplatňovať 2% z dani z príjmov. Pani Masaryková vybavila registráciu, je nutné cez zástupcov rodičov dať do povedomia zmenu vroku 2015, kde o.z. RR bude zbierať 2 percentá, o.z. ABECEDA už nie.

Vedie turistický krúžok pre všetky deti z našej školy, v prípade záujmu je potrebné ho kontaktovať. Aktuálne termíny budú zverejnené. Pri vyššej účasti detí prosí ovýpomoc s dozorom. Zúčastnilo sa 18 detí, prejavili záujem apozitívny ohlas na túto novú aktivitu.

O nadchádzajúcej svätej omši, ktorá sa bude konať tento piatok 5.12.2014 o 07:05 h a bude na tému Svätý Mikuláš. Účasť je dobrovoľná. Tento projekt považuje za úspešný, nakoľko je oneho je záujem.

Projekt ktorý predložil na magistráte Hl.mesta Bratislavy na nákup športových potrieb bol zamietnutý, opätovne bude podaný.

Prebehlo hlasovanie ostatných požiadaviek doručených vedeniu o.z. RR. Všetky boli odsúhlasené, okrem príspevku 200,00 euro na nákup kníh do knižnice s tým, že ak bude špecifikované o aké knihy sa jedná tento príspevok bude schválený dodatočne. Táto požiadavka bola jednohlasne zamietnutá aaj nákup tonerov.

Všetky požiadavky boli odsúhlasené jednohlasne okrem:

- knižné odmeny na konci školského roka pre 1 stupeňv sume 500,00 euro, proti 2 rodičia

- odmeny pre žiakov na školské akcie pre 1 stupeň, v sume 200,00 proti 2 rodičia

- knižné odmeny pre žiakov II. Stupňa, v sume 700,00 proti 2 rodičia

 

Predsedníctvo RR schválilo samostatne položky Memoriál –100 eur a registračný poplatok pre o.z. 70 eur.

Hospodár sa vzdal za školský rok 2014/2015nároku na odmenu za vykonanú prácu podľa stanov vo výške 150 eur. Mal požiadavku, aby tieto finančné prostriedky mohol využiť na tvorbu aktivít, ktoré vedie so žiakmi počas školského roku. Požiadavka mu bola jednohlasne odsúhlasená.

 

Prehľad zo schváľovania požiadaviek –Príloha č. 5

 

Požiadavky   suma za proti zdržal sa schválené suma
1. stupeň          
  knižné odmeny na konci šk.r. 500 15 2 0 ÁNO 500
  odmeny pre žiakov na školské akcie            
  (imatrikulácia prvákov, Hv. Kubín, Slávik, Detská olympiáda) 200 15 2 0 ÁNO 200
  škola v prírode cca. 200 detí, 7 eur/žiak 1400 0 0 0 NIE 0
  príspevok na krúžok šikovníček - p.uč. Sabová 2.C 100 17 0 0 ÁNO 100
  príspevok na veľkonočné tvorivé dielne - p. uč. Jaloviarová 30 17 0 0 ÁNO 30
  box pre program Druhý Krok p. Úradniková 320 17 0 0 ÁNO 320
  športové potreby ( kužele, vrecia na skákanie, padák, tunel) - p. uč. Vybošťoková 300 17 0 0 ÁNO 300
Chémia          
  chemikálie, laboratórne pomôcky a materiál pre žiakov - p. uč. Bernáth 200 17 0 0 ÁNO 200
  realizácia chemickej olympiády len pre žiakov ZŠ A. Dubčeka - p. uč. Bernáth 100 17 0 0 ÁNO 100
Predmetová komisia tel. výchovy a športu          
vedúca p. uč. Tkáčová lyžiarsky výcvik - 7 eur/žiak 245 0 0 0 NIE 0
  lyžiarsky výcvik - 2 x 30 eur/výchovný pracovník 60 17 0 0 ÁNO 60
  Memoriál A. Dubčeka - plavecká súťaž (odmeny) 100 RR 0 0 ÁNO 100
  O cenu Neptúna - plavecká súťaž (odmeny) 100 17 0 0 ÁNO 100
  športový materiál do PK TSV ( telesná aj plaváreň) 150 17 0 0 ÁNO 150
  toner 70 0 17 0 NIE 0
  nákup športových potrieb pre PK TV - p. uč. Murínová 500 17 0 0 ÁNO 500
Školský klub          
vedúca p. Korbíniová nákup športové potreby, odmeny, doplnky, papiernické potreby) 210 17 0 0 ÁNO 210
2. stupeň          
p. uč. Kučiaková nákup kníh do žiackej knižnice 200 0 17 0 NIE 0
  knižné odmeny na konci šk.r. 700 15 2 0 ÁNO 700
  Hv. Kubín 2.st. + Rétorika 150 17 0 0 ÁNO 150
  školský výlet 8.A, 8.B, 7eur/žiaka cca 43 žiakov 301 0 0 0 NIE 0
Jazyky          
  projekt Educate Slovakia p. uč. Medveďová 200 17 0 0 ÁNO 200
Škola              
  kopírka 600 17 0 0 ÁNO 600
  fotaparát pre školské akcie, zverejnené na šk. www stránke - p. uč. Lajčiaková 300 17 0 0 ÁNO 300
  tlačiareň so skenerom - p. uč. Lajčiaková 50 17 0 0 ÁNO 50
  tonery pre potreby - p. uč. Lajčiaková 70 0 17 0 NIE 0
  príspevky na ŠvP, LV, výlety: 5eur x 450 žiakov 2250 16 1 0 ÁNO 2250
  triedne fondy 1 - 9.ročníky, 23 tried 400 15 2 0 ÁNO 400
Škola              
  2 percenta pre registráciu o.z. 70 RR 0 0 ÁNO 70
  Odmena Hospodár - zo stanov ( určenie na odmeny, potreby pre krúžky p. Gabaj) 150 17 0 0 ÁNO 150
SPOLU             7740 eur

 

Na záver pani Kurz informovala o zbere použitého kuchynského oleja, pričom kontajner je umiestnený vo vestibule pri vchode do školy. Za 1 L oleja škola dostane 0,20 eura a o zbere vrchnákov z PET fliaš, ktoré budú poskytnuté konkrétnenu postihnutému dieťaťu ako príspevok na rehabilitáciu. O konkrétnom dieťati rozhodnú žiaci prostredníctvom školského parlamentu.

 

Pán Gabaj sa poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.

Overovateľ:hospodár Martin Gabaj Zuzana Cibiriová Štefan Velčický

V Bratislave dňa 12.01.2015

Zapisovateľ:tajomník Petra Kurz

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 16.3.2015

 

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA, zborovňa

Termín konania: 16.3.2015 o 18:00 hod

Počet prítomných členov: viď. priložená prezenčná listina – Príloha č. 1

Hostia: pani riaditeľka RNDr. Eleonóra Golaisová, pani zástupkyňa 1.st. Mgr. Nadežda Michálková, Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy, pani vychovávateľka Mgr. Aneta Uradníková

Prílohy :

 1. prezenčná listina
 2. vyzbierané peniaze a stav účtu k 16.3.2015

Program:

1, Otvorenie, prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

2, Dôležité informácie ( vedenie školy + prezentácia projektu druhý krok p.u. Uradníková )

3, Informácia o činnosti predsedníctva ( voľba tajomníka, 2% z daní, anketa, 2. ročník jarné upratovanie ).

4, Správa o hospodárení ( stav, prideľovanie financií )

5, Rôzne

 

 1. Otvorenie, voľba tajomníka – p. Kurz sa vzdala – jej dieťa prestúpilo na inú školu,

zapisovateľ zápisnice: Zuzana Cibiriová (8.A), overovateľ zápisnice: Petra Pavelková  (6.A)

 1. Zhodnotenie – p. riaditeľka – k polroku – prospech, správanie (aj znížené známky 2 aj 3) – 10.12. – Stopex – hospitalizácia 3 žiakov – rodičia sa odvolali – riešila p. starostka, aj školská inšpekcia to riešila – výsledok zatiaľ nie je z inšpekcie, vymeškané hodiny, kontrola v školskej jedálni – na hmotnosť, kvalitu stravy – p. Ing. Majorová – kontrola v jedálni – výpočet množstva stravy, hodnoty, kontrola jedálnych lístkov ... – dopadla dobre, nedostatky – v správe – pracovníčka v kuchyni mala na ruke prsteň, suchý a zemiakový sklad – opadaná omietka – cez letné prázdniny sa opraví a vymaľuje, ostatné ok – môžu skontrolovať k 31.8., 31.3. – tvorivé dielne – výrobky – predaj na jarmoku, burza kníh a hračiek – skontrolovať, čo deti prinesú – rodičia, 25.4. Rozprávkové vretienko – niekto z rodičov, pomoc – preniesť cimbal – kombi auto,

Otázky rodičov:

 • či kontroly boli náhodné v jedálni – prvá áno, druhá po dohode s ved. jedálne
 • aká je komunikácia – učitelia – vychovávatelia... – ohľadom šikany – v 4. C – incident na WC – žiak oznámil rodičom, tí písali na triedneho učiteľa a zástupcu RR, písala p. Gabajovi, ráno bola zvolaná triednická hodina, riešilo vedenie školy – výsledok – komunikované zástupcovi RR, ďalší incident – v 2.B – tretiak sa vyhrážal druhákom zabitím... – deti – stres – povedali rodičom až neskôr - ...- princíp ako riešiť – s kým – s triednym učiteľom v spolupráci s vychovávateľkou,,, prípadne vyššie – vedenie, psychológ... – je veľa problémov medzi deťmi
 • je stanovený postup ako rozlíšiť šikanu? Stretnutie s psychológom alebo špec. pedagógom v triedach – rozprávajú sa o tom – je tam aj triedna učiteľka –  väčšinou na I. stupni to prezradia kamaráti ak nie priamo postihnutý
 • požiadavka na Vretienko – 800 € - nevieme vykryť z RR – návrh 5 € každý kto sa zúčastní – protinávrh – odmeniť 6 žiakov – ktorý postúpia – radšej vecný dar, poukážku – výhercovi – pozvánky – rieši p. riaditeľka
 • 2 % - triedny učiteľ zbiera – odovzdá mzdárke – odnesie na DÚ
 • projekt svätá omša – v júni – začínať vyučovanie 2. Hodinou
 • brigáda – p. Školník, p. Chovan – náradie – ak by bolo zlé počasie – vo vestibule školy – čaj

- info v rozhlase – motivácia k 2 %

 

14.5. bude výberové konanie na miesto riaditeľa školy – informovala p. riaditeľka

 

p.Úradníkova – info o projekte Step to step (Druhý krok) – začali po prázdninách – pilot v 4.C, výborná spolupráca aj v 1.C – každý mesiac pôjde info rodičom listom (mailom),  bude sa vyučovať na etike, bude využívať psychologička, modelová hodina bude pre rodičov – závisí od triednej učiteľky, je to možné zapracovať časom aj do náboženstva, možno preberať aj v školskom klube, počas triednických hodín, možnosť zriadiť krúžok – odporučiť rodičom problémových detí – návrh, podpora 200 € - zaplatenie kurzu p. Úradníkovej – po zhodnotení – zistiť záujem o krúžok na I. stupni

 1. voľba tajomníka - Petra Pavelková (6.A) – jednohlasne odsúhlasené

p. Masaryková – prebehne anketa na škole – pre deti, školu, učiteľov – skúšobne zástupca z RR + jeho dieťa, možno dopísať k bodom NEVIEM...do urny do piatku – za rodiča i dieťa do urny vo vestibule

jarné upratovanie – 28.3. – vyhlásila mestská časť – zbieranie, hrabanie... – žolíky pre deti, odsúhlasené 200 € na odmeny pre zúčastnených žiakov – nahlasovanie triednym dôverníkom – následne p. Gabajovi – ak by pršalo – návrh - vo vestibule – pripravuje sa plagát -

vianočné ruže pre učiteľov – v decembri

posledná omša jún - stanovisko rodičov – nesúhlasia s nástupom všetkých žiakov od 2. vyučovacej hodiny, možnosť na ospravedlnenie rodiča alebo nemení sa nič v programe. Dohodne sa ešte na poslednej RR.

 1. p. Gabaj podal – info o financiách RR, 2 %, hľadá sa účtovník – bezplatne účtovníctvo za OZ, turistický krúžok – peniaze boli použité na zakúpenie píšťalky, odmeny, kriedy

požiadavka – tlačiareň so skenerom – navýšenie o 70 € - p. Lajčiaková – odsúhlasené a zakúpenie odmien pre žiakov v súťaži Vretienko – odsúhlasené 5 eur/žiak.

 1. Žiadne – nedostatok času.

 

Pani Masaryková poďakovala všetkým prítomným a ukončila zasadnutie.

V Bratislave dňa 17.04.2015

Zapisovateľ: Zuzana Cibiriová

Overovateľ: Petra Pavelková

    šk. rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 23.9.2013

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majernikova 61, BA, zborovňa
Čas: 23.9.2013 o 18:00 hod
Počet prítomných členov: 15 viď priložená prezenčná listina
Počet platných hlasov:15
Hostia:RNDr. Eleonóra Golaisová – riaditeľka ZŠ A.Dubčeka,Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy
Prílohy : 
 1. prezenčná listina
 2. Stanovy ZDRUŽENIA RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z
Zapisovateľ: Ing. Martin Gabaj
Overovateľ: Lucia Szabóová

 

Stretnutie zahájila pani Masaryková Hajnalka, privítala prítomných a navrhla nasledovný program :

 

1 zahájenie, doplnenie programu
2 informácie k založeniu OZ Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka
3 informácie o stave finančných prostriedkov 
4 žiadosti o príspevok ( škola, učitelia )
5 rôzne

 

Program bol v diskusii doplnený o :
- blok otázok a odpovedí na pani riaditeľku
- diskusia k listu zo SLOVENSKEJ RADY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ, o.z.   vymáhajúcich pohľadávky za ostatné 4 roky
- hlasovanie o zvýšení dobrovoľného príspevku rodičov 
 
Program bol v tomto doplnenom znení jednohlasne schválený
Za zapisovateľa sa prihlásil Ing. Martin Gabaj a bol zvolený nasledovným počtom hlasov:
Za:15
Zdržal sa:0
Proti:0

 

Za overovateľku zápisnice sa prihlásila Lucia Szabóová a bola zvolená nasledovným počtom hlasov:
Za:14
Zdržal sa:1
Proti:0

 

V diskusnom bloku s pani riaditeľkou nás informovala nasledovne:
- výmena okien na 1. a 2. poschodí mala byť hotová k 1.9.2013 ale je prisľúbené do konca októbra 2013
- výmena okien na. Prízemií je v pláne budúci rok 
- oslava 20-teho výročia založenia školy je v pláne prvý októbrový týždeň, presný termín ešte nie je stanovený, ani presný harmonogram, ale poobedie by malo byť venované programu pre rodičov
- zasadania pedagogickej rady budú v termínoch: 4.11.2013, 27.1.2014, 14.4.2014, 23.6.2014
- koncoročné vysvedčenie sa bude odovzdávať: 27.6.2014
- Rada rodičov má oznámiť vedeniu školy termíny konania triednych aktívov a zasadania Rady rodičov
- termíny školských prázdnin sú uverejnené na webovej stránke školy
- učitelia v 8. a 9. ročníkoch ponúkajú robiť krúžky na doučovanie, prípadne prípravu na monitoring a škola doučovanie ako prípravu na monitory zabezpečí pre všetkých žiakov, ktorí budú mať záujem
- v piatok 27.9. sa bude konať na škole olympiáda pre 2. stupeň
- ohľadom bezpečného prístupu do školy počas konania rekonštrukcie námestia pani riaditeľka osloví mestskú časť a odporúča rodičom adresovať svoje obavy a požiadavky aj samostatne na MU KV
- o registrácii predchádzajúceho združenia rodičov pri ZŠ A.Dubčeka (pred registráciou ako občianske združenie) v Slovenskej rade rodičovských združení, o.z. nevie,
 ale na základe listu s vyčíslenými pohľadávkami, ktorý Združenie rodičov nedávno obdržalo, ich bude kontaktovať a požadovať vysvetlenie o čom bude predsedníctvo následne informovať. 
 

Po ukončení diskusie poďakovala p. H.Masaryková za informácie p. riaditeľke a pokračovala v rokovaní ďalších bodov zasadnutia.

Pani H.Masaryková oboznámila prítomných s faktom, že bolo založené občianske združenie „Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z.,“ 
aby sa právne vyriešil štatút Združenia rodičov pri tejto ZŠ. 
K nahliadnutiu dala kolovať zaregistrované stanovy združenia, potvrdenie o pridelení IČO: 42352941  a vyzvala k zvoleniu  trojčlenného predsedníctva (predseda, tajomník a hospodár ).
P. Adriana Masaryková prevedie zostatok fin. prostriedkov 
 
Na post Predsedu bola navrhnutá pani Hajnalka Masaryková. 
Proti:0
Za:14
Zdržal sa:1
 
Uznesenie č.1:
Za Predsedu bola členmi  zvolená:  Hajnalku  Masaryková
Na post Tajomníka sa prihlásila pani Petra Kurz. 
Proti:0
Za:14
Zdržal sa:1

 

Uznesenie č.2:
Za Tajomníka bola členmi  zvolená : Petra Kurz.
Na post Hospodára sa prihlásil pán Martin Gabaj. 
Proti:0
Za:15
Zdržal sa:0

 

Uznesenie č.3:
Za Hospodára bol členmi  zvolený :  Martina Gabaja.
Pani H. Masaryková informovala prítomných že dôvodom absencie pani Adriány Masarykovej , ktorá doteraz financie spravovala, 
je choroba a žiaľ nepodarilo sa jej ani doručiť doklady potvrdzujúce výšku prostriedkov, ktorými o.z. momentálne disponuje. 
Nakoľko si pani H.Masaryková pamätá, pri poslednej kontrole bol stav na účte niečo cez 4.100,00 EUR. 
Všetky doklady odovzdá p. A.Masaryková na nasledujúcom zasadaní. 
 
Na základe tejto informácie vyzvala pani H.Masaryková k hlasovaniu o zvýšení dobrovoľného príspevku z 20 na 30 EUR ako bolo navrhnuté mimo toto rokovanie vedením školy. 
V následnej diskusii sa zistilo, že vo všetkých triedach prvého ročníku sa na triednych aktívoch dňa 03.09.2013 na návrh triednych učiteľov odsúhlasil príspevok 30 EUR, 
ktorý však bol podaný jednotlivými pedagógmi rozdielne. 
V každom prípade mal zahŕňať aj určitú sumu za lavice, ktoré boli do týchto tried zakúpené, nakoľko majú ostať v používaní príslušných žiakov až do 4.ročníka.
Preto je na členoch Rady zastupujúcich dotknuté triedy, aby si situáciu vyjasnili s pedagógmi a požadovali potvrdenie výšky nákupnej ceny predmetných lavíc (zmluvu / faktúru) a 
oficiálne potvrdenie od školy o prijatí účelovo viazaného daru (v sume vyzbieranej na lavice za danú triedu) 
 
Na základe informácie o zostatku na účte Rada následne pristúpila k hlasovaniu o výške dobrovoľného príspevku  členov Združenia / rodičov na školský rok 2013/2014 a to nasledovne:
za 1.dieťa 20 EUR
za 2.dieťa 10 EUR
za každé ďalšie 0 EUR
 
Za:14
Proti:0
Zdržal sa:0
 
Uznesenie č.4:
Rada odsúhlasila dobrovoľný príspevok  členov Združenia / rodičov na školský rok 2013/2014 nasledovne:
za 1.dieťa 20 EUR
za 2.dieťa 10 EUR
za každé ďalšie   0 EUR
 
Členovia Rady sa zhodli, že nebudú meniť spôsob vyberania dobrovoľného príspevku a naďalej ponechajú výber príspevkov v kompetencii triednych učiteľov, 
následne p.riaditeľke školy,ktorá všetky zozbierané peniaze spolu odovzdá Predsedkyni al. Hospodárovi. 
Predsedkyňa informovala, že finančné prostriedky združenia budú používané v nasledujúcom školskom roku na financovanie alebo spolu financovanie potrieb školy a žiakov.
Spôsob nakladania s finančnými prostriedkami združenia je upravený stanovami a to nasledovne:
 
Rada schvaľuje rozpočet, ktorého hlavnými položkami sú príspevky  podľa predložených žiadostí.
Ostatné výdaje môžu schváliť:
Predseda: do 60 EUR
Predsedníctvo:  do 200 EUR
Rada :nad 200 EUR
 
 
Jednotlivé požiadavky o príspevok združenia rodičov pre potreby školy neboli pre  pokročilý čas a zmenšujúci sa počet rodičov na stretnutí prerokované. 
Všetky budú distribuované v elektronickej podobe a rovnako prebehne aj hlasovanie Rady, o výsledku ktorého bude informovať 
Predsedkyňa mailom alebo na najbližšom zasadaní Rady, čo nastane skôr.
 
Predsedkyňa informovala prítomných o každoročných príspevkoch ako napr.:
- lyžiarsky výcvik
- škola v prírode
- imatrikulácie prvákov
- rozlúčka s deviatakmi
- rôzne literárne súťaže a pod.
 
Ďalej sa pre potreby všetkých učiteľov uhrádza mesačný paušál cca 500 EUR na prevádzku výkonnej kopírky. Učitelia sú veľmi spokojní, no papier na kopírovanie nie je zahrnutý v paušále. 
Rada rodičov prejavila nespokojnosť, nakoľko rodičia v roku 2012 odsúhlasili mesačne úhradu 6000 výtlačkov x 0,011 euro, ktorá  mala byť predmetom zmluvy s firmou IMPROMAT Slov. spol. s r.o." 
Pani riaditeľka mala podpísať zmluvu, žiaľ dodnes nebola Rade rodičov predložená žiadna faktúra na preplatenie ani podpísaná zmluva.
Zmluva na servis kopirky podľa ktorej sa má účtovať mesačný paušál nie je ani zverejnená na webovej stránke školy. 
 
Rada rodičov v diskusii prejavila záujem  podporiť školou organizovanú akciu osláv 20. výročia založenia školy. 
Nie však len finančne ako bolo neformálne požiadané zo strany vedenia školy ale formou cateringu a organizačnej pomoci časti pre verejnosť, 
na ktorú by boli pozvaní významní hostia z miestneho zastupiteľstva. Nakoľko ešte nebol známy presný termín konania, predbežné nápady na realizáciu budú členovia Rady zasielať elektronicky Predsedkyni, 
ktorá prisľúbila zistiť presný termín akcie a vyžiadať orientačnú ponuku na catering od vedúcej ŠJ.
Pred ukončením sa ešte Rada dohodla na nasledovných termínoch konania stretnutí Rady a Triednych aktívov:
 

 

Rada

Triedny aktív.

2.12.2013

3.12.2013

17.3.2014

18.3.2014

26.5.2014

27.5.2014

 

Za:  10

Proti: 0

Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č.5:
Stretnutia Rady sa budú v šk.r. 2013/2014 konať 
02.12.2013, 17.03.2014 a 26.05.2014. 
Triedne aktívy  sa budú v šk.r. 2013/2014 konať
 03.12.2013, 18.03.2014 a 27.05.2014.

 

O 20:10 Predsedkyňa prítomným poďakovala za účasť a požiadala všetkých členov ,aby si preštudovali stanovy ako aj sledovali informácie ukladané na webovú stánku školy a následne ukončia stretnutie.

V Bratislave 07.10.2013

Zapisovateľ :Ing. Martin Gabaj

Overovateľ :Lucia Szabóová

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. Dňa 2.12.2013

 

 

 

Dátum konania: 02.12.2013, 18:00

Miesto stretnutia ZS A Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava,v priestoroch učebne fyziky

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1) , pani riaditeľka , pani zástupkyňa I. Stupňa, Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy          

 

Program :

1, Otvorenie

2, Priebežná  informácia vedenia školy o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

3, Informácia o činnosti predsedníctva ( zhodnotenie, návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2013/2014). Zriadenie účelových skupín na vykonávanie činnosti rady,

4, Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

5,Rôzne,

6,Správa o  hospodárení ( stav, zhodnotenie, plán a ciele na získanie fin. prostriedkov, prideľovanie financií, odovzdanie fin. dokumentácie predseda – hospodár

7,Záver

Zapisovateľ: Petra Kurz  Overovateľ : Štefan Velčický

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala pani riaditeľku pani zástupkyňu a prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch učebne fyziky, dala kolovať prezenčnú listinu a sumár schválených požiadaviek na šk.rok 2013/2014.

 

2. Pani riaditeľka oboznámila rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami za prvý štvrťrok. Vyslovila znepokojenie nad zhoršujúcimi sa výsledkami žiakov druhého stupňa. Jedná sa o alarmujúce číslo, zhruba 50% žiakov, má zhoršený prospech, preto pani riaditeľka žiada o podporu z domácností a dúfa, že polročná klasifikácia bude lepšia. Zhoršení žiaci boli napomenutí písomne.

Rodičia 9-takov informovali pani riaditeľku, že niektorí žiaci majú problém s učivom matematiky po výmene školského pedagóga a napriek doučovaniu a externému doučovaniu problém pretrváva. Pani riaditeka odporučila osobnú konzultáciu s učiteľom daného predmetu.

 -Závažný problém je aj v 6.A. Problém sa týka správania a vplyvu jedného žiaka na kolektív. Škola žiadala kuratelu o pomoc, ale s kuratelou je zlá komunikácia. Otec chlapca so školou komunikuje, matka odmieta. Jedná sa o krádež mobilných telefónov a nebol to prvý priestupok tohto žiaka. Polícia po incidente privolaná nebola, pretože žiak telefóny vrátil. Vzhľadom na to, že ešte nedovŕšil 16 rokov, škola ho nemôže vylúčiť. Školský psychológ  sa problémovému žiakovy nevenuje, pretože pracuje len na polovičný úväzok a nestíha to. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že v tejto veci nemôže viac spraviť. Nakoľko sa problém tohto žiaka riešil skoro hodinu, viacerí rodičia vyjadrili názor, či je RR kompetentná riešiť podobné problémy. Pani riaditeľka bola požiadaná, aby pri najbližšej krádeži, alebo priestupku tohto žiaka privolala políciu a aby bol spravený záznam a aby s týmto záznamom apelovala na kuratelu. Pani riaditeľka za zaviazala v záujme ostatných žiakov prísť na triedny aktív do 6.A, a spolu s rodičmi spísať petíciu a tú posunúť nadriadenému orgánu.

- Pani riaditeľka ďalej prítomných informovala o materiálnej stránke. Telocvičňa je hotová, čo sa týka výmeny okien, okná začali meniť aj na 2 poschodí. Okná na prízemí a veľká telocvičňa je naplánovaná na budúci rok. Školské námestie by malo byť hotové do konca marca, pričom prvá etapa (spriechodnená prístupová cesta ku škole) by mala byť ukončena do 15. decembra.

- Potom informovala o sponzorských daroch, čo sa týka počítačov a to : Tatra banka darovala škole 2 kusy, spol. Atos prostredníctvom rodiča z 1.C. 3 ks monitor, O2 10 ks zánovných počítačov, iný rodič 1 ročníka 1 ks a ďalší rodič daroval notebook. OZ ABECEDA zakúpi za výhodnú cenu 15 ks počítačov. Cieľom školy je, aby v budúcnosti bol v každej triede a v každom kabinete počítač. ( vzhľadom na to, že v priebehu 2-3 rokov to bude nutnosť.) Je potrebné ešte získať cca 6 počítačov, aby odborné učebne vyhovovali súčasným požiadavkám na vyučovací proces. Je nutné získať aj finančné prostriedky na zakúpenie softvéru pre počítače získané darom, ktoré základný softvér neobsahujú. Škola žiada aj naďalej o podporu, čo sa týka IT technológii.

- Pani riaditeľka požiadala RR aby sa spýtali na TA či sa nájde medzi rodičmi IT technik, nakoľko služby zabezpečujú škole dvaja vysokoškolský študenti. (otázka smerovaná od rodiča kto je kompetentný na škole ohľadom IT technológii, sieť...) Škola má problém s pokrytím internetu hlavne na druhom stupni, pre odstránenie problému je nutné zaviesť optický kábel, čo si vyžaduje investíciu cca 500 eur.

- Nakoľko nie je dokončená učebňa chémie prosí pani riaditeľka, či sa nájde medzi rodičmi elektrikár. Prihlásil sa pán Velčický 1.D. RR bola informovaná, že MČ má kompetentných ľudí na opravy (murár, elektrikár...) dlhodobo PN.

- Triedny doverník 3.C sa pýtal, koľko detí 1 stupňa je sledovaných psychologicky. Momentálne je sledovaných 13 detí + ďalší 3 sú navrhovaný a 3 integrovaný. Spomínal sa aj problém rodiča, ktorý vpadol do triedy a kričal na deti, ktorý slovne napáda iných rodičov na ulici, ako aj rodiča, ktorý vstúpil do budovy školy a fotil si zariadenie. Škola prijala opatrenia, aby zamedzila voľnému vstupu rodičov do budovy školy. Na 2 stupni je 10 sledovaných a 10 navrhovaných žiakov.

- Pán Gabaj sa opýtal, či je už téma úhrady lavíc uzavretá, alebo či škola zháňa ešte finančné prostriedky, nakoľko pri dofinancovaní chýbajúcich finančných prostriedkov boli použité peniaze  z fondu ZRŠ. Nakoľko žiadosť o dofinancovanie lavíc bola doručená RR neskôr ako iné požiadavky, RR požadovanú sumu dodatočne schválila, ale teraz na účte ZRŠ spomínaná suma chýba. K žiadosti o finančný príspevok na úhradu lavíc sa vedenie vyjadrilo, že bude aj naďalej zháňať finančné prostriedky.  Pani riaditeľka odpovedala, že všetky možnosti ako získať finančné prostriedky na lavice už vyčerpala a že faktúra za lavice je uhradená a vyjadrila vďaku rodičom za finančnú podporu. Škola si dala za cieľ získať nové lavice pre všetkých žiakov. Je potrebné do marca podať žiadosť, aby škola splnila požiadavky a takto mala možnosť získať nové lavice.

- Pani riaditeľka vyjadrila sklamanie kvôli programu 20- teho výročia školy, pretože neustále odchody rodičov zo sály narúšali celý program. Vedenie ale uznalo, že priestor bol príliš malý a preto nasledujúcu akciu - pasovačku prvákov už organizovalo v jedálni.

- Pani riaditeľka odovzdala slovo pani Michálkovej, zástupkyni prvého stupňa, ktorá oboznámila prítomných s nadchádzajúcimi aktivitami pripravovanými školou. 17.12.2013 sa uskutoční vianočný jarmok,19.12. výchovný koncert, 20.12.  je posledný vyučovací deň pred prázdninami, 24.1.2014 deň otvorených dverí, 7- 8.2.2014 bude zápis do 1 ročníka.

     - Školský klub vedie pani Korbiniová, krúžky sú po obede v čase od 13-14 hod, medzi 14-15 hod. je pobyt vonku. Po tomto čase deti, ktoré majú odsúhlasenú prípravu na vyučovanie si robia DÚ, o 16:15 zberná trieda. Školský klub pripravuje korčuliarsky ako aj lyžiarsky výcvik. Vo februári karneval.

 

Pani predsedníčka poďakovala hosťom za účasť a príspevky.

 

3,5 Ďalej pokračovala debata ohľadom získania podpory miestneho zastupiteľstva, ako aj okolitých škôl  pri organizovaní školských akcií, na ktorých sa zúčastňujú aj deti z iných škôl, napr. Memoriál A.Dubčeka. K memoriálu sa opýtal rodič,  prečo boli deti odmeňované len sladkosťou a nie diplomom. Nakoľko RR navrhla pomoc pri tlačení a  výrobe diplomov, zlyhala pravdepodobne komunikácia so zodpovednou osobou za memoriál.

 - debatovalo  sa o zmene v príspevkoch a o viazaných účelových daroch, pre väčšiu prehľadnosť s finančnými prostriedkami ZRŠ.

- o aktívnej pomoci škole, vzhľadom na to že, škola dlhodobo nemá financie navyše a RR schválila  takmer všetky požiadavky pedagógov a tým vyčerpala finančné prostriedky.

- Pán Gabaj vysvetlil, že spomienkové DVD z 20. výročia  školy bolo vyhotovené ako možnosť mať spomienku na krásnu akciu organizovanú školou a jeho zakúpením pomôcť získať finančné prostriedky na podporu pre školu - IT zariadení. Pani starostka pochvaľovala iniciatívu RR a školy za aktívny prístup. RR bude podávať začiatkom roka žiadosť o poskytnutie dotácie. Projekt DVD má ukázať činnosť RR aktívne pomôcť pri získavaní finančných prostriedkov.

- Uvažuje sa nad vytvorením pracovných skupín, ohľadne návrhov projektov zameraných na pomoc a podporu škole. Vedenie školy prejavilo záujem obohaťiť budúcoročný vianočný jarmok, resp. možno už aj veľkonočný jarmok o program pre návstevníkov. ( Deti MŠ, senior klub, atď. )

- Vzhľadom na pokročilí čas predsedníctvo RR nestihlo odprezentovať svoj program o plánovaných činnostiach na školský rok 2013/2014. Ďalšie stretnutie bude zvolané v zmysle stanov na január r. 2014, s cieľom mať čas na nestihnuté témy, ktoré predsedníctvo neprednieslo a nediskutovalo o nich a neschválila ich RR. Vedenie RR oznámilo, že bude začiatkom januára zaslaná pozvánka.

-Triedny dôverníci boli vyzvaní aby na TA pripomenuli tým rodičom, ktorí neuhradili príspevok ZRŠ, aby tak učinili.

 

4. Volil sa overovateľ zápisnice, prihlásil sa pán Velčický a za vedenie OZ sa dobrovoľne prihlásil Pán Gabaj.

 

Podľa výpisu z účtu zo dňa 30.11.2013 je finančný zostatok na účte RR vo výške 6969.55 eur.

Odsúhlasené požiadavky o príspevok RR sú vo výške 5990 eur, z toho už bolo vyplatených 700 eur. Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov RR po uhradení všetkých schválených požiadaviek pre školu bude vo výške cca 1679 eur.

 

Združenie rodičov odmeňuje aktivitu hospodára v mesiaci októbri čiastkou 150,00 eur  za každý školský rok výkonu jeho funkcie. Hospodár pán Gabaj sa pred všetkými prítomnými vzdáva príspevku v hodnote  150,00 eur a prevzal na stretnutí správu finančných prostiedkov Združenia rodičov.

 

7. Pani predsedníčka poďakovala rodičom za účasť a ukončila zasadnutie.

 

V Bratislave dňa: 17.12.2013

Zapisovateľ: Petra Kurz     Overovateľ : Štefan Velčický    Overovateľ: Martin Gabaj

 

Sumár doručených a schválených žiadostí :

 

Žiadatel Účel Požadovaná suma Schálená suma
  Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 ) 1400,00 1400,00
  Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 ) 350,00 350,00
  Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 ) 250,00 250,00
  Kopírka /pausalne cca 50 euro mesacne 500,00 500,00
1. stupeň odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti ) 700,00 700,00
  dataprojektor 3.B. 500,00 0,00
  Noteebook 500,00 0,00
  CD prehrávač 100,00 100,00
Školský klub na odmeny,športove potreby 30 euro na oddelenie 210,00 210,00
2. stupeň  na odmeny pre žiakov  ( knihy, sladkosti ) 600,00 600,00
Knižnica nákup kníih do knižnice 200,00 200,00
Chémia zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie 200,00 200,00
  Obvodné kolo chem.olympiady 100,00 100,00
P.k.TV a šport.výchova na štartovacie bloky 200,00 0,00
  lyziarsky vlek 7euro na žiaka cca 50 žiakov 245,00 0,00
  2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik 60,00 60,00
  plav súťaž.Memorial A.Dubčeka / Karlova ves - odmeny pre deti ( účasť celej MC ) 80,00 80,00
  pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti 70,00 70,00
  pásiky a opr. starých pásikov ,plavecke dosky /bazén 150,00 150,00
Technická výchova nákup cvičného materiálu pre II stupeň 200,00 200,00
P.k.SJL a D Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st. 120,00 120,00
P.k.vých. predmetov (výtvarná, náboženská a občianska náuka ) dataprojektor,stojan,plátno 600,00 600,00
P.k.biológia-geografia na odmeny ,spotrebný material ,DVD nosiče 100,00 100,00
Riaditeľstvo príspevok na lavice pre 1 ročníky 2226,20 2226,20
Riaditeľstvo príspevok na oslavu 20 výročia školy 250,00

250,00

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z. dňa 20.1.2014

 

 

Dátum konania: 20.01.2014, 17:30

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava, v priestoroch zborovne

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1), Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy

 

Program:  

 

1, Otvorenie

 

2, Prezentácia, voľba overovateľa zápisnice,

 

3, Informácia o činnosti predsedníctva (zhodnotenie, návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2013/2014). Zriadenie účelových skupín na vykonávanie činnosti rady,

 

4, Správa o hospodárení (stav, zhodnotenie, plán a ciele na získanie fin. prostriedkov, prideľovanie financií)

 

5, Rôzne

 

 

Zapisovateľ: tajomníčka Petra Kurz

Overovateľ: Jana Paulovičová, Martin Gabaj

 

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková sa pre chorobu ospravedlnila z neúčasti a telefonicky poverila pána hospodára zastupovaním. Pán Gabaj - hospodár, privítal všetkých prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu a tým otvoril stretnutie Rady Rodičov. Zúčastnilo sa 11 prítomných.

 

2. Za overovateľa zápisnice sa prihlásila pani Paulovičová, za predsedníctvo pán Gabaj.

 

3. Diskutovalo sa ohľadom časového využitia stretnutí pre potreby RR na zasadnutiach (krátky čas na prediskutovanie naplánovaného programu). Pani Kurz navrhla posunúť RR hodinu pred triedny aktív, návrh nebol podporený. Prítomní sa zhodli, že posledné zasadnutie bolo výnimočné, pretože sa riešili neobvyklé situácie (neprispôsobivý žiak, šikana, alkohol, atď.,viď. minulá zápisnica). Napriek tomu RR by rada požiadala pani riaditeľku, aby pred RR poslala info mail pani predsedníčke RR s informáciami, o ktorých bude informovať na RR, štatistické údaje a podobne, aby rodičia boli pred RR vopred informovaní a mohli sa cielene na jednotlivé témy pripraviť. Cieľom je stretnutie zefektívniť a na stretnutí maximálne využiť čas, aby sa prebrali všetky naplánované témy od vedenia školy aj RR a dodržiaval sa časový harmonogram. Podľa potrebného rozsahu sa naplánuje čas stretnutia RR.

RR sa vrátila k téme neprispôsobivých žiakov a šikane, ako riešiť podobné situácie do budúcnosti, ako podchytiť problémových žiakov už na začiatku. Všetci prítomní sa zhodli, že problém musel byť dlhodobejší a nebol pravdepodobne dostatočne riešený. RR týmto požaduje vedenie školy, aby odborní pedagógovia, pracovníci a v spolupráci s prislúchajúcimi inštitúciami, vytvorili nový aktívny preventívny program pre žiakov I. a II. stupňa. RR sa na podpore a činnosti prevencie rada zúčastní.

Problémy v internom prostredí tried by sa mali riešiť najprv na TA, následne cez vedenie školy a RR. Ak má rodič nejasnosti s vyučujúcim, mal by ich riešiť prvotne osobne a nie anonymne, triedny dôverník by na zasadnutí len stručne informoval. Otázna je aj práca školského psychológa, ktorý podľa doterajších informácií pracuje na polovičný úväzok. Zrejme v tomto čase sa nestihne venovať všetkým problémovým žiakom. Cieľom je aj dosiahnuť, aby bezproblémoví žiaci, neboli znevýhodnení, aby sa vedeli adekvátne správať, ak v ich kolektíve sa vyskytne problémový spolužiak.

 

4. Hospodár informoval:

 • o zatiaľ vyzbieranej sume za ZRŠ, ktorá činí 5990 eur, cca pätina rodičov na ZRŠ neprispela, čím RR chýbajú finančné prostriedky. Škole boli cez hospodára zatial vyplatené schválené príspevky RR vo výške: 710 eur (kopírka 150 eur, chémia 300 eur, memoriál 60 eur, telesná výchova 200 eur). Učitelia po zakúpení potrieb majú RR vydokladovať vynaložené finančné prostriedky,

 • o vedení bankového účtu RR, ktorý je do marca v Tatra banke bez poplatku. Následne min. 6 eur/mesiac. Diskutovalo sa, či má niekto informáciu o banke, ktorá by poskytla našemu OZ účet bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok. Hospodár chce rozposlať žiadosti do bánk, a tak ušetriť vynakladané finančné prostriedky za vedenie účtu,

 • že predsedníčke RR bol doručený list od pani učiteľky, v ktorom oznamuje, že jej niekto z kabinetu ukradol fin. hotovosť určenú pre RR. Bolo informované vedenie školy.

 • o DVD z 20. výročia školy, vyzbierala sa suma vo forme darovacích príspevkov od rodičov vo výške 262 eur, ktorá je určená na podporu škole na IT technológie. Náklady na 100 ks DVD a obaly budú z uvedenej sumy odpočítané vo výške 53, 20 eur. Suma vo výške 208.8 eur bude vložená na účet OZ. Za účelom ďalšej propagácie zostatkových DVD, budú prístupné počas otvorených dverí a počas zápisu do 1. ročníka,

 • získal hmotné dary IT pre školu, ktoré odovzdal,

- chce požiadať MČ o finančný príspevok pre OZ, ktorý by bol určený spolu so získanými financiami z DVD na doplnenie neschválených požiadaviek RR pre učiteľov (notebook a dataprojektor) a podpory na zakúpenie 5 ks stolových počítačov na základe žiadosti od vedenia školy v celkovej výške 2404 eur. Všetci prítomní podporili návrh na požiadanie o finančný príspevok. Po podaní žiadosti o kópiu návrhu požiadal pán Zeman a aj pán Velčický. Žiadosť je nachystaná aj s cenovými ponukami. Po podpísaní pani predsedníčky, bude žiadosť podaná.

- diskutovalo sa o fin. prostriedkoch určených na kopírku, nakoľko bolo schválených 50 eur mesačne. Tento limit sa prekračuje, preto RR by rada požiadala vedenie školy o analýzu, čo sa tlačí a na základe údajov sa prípadne prehodnotí mesačný rozpočet,

- zabezpečí prihlásenie OZ do združenia ,,www.dobrovolnictvo.sk, za účelom získať informácie pre prípadnú pomoc pri realizácii projektov a pravidelného zasielania informácií potrebných pre podporu RR. Návrh bol podporený.

 

Pán Gabaj vyzval RR rodičov, či má, v akom smere a rozsahu záujem podporiť v roku 2014 svojimi aktivitami:

- finančne školu formou projektov cez nadáciu Pontis, nadácie veľkých spoločností,

kultúrno - športové aktivity školy a ostatné činnosti v zmysle schválených stanov.

 

- Pán Zeman informoval, že Rada školy schválila stravovaciu komisiu, podmienky ešte nie sú

zadefinované, napriek tomu hľadá aktívnych rodičov, ktorí majú prehľad o danej téme, požiadal

triednych dôverníkov, aby sa spýtali na TA, či by sa niekto z rodičov aktívne zaujímal a mal vedomosti o danej téme.

 

Padol návrh vytvoriť v škole recyklačný kútik - je potrebné zistiť, v čom všetkom sa už škola angažuje.

 

Pani Kurz predostrela nasledujúce návrhy:

- získať titul zelená škola v spolupráci s OZ Živica, vzhľadom na výhodnú polohu školy. ZŠ Veternicová už tento titul má,

- zber použitého rastlinneho oleja z domácností a získať možné benefity pre školu.

Návrhy boli prítomnými podporené.

- v minulosti padol návrh na organizovanie školského plesu, ktorý by nahradil v čase fašiangov organizovanie karnevalu, na ktorom by sa mohli okrem žiakov zúčastniť učitelia aj rodičia,

návrh nebol pre tento školský rok z časového hľadiska podporený.

Padol návrh o organizovaní školského večierku. Táto téma ostáva do budúcnosti otvorená.

 

Podporený bol aj návrh na Veľkonočný jarmok organizovaný obdobne ako vianočný jarmok plus

prizvaná verejnosť + program pre rodičov, prípadne seniorov a deti z MŠ.

Podporený bol aj návrh burzy školských vecí, cca druhý septembrový týžden budúci školský rok 2014/2015. Je potrebné informovať rodičov deviatakov, aby prípadné použiteľné učebnice ponechali na daný účel.

Návrhy je potrebné odkonzultovať s vedením školy.

 

Pán Zeman s pani predsedníčkou vyžiadajú zoznam aktivít organizovaných školou v II.školskom polroku 2013/2014 a ponúknu účasť RR s cielom podporiť školu a školské aktivity.

 

Prehľad podporených návrhov RR :

 

- získanie fin. prostriedkov od mestskej časti - hospodár,

- osloviť banky a požiadať o zvýhodnený účet - hospodár,

- registrácia dovbrovoľníctvo – hospodár,

- zber opotrebovaného oleja z domácností – tajomníčka,

- burza učebníc a pomôcok – tajomníčka,

- veľkonočný jarmok – tajomníčka,

- zistenie stavu WC a iniciatíva za ich rekonštrukciu - predseda RŠ a tajomníčka

- získať titul „Zelená škola“ – tajomníčka + p. Szabóová

- FB Rady rodičov ako neformálny komunikačný kanál - ...

- recyklačný kútik, infokampaň o recyklácii vs. znovupoužití- p. Szabóová

 

V prípade, ak by niekto z rodičov chcel pomôcť pri organizovaní návrhov, je vítaný, je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu za činnosť.

 

Pritomní sa zhodli, že je potrebné doplniť web stránku školy o OZ RR, nakoľko jeho činnosť nie je na

stránke dostatočne spomenutá a prezentovaná.

 

Pán Gabaj sa poďakoval prítomným za účasť a o 20:00 h ukončil zasadnutie.

 

V Bratislave dňa: 20.1.2014

Zapisovateľ: Petra Kurz

Overovateľ : Jana Paulovičová

Overovateľ: Martin Gabaj

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka O.Z. dňa 26.5.2014

 

Dátum konania: 26.05.2014, 18:00 hod.

Miesto stretnutia: ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, 841 05, Bratislava, v priestoroch zborovne

Počet prítomných: prezenčná listina (príloha č.1), Ing.Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy ,

p. riaditeľka RNDr. Golaisová, p. zastupkyňa II. stupňa RNDr. Petrášová

 

Program:

 1, Otvorenie, prezentácia, voľba overovateľa zápisnice

 2, Dôležité informacie ( vedenie školy )

 3, Informácia o činnosti predsedníctva ( zhodnotenie,návrhy cieľov a projektov na škol. rok 2014/2015).

 4, Správa o  hospodárení ( stav, prideľovanie financií )

 5, Rôzne

Zapisovateľ: tajomníčka Petra Kurz

Overovateľ: Katarína Hegedušová, Martin Gabaj

 

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala všetkých prítomných, dala  kolovať prezenčnú

 listinu a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov.

 Za overovateľa zápisnice sa prihlásila pani Hegedušová, za predsedníctvo pán Gabaj.

 2.Pani riaditeľka informovala :

- dňa 27.6.2014 bude vysvedčenie, 23.6.2014 hodnotiaca porada, 20.6.2014 uzavretie známok. V nasledujúcich 2 tyždňoch prebehnú posledné písomky, doporučila pridať hlavne na druhom stupni,

- informovala o výsledkoch monitoru deviatakov. Monitor dopadol nad očakávania, náš percentil sa pohybuje na urovni 84,12%. Keď bude dostupný percentill z iných karloveských škôl, bude inoformovaná RR, aby bolo možné porovnanie. Všetci žiaci boli prijatý na ďalšie štúdium,

- informovala o tom, že DÚ nebudú zverejňované povinne na internete, nakoľko sa uverejnovanie neosvedčilo. Napr. pani uciteľka AJ, Holičova bude nadalej zverejnovať úlohy,

- ZUŠ otvára nový odbor na nasej škole a to herecký a spevácky,

- požiadala rodičov, aby sa spýtali v triedach, či by niekto z radu rodičov nechcel viest šachovy krúžok o ktorý majú žiaci záujem,

- o nadchádzajucich akciách a to:

- branné cvičenie,

- 20.6. a 23.6. prídu hasiči a deti budú trénovať nácvik evakuácie + ukážky, detailný program nie je momentálne k dispozicii,

- piatok 30.5.2014 II stupeň ide do kina pri príležitosti MDD, prvý stupeň bude mať 2.6.2014 športovú olympiádu. Vedie pani Vybošťoková, hladá sa ešte jeden dobrovoľník z RR na výpomoc pri organizacii.

- už túto stredu počas veľkej prestávky prebehne natáčanie v rámci projektu Happy-organizované MČ a v priebehu dňa fotenie triednych kolektivov,

- oznámila úspech žiaka I.stupňa, ktorý v rámci Slávika postúpil až do krajskeho kola,

- požiadala rodičov, aby písomne potvrdili zaujem o buď etickú výchovu, alebo náboženstvo.

- oznámila, že od budúceho roku je možnost voliteľného druhého jazyka medzi RJ a NJ,

- skonštatovala, že napriek žiadosti o finančnú podporu MČ na náter dverí sa nevyhovelo, preto prosí rodičov v prípade záujmu o príspevok 1 eur, pán školník cez prazdniny dvere tried, ktorích sa to týka natrie,

- opätovne sa poďakovala rodičom za podporu projektov, ako upratovanie športového ihriska, Lidl súťaž, či Eko kutik.

Potom odovzdala pani riaditelka slovo pani zastupkyni Petrášovej, ktorá  informovala o akciách, súťažiach, olympiádach a programe za uplynulý školsky rok. Zoznam aktivít bude uverejnený na stránke skoly – záverečná správa za školský rok. V skratke uvedených pár akcií:

 • o výchovných akciách pre I.  a II. stupen, I. stupen Škola radí deťom - v spoluprácii s políciou, pre II.stupeň trestné právo,
 • výchovné koncerty, resp muzikály,
 • deti navštívili NR SR v rámci školského parlamentu,
 • Karlová Ves organizovala 2. ročník podujatia deti rodičom v Karloveskom centre kultúry, program na toto podujatie pre našu školu vytvoril pán Chovan. Rodičia detí, ktoré vystupovali, mali informáciu, kedy sa podujatie uskutocní, táto akcia bola propagovaná mestskou častou.

- zbere Pet fliaš v ramci projektu OLYMPIÁDA, a poprosila, aby deti nosili do školy flaše najlepšie už vypláchnuté (hlavne tie od mlieka) a stlačené, inak ich deti stláčajú v rámci technickych prac.

- zbere vrchnákov z PET fliaš, deti budú rozhodovať v rámci školského parlamentu, komu pomožu darovanim vrchnákov, vrchnáky je potrebné doniesť do školy zvlášť.

- o pripravovaných akciách, ako cena Neptúna, je pripravovaná osveta na čistenie zubov, olympiáda rozumu, SvP,

- pre 6. a 7. ročník divadelné predstavenie Záhada bublajúceho ducha, vstupné bude 0,5 eura.

- 2.6.2014 na zrekonštruovanom školskom námestí sa uskutoční akcia Karloveská stonožka, akcia organizovaná MČ, škola má možnosť získať finančný prispevok.

-     ohľadom odchodu žiakov na 8-ročné gymnázia, že najlepší žiaci odchádzajú a v triede ostáva len priemer, že chýbaju “tahúni” a celkovo úroveň triedy klesá.

Rodičia  priebežne reagovali na poskytnuté informácie, napr. ohľadom nezverejňovania DÚ na internete, opýtal sa rodič, ako to má inak riešiť nakoľko sú spolužiaci neochotní DÚ poskytnúť. Pani Petrášová odpovedala, že deti by si mali osvojit sociálne návyky a mali by sa naučit písať a značiť si DÚ. Ak sa dieťa nedopátra k DÚ počas choroby, treba osloviť triedneho učiteľa.

Pani Szaboová doplnila informáciu ohľadom OLO olypiády, že OLO usporadúva súťaž, do ktorej je možné zapojiť sa, ale uzávierka prihlášok bude čoskoro. Účasť na súťaži by mohla byť motivačná.

Rodičia prvákov sa pýtali, ako je to s plávaním, prečo plávajú deti len 1x za 2 týždne, či je to z kapacitných dôvodov. Pani riaditelka odpovedala, že je to z časových dôvodov, resp.  je tam veľká časová strata pri prezliekaní, deti vo vyššich ročníkoch majú plávanie 1x týždenne.

Pani Kurz sa spýtala, či bude vedenie školy reagovať na foto uverejnenú v Karloveských novinách, pretože fotka bola zo spoločnej akcie upratovanie športového areálu MČ a text k fotografii, bol o oddĺžení školy. Tak isto sa pýtala, či bude vedenie reagovať na to, že naše deti nedostali možnost sa zúčastniť otvorenia školského námestia. Vedenie nebude reagovať.

Pani Kurz požiadala rodicov, aby sa spýtali v triedach, hlavne buduci 6 ročník, či by bol záujem o jazykovy pobyt v Anglicku. Nakoľko sú podobné pobyty finančne náročné, je možné po dohode na takýto jazykový pobyt sporiť.

V snahe predísť väčším problémom v budúcnosti, rodičia sa zaujímali, ako je to s vyučovaním a integráciou žiakov s poruchami správania, učenia, v niektorých ročníkoch vyskytujú problémoví žiaci. Týmto opätovne otvorili aj tému neprispôsobivých žiakov. Pani riaditelka s pani zastupkyňou rodičom ozrejmili, že pedagógovia dostávajú informácie zo špeciálno-pedagogicko-poradenskej poradne, tak isto žiaci nemajú špeciálne vyučovanie, ale pri určitých disfunkciách úľavy. Úľavy sa netýkajú správania. Problémový žiak zo 6 triedy tento rok ukončí školskú dochádzku nakoľko dovŕšil vek, kedy to zákon umožňuje. Rodičia sa zhodli, že takýto spolužiak dlhodobo narúša nielen vyučovací proces, ale rozvracia kolektív triedy zvnútra a aj keď takýto odíde, trieda sa z toho ťažko spamätáva. Pani riaditeľka vysvetlila,  že riešenie takýchto prípadov je zo zákona  veľmi zložitý proces, že musia sa držať školského zákona, zákona o ochrane osobných údajov, častokrát spolupráca s kuratelou, je dlhodobá. Pán Gabaj sa vyjadril, že aj rodičia majú právo vedieť o integrovaných, problemových žiakoch, o probémoch v triede, a rodičia majú záujem podporiť učiteľov a pomôcť aj rodičom. Zhodli sa všetci, že je to problém celospoločenský a pravdepodobne na každej škole. RR bude v budúcom školkom roku naďalej sledovať situácia a hľadať možnosti na riešenie a podporu pre školu.

Vzhľadom na pokročilý čas sa RR k dalším bodom programu nedostala. Pripravované návrhy na spoluprácu v budúcom školskom roku budú odprezentované na septombrovom zasadnutí.

Pani predsedníčka RR sa poďakovala  prítomným za účasť a o 20:15 h ukončila  zasadnutie.

V Bratislave dňa: 26.6.2014

 

Zapisovateľ: Petra Kurz

 

Overovateľ: Katarína Hegedušová

 

Overovateľ: Martin Gabaj

   

    šk. rok 2012/2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:             17.09.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:              príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka        

Program:

1.                  Zahájenie

2.                  Informácia  jazyková škola ABC ENGLISH

3.                  Výchovno-vzdelávacie výsledky a iné informácie týkajúce sa školy – pani riaditeľka

4.                  Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012, odsúhlasenie výšky príspevku na rok 2012/2013. 

5.                  Rôzne - Diskusia

 

1. Pani A. Masaryková, ospravedlnila neprítomnosť predsedníčky RR,  privítala pani riaditeľku a  prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad čerpania a vyúčtovania odsúhlasených príspevkov ku dňu 16.09.2012 a prevod prostriedkov do nového roku  príloha č. 2

2. Pani učiteľka Bošková predstavila jazykovú školu ABC ENGLISH, oboznámila prítomných rodičov so spôsobom jej fungovania a možnosťami výučby cudzieho jazyka. Ďalšie informácie a letáky prinesie priamo do tried na triedne aktívy 17.09.2012

3. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2011/2012 (príloha č.4), prípadne výsledky budú uverejnené aj na internetovej stránke našej školy. Pani riaditeľka podrobne vysvetlila ako funguje monitor 9, nakoľko sa objavili špekulácie o jeho objektívnosti. Novinka bude tetovanie piatakov – monitor 5. Začíname tento rok v novembri. Nasledujúci rok bude tiež ešte skúšobný a nasledujúci potom už pôjdeme na ostro tak ako je to u deviatakov. Rodičia opätovne požiadali o podrobnejšie informácie o učiteľoch na internetovej stránke školy.

Dôležité termíny školského roka 2012/2013:

Monitor 9 13.03.2013 náhradný termín 26.03.2013

28.01.2013 klasifikácia I. polrok

21.06.2013 klasifikácia II. polrok

Koniec školského roka 2012/2013 28.06.2013

Termíny prázdnin sú uvedené na internetovej stránke školy.     

Ďalej sme si odsúhlasili termíny konania RR a TA, ktoré budú uverejnené aj na internetovej stránke školy:

22.10.2012            RR - odsúhlasovanie požiadaviek na príspevky.

03.12.2012            RR                  04.12.2012 TA

18.03.2013            RR                  19.03.2013 TA

27.05.2013            RR                  28.05.2013 TA

Ďalej pani riaditeľka poďakovala rodičom za pochopenie účasti našej školy na celoštátnom štrajku. Veľké poďakovanie patrí aj rodičovi P. Tsimbazafimu za darovanie 2ks počítačov a 1.800,-EUR do OZ ABECEDA na zakúpenie nových PC. Tento rok sa podarilo zakúpiť lavice prvákom z 2% z OZ ABECEDA. Čo sa týka školskej psychologičky, všetky informácie budú poskytnuté na TA 18.09.2012.

Správa bazéna a ihriska ostala KVŠK, ale zmenila sa zodpovedná  osoba na pána Cibáka.

Diskusia sa viedla ohľadom financovania bazéna a druhej budovy školy. Nakoľko nemáme žiadne nové informácie prebrali sa len tie, čo vieme už dlhšie, že MČ hovorí o tom ako oddlžuje školu zo svojho rozpočtu a škola zase tvrdí, že je oddlžovaná formou transferov z ministerstva a preplatkov na teplárňach z iných subjektov.

Naďalej nie je jasné ako bude pokračovať financovanie hodín pre verejnosť, keďže MČ sa nevyjadrila, či je vôbec ochotná hradiť náklady za toto plávanie.

Na našej škole neexistuje osobné ohodnotenie učiteľov, nakoľko máme bazén a budovu navyše.

Rodičia požiadali o zápis do zápisnice, aby pani predsedníčka RR oficiálne požiadala o nahliadnutie do zmluvy medzi  MČ a KŠK ohľadne správy bazéna.

 

4. Ďalším bodom bolo odsúhlasenie dobrovoľného príspevku ZRŠ na rok 2012/2013.

Návrh:

20,-EUR prvé dieťa

10,-EUR druhé dieťa

 0,-EUR každé ďalšie

Hlasovanie: všetci prítomní boli za.

Zároveň rodičia poprosia triednych učiteľov o vyzbieranie príspevkov v hotovosti.

5.Pani A. Masaryková ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:            22.10.2012

Počet prítomných:            príloha č. 1- prezenčná listina

                                    RNDr. Golaisová – riaditeľka ZŠ

                                    Ing. Žiačik – poslanec zastupiteľstva K. Ves

                                    Ing. Cibak – prezident mládežníckeho basketbalového klubu K. Ves

 

Program:                                           

1.    Zahájenie, informácie o stave financií

2.    Odsúhlasenie požiadaviek/žiadostí školy, učiteľov

3.    Informácie ohľadom správy bazéna

4.    Rôzne , zaver

 

Pani H. Masaryková privítala pani riaditeľku, Ing. Žiačika a Ing. Cibaka ako aj prítomných zástupcov rodičov. Vzhľadom k tomu, že pani riaditeľka sa ponáhľala na ďalšie rokovanie požiadala p. Masarykova o zmenu programu, s čím zástupcovia rodičov súhlasili a odovzdala slovo pani riaditeľke.

            Pani riaditeľka oboznámila prítomných s finančnými problémami školy a vysvetlila tak, prečo škola a učitelia žiadajú o zakúpenie učebných pomôcok ,dataprojektorov, tlačiarní, tonerov a odmien pre deti na rôznych súťažiach. Škola nemá finančné prostriedky na zakúpenie požadovaných položiek ako aj na opravy lavíc, dverí toalety hygienických potrieb na WC. P. predsedníčka navrhla alternatívne možné zdroje príjmov a vyzvala p. riaditeľku aby tieto využili a aktívne hľadali ďalšie možnosti fin. príjmov. Škola zakúpi cez sponzorský dar p. Tsimbazafyho (rodič žiakov 2.A a 7.B) 6 nových počítačov. Pani riaditeľka ďalej oboznámila prítomných s inventárom „kritického materiálu“ (CD prehrávače, kopírky, tlačiarne, dataprojektory, notebooky). Ako zdôraznila tento materiál je poväčšine zastaralý a je potreba jeho obnovy. K 12.10. škola disponovala sumou 3000 euro ,pričom 2742 použila na kúpu kancelárskeho spotrebného materiálu a internet. data kabinetu ,kt ,je využívaný na sťahovanie učebných programov. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že finančné prostriedky vyzbierané v rámci ZRPŠ od rodičov pomôžu vyriešiť situáciu s učebnými pomôckami pretože štát poskytuje málo finančných prostriedkov. P. riaditeľka zdôraznila ,že na iných školách rodičia vyzbierajú vyššiu sumu na žiaka a z tých prostriedkov financujú revitalizáciu tried a školy. Rodičia pripomenuli p. riaditeľke, že príspevok je dobrovoľný . Ďalej p. riaditeľka oznámila zástupcom rodičov, že od nového kalendárneho roka nebudú učitelia chodiť s triedami na preventívne lekárske prehliadky ako doteraz a to z dôvodu dlhého čakania v nevyhovujúcich podmienkach, chýbaniu na vyučovaní a následne problémom so suplovaním, čo je pre školu neúnosné. Oboznámila prítomných so spôsobom financovania v školskom klube, kde 13€/mesiac/dieťa sa rozdeľuje na tretiny v pomere mzdy/spotrebný materiál/energie. Rodičia sa informovali ohľadom dokončenia a sprístupnenia 3 posch. P. riaditeľka prisľúbila, že budú triedy odovzdané na užívanie najneskôr 29.10. 2012. Rodičia vyjadrili veľkú nespokojnosť s riešením vedenia školy pri havárii a dočasnom odstavení kúrenia. Deti sa učili v studených triedach čo malo za následok prechladnutie viacerých žiakov. Rodičia opätovne vyzvali p. riaditeľku ,aby v podobných prípadoch riešila vzniknutú situáciu s ohľadom na zdravie žiakov ako aj vyučujúcich pedagógov.

            O slovo sa prihlásil p. Halaj, ktorý zdôraznil, že zoznam „kritického materiálu“ bol požadovaný už aj v minulosti, žiaľ bezvýsledne, pretože rodičia potrebujú vedieť čo škola má, ak majú zodpovedne pristúpiť k riešeniu požiadaviek jednotlivých vyučujúcich. Pripomenul, že v zozname nie sú zahrnuté všetky položky, ktoré boli zakúpené z prostriedkov ZRPŠ. Zároveň sa opýtal p. riaditeľky, či požiadavky učiteľov na učebné pomôcky sú adresované aj na zriaďovateľa školy. Ide totiž o sumu výrazne prevyšujúcu disponibilne finančné prostriedky vyzbierané z príspevkov ZRPŠ. Pri zápornej odpovedi sa vyjadril, že je nutné do toho procesu zahrnúť aj zriaďovateľa. Rodičia nemôžu suplovať funkcionality štátu. Čo dobré prináša škola, v ktorej je zima, nesplachujú WC a rodičia finančne suplujú štát (zriaďovateľa, školu) ? Ďalej sa informoval čo je s požiadavkou na mestskú políciu, aby zriadila pri škole kontrolný bod, o ktorý bolo žiadané na predchádzajúcich stretnutiach. Ich prítomnosť by bola vítaná hlavne v ranných hodinách keď detí prichádzajú do školy a potom v popoludňajších pri odchode domov. Zároveň aj teraz, keď je v prevádzke bazén, pretože trávnik pri vstupe do bazéna je od aut ako oranisko. P. riaditeľka odpovedala, že mestskú políciu požiadala o vytvorenie kontrolného bodu, ale odpovedali jej (písomne), že majú málo ľudí a preto sa tejto činnosti nemôžu venovať. P. riaditeľka bola požiadaná, aby túto odpoveď predložila rade rodičov z dôvodu ďalšieho riešenia s magistrátom mesta.

            O slovo požiadal Ing. Žiačik, ktorý vysvetlil financovanie škôl. Objasnil mechanizmus financovania s použitím prepočtu na žiaka, ale taktiež poukázal na hospodárenie školy či už s teplom, alebo svetlom k čomu použil štatistiky za posledné roky. Zároveň načrtol potreby do budúcna, či už je to výmena okien, regulácia tepla, alebo zateplenie budovy. Žiaľ, všetko stojí na finančných prostriedkoch, ktorých je málo a rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva.

            Následne sa rozprúdila búrlivá diskusia zameraná na hospodárenie školy či už zo strany vedenia školy alebo mestskej časti K. Ves. Zástupcovia rodičov vzniesli kritické ohlasy na manažment školy, ktorý nekoná dôrazne ale aj na zriaďovateľa, čo si v mene všetkých poslancov musel vypočuť Ing. Žiačik. Boli preberané témy ohľadom problémov s teplom, predovšetkým na treťom poschodí, nefunkčnosťou WC, nedostatkom financií na učebné pomôcky, nehospodárnymi zmluvami pri prenájmoch bazéna, vedľajšej budovy, priestorov na krúžky a pod., čo v konečnom dôsledku má vždy za následok nedostatok financií pre školu na základnú prevádzku. Z diskusie vyplynula nedostatočná komunikácia medzi vedením školy rodičmi a zriaďovateľom a taktiež zarážajúci poznatok, že škola ako budova nie je poistená. P. riaditeľka nieje dôsledná v riešení vzniknutých problémov, úplné absentuje rozvoj školy, neustále sa rieši finančný problém kt. negatívne vplýva na vyučovací proces, a prostredie školy. Na základe týchto poznatkov rodičia poverili p. predsedníčku ,aby sa obrátila na radu školy so žiadosťou o preverenie financovania – hospodárenia školy. Je nutné zistiť príčiny nedostatku financií na škole a hľadať riešenie ako tento stav zvrátiť.

            O slovo požiadal Ing. Cibak. Oboznámil prítomných s činnosťou pri obnove školskej telocvične, kde združenie, ktoré zastupuje investovalo 74 000 €. V súčasne dobe spravuje školský bazén. Svoj zámer využívania bazéna predstavil s prihliadnutím na subjekty, ktoré ho využívajú (škola, vodné pólo, synchronizované plávanie, happy kids, športové kluby na regeneráciu a verejnosť). Jeho cieľom je dosiahnuť efektívne a vyrovnané hospodárenie, ktoré nebude po ekonomickej stránke zaťažovať školský rozpočet. Zmluvu má do konca kalendárneho roka uzavretú s Karloveským športovým klubom.

            Pani Masarykova v ďalšom bode oboznámila prítomných zástupcov rodičov s predbežnou sumou cca 7200 euro, ktorá je vyzbieraná z príspevkov ZRPŠ ( 2200 prevod z min. škol. roka, 5000 tento škol. rok. ). Tieto prostriedky budú ako každoročne použité na vykrytie požiadaviek jednotlivých vyučujúcich pre zabezpečenie vyučovacieho procesu a kultúrno-spoločenských aktivít usporiadaných školou. Vzhľadom na neskorý čas (dlhá diskusia k otázkam života a hospodárenia školy) bol prednesený zámer schvaľovania prednesených požiadaviek s prihliadnutím na solidárnosť určitých položiek a sumu, ktorá je k dispozícii. Jednotlivé požiadavky budú schvaľované systémom per rollám.

 

Zapisovateľ: Mgr. Ján Halaj 

 

Sumár žiadostí o fin. príspevok

 

Žiadatelia:

 

Suma

 

 

 

 

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 )

1400

 

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 )

350

 

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 )

250

1. stupeň

v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková:odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti )

600

 

mobilný stojan na dataprojektor 1.A.

300

 

dataprojektor 2.A.

500

 

Kopírka pre potreby 1 stupňa

500

 

2 tlačiarne do kabinetov na 1/ stupni prízemie

200

Školský klub

Viera Kocianová  : koberec

70

 

dataprojektor ,mobilný stojan,

500

 

nábytok do škol.klubu

 

 

na odmeny org.klubom

140

2. stupeň

v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov  ( knihy, sladkosti )

600

P.k. Matematiky a informatiky

RNDr.Petrašova Marta uč.matematiky- učebnice 60 ks pre 5 rocnik

174

 

Mgr. Štancelová / matematika- informatika - pomôcky (batérie,váhy,hustomery,silomer,kružidlo tabuľové)

300

chémia

zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

200

 

Obvodné kolo chem.olympiady

100

P.k.TV a šport.výchova

p. Mgr. Monika Tkáčová : na štartovacie bloky

200

 

lyziarsky vlek 10 euro na žiaka cca 50 žiakov

50

 

2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik

60

 

15.roč.plav. súťaže.Memorial .A.Dubčeka / Karlová ves - odmeny pre deti

70

 

pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti

70

 

plav. čiapky,pásiky a opr. starých pásikov /bazén

50

P.k.cudzícj jazykov

PhDr. Soňa Medveďová : 20 ks CD ,3 bal. papiera na kopírovanie,15 ks zjednodušených,čítaniek pre 5,6 ročník,1 CD prehrávač s USB klúčom

300

 

 

Mgr. Holičová Projekt Educate Slovakia - ubyt pre lektorov

200

Knižnica

Mgr. Kučiaková  na nove knihy

200

P.k.SJL a D

Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st.

120

P.k.vých. predmetov

 (výtvarná, náboženská a občianska) dataprojektor,stojan,plátno

600

 

Nábož.výchova výkresy,farbičky

100

Riaditeľstvo ZŠ

na spotreb. materiál potrebný pri organiz.XVII Rozpravkove vretienko / medzinár. súťaž

500

           

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:        03.12.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka + pani zástupkyňa I. stupňa          

Program:

 1. Zahájenie
 2. Výchovno-vzdelávacie výsledky a iné informácie týkajúce sa školy – pani riaditeľka
 3. Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2012/2013. 
 4. Rôzne - Diskusia

1. Pani predsedníčka RR H. Masaryková  privítala pani riaditeľku a  prítomných rodičov,  čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

-  pani riaditeľka postúpila k nahliadnutiu zmluvu medzi Karloveským športovým klubom a Mládežníckym basketbalovým klubom Karlovka, o.z.

2. Pani riaditeľka oboznámila rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami za prvý štvrťrok. Vyslovila znepokojenie nad zhoršujúcimi sa výsledkami žiakov. Tieto sa týkajú najmä deviatakov, ktorý stratili záujem o školu a aktivity s ňou spojené. Závažný problém je aj v 7.B triede viac menej sa to týka správania a vplyvu jedného žiaka na kolektív.

Pani riaditeľka poďakovala všetkým rodičom, ktorý podporili štrajk za podporu a pochopenie. Ďalej prítomných informovala o nasledujúcich krokoch. Všetky informácie budú aktuálne zverejňované na internetovej stránke školy a na vstupnej bráne školy.

 

Potom odovzdala slovo pani Michálkovej zástupkyni prvého stupňa, ktorá oboznámila prítomných s nadchádzajúcimi aktivitami pripravovanými školou. Vystúpenie žiakov našej školy bude 12.12.2012 o 17hod. na námestí sv. Františka v rámci kultúrneho programu. V januári v ŠK bude organizovaní lyžiarsky kurz. Žiaci 3. ročníka majú povinný a 4. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Deň otvorených dverí na škole sa koná 25.01.2013. Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 8. a 9.2. 2013 .

Osobne prišla aj pani Kociánová vedúca ŠK aby oboznámila rodičov s fungovaním a aktivitami ŠK. Práve bol ukončený kurz korčuľovanie, v decembri ešte bude ŠK organizovať Mikuláša. Pani vedúca ŠK vysvetlila rodičom svoju požiadavku ohľadom príspevkov na ŠK (á 20,-EUR na oddelenie, je ich sedem, na odmeny)  a použitie peňazí z výhry stonožky z minulého roku na zariadenie (skrinky a koberec) zbernej triedy v hodnote 300,-EUR.

Pani zástupkyňa informovala o možnosti otvorenia nultého ročníka pre deti s odloženou školskou dochádzkou zastrešený bude aj špeciálnou pedagogičkou. Ďalej vyzdvihla záujem o krúžky vedené v škole, nakoľko bolo spätne odovzdaných 95% vzdelávacích poukazov.

Následne si vzala slovo pani riaditeľka a informovala o vykonanej kontrole z hygieny. Odovzdala rodičom odkaz od kontrolórky, že aktuálne je všetko v poriadku čo sa týka vykurovania a teploty v triedach. Tiež ako sa má postupovať v prípade havárie a následnej odstávky kúrenia. Je možné vyučovať tri dni pri teplote v triede 18stuňov, až v prípade, že tento stav by mal trvať dlhšie je potrebné robiť opatrenia ako skrátenie vyučovania prípadne riaditeľské voľno. Rodičia dostali informácie, že budúci šk. rok bude dokončená výmena okien na I. a II. poschodí. Nasledujúca etapa by mala byť telocvičňa a bazén presné informácie treba žiadať na kompetentných , zriaďovateľ MČ a pani riaditeľka.

Pani predsedníčka poďakovala hosťom za účasť a príspevky.

3. Ďalej pokračovala debata k stavu kúrenia na škole. Výsledkom je žiadosť rodičov o poskytnutie informácie od pani riaditeľky a zriaďovateľa MČ v akom stave je vykurovací systém a čo sa s tým bude robiť, ako sa bude riešiť problém vykurovania na škole.

Nasledujúca časť debaty sa zaoberala ponukami na zabezpečenie multifunkčného zariadenia pre školu v profesionálnej kvalite. Pre zabezpečenie ponuky je predbežne schválených 700,-EUR na rok, pričom boli zrušené žiadosti na tonery pre existujúce zariadenie. Ďalšie informácie aktuálne mailom.

Prehodnotenie príspevku na medzinárodnú súťaž rozprávkové vretienko (organizované vo sobotu vo voľnom čase učiteľov) malo za následok dodatočné schválenie v sume  300,-EUR na výzdobu. Pripomienkované bolo najmä, že súťaž sa minimálnej miere týka detí našej školy. Je to medzinárodná súťaž podporovaná sponzormi a aj MČ, čo vyplýva z informácií o minulých ročníkoch. Malá propagácia tejto súťaže je tiež možno dôvodom prečo prostriedky neboli schválené hneď, nakoľko niektorí rodičia ani nevedeli o akú súťaž sa jedná (nie len rodičia prvých ročníkov).

Pri schvaľovaní a vyplácaní príspevkov na plavecké súťaže došlo k nedorozumeniu. Preto  bol dodatočne schválený príspevok na Dubčekov memoriál vo výške 84,60EUR s tým, že v ďalších ročníkoch bude príspevok len v prípade, že prispejú aj ostané zúčastnené školy, nakoľko je to pre všetky školy v Karlovej Vsi.

Pre školský klub odsúhlasili rodičia navýšenie príspevku na odmeny z 20,-EUR na 30,- na jedno oddelenie. To znamená, že je schválených celkom 210,-EUR na sedem oddelení.

Dodatočne bolo schválených 2x30,-EUR na výchovných pracovníkov na lyžiarsky výcvik.

Rodičia požiadali pani predsedníčku aby v ich mene požiadala o bližšie informácie ohľadom fungovania a potrieb knižnice na našej škole.

Poslednou časťou debaty bola žiadosť rodičov o bližšie informácie ohľadom problémov s toaletami a drobnými opravami na škole. Rodičia poverili p. predsedníčku o prednesenie žiadostí na pani riaditeľku, radu školy, zriaďovateľa, aby sa dala urobiť predstava o tom ako sa finančne riešia havárie, čo sú drobné opravy, ako sú financované prípadne ako by sa mohli týchto vecí zúčastniť rodičia.

4. Pani predsedníčka poďakovala rodičom za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Prehľad schválených fin. príspevkov :

* Rodičia sa dohodli ,že uvoľnia finančné prostriedky vo výške 60 euro mesačne na vyplatenie paušálneho poplatku 6000 x 0,011 euro kt. je predmetom zmluvy s firmou IMPROMAT Slov. spol. s r.o.

Žiadateľ

Účel

Požadovaná suma

Schválene 22.10.

Schválene 3.12.

 

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( cca 200 x 7 = 1400 ) 

1400

1400

 

 

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 50 X 7 = 350 ) 

350

350

 

 

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 50 X 5 = 250 ) 

250

250

 

1. stupeň

v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková:odmeny pre žiakov  (  knihy, sladkosti ) 

600

600

 

 

mobilný stojan na dataprojektor 1.A.

300

0

 

 

dataprojektor 2.A.

500

0

 

 

Kopírka pre potreby 1 stupňa 

500

500

paušál*

 

2 tlačiarne do kabinetov na 1/ stupni prízemie

200

200

paušál*

Školský klub

Viera Kocianová  : koberec

70

0

 

 

dataprojektor ,mobilný stojan,

500

0

 

 

nábytok do škol.klubu

 

0

 

 

na odmeny org.klubom

140

0

210

2. stupeň

v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov  (knihy, sladkosti ) 

600

600

 

P.k. Matematiky 

RNDr.Petrašova Marta uč.matematiky- učebnice 60 ks pre 5 rocnik

174

0

 

 

Mgr. Štancelová / matematika- informatika - pomôcky (batérie,váhy,hustomery,silomer,kružidlo tabuľové)

300

300

 

Chémia

zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

200

200

 

 

Obvodné kolo chem.olympiady 

100

100

 

P.k.TV a Š.V.

p. Mgr. Monika Tkáčová : na štartovacie bloky 

200

0

 

 

lyziarsky vlek 10 euro na žiaka cca 50 žiakov

50

0

 

 

2 x 30 na dvoch výchovných precovníkov - lyž.výcvik

60

0

60

 

15.roc.plav sutaze.Memorial .A.Dubceka / Karlova ves - odmeny pre deti

70

0

84,6

 

pl.súťaž O cenu Neptúna - 3 ročník - odmeny pre deti

70

70

 

 

plav. čiapky,pásiky a opr. starých pásikov /bazén 

50

0

 

P.k.cudzícj jazykov

PhDr. Soňa Medveďová : 20 ks CD ,3 bal. papiera na kopírovanie,15 ks zjednodušených,čítaniek pre 5,6 ročník,1 CD prehrávač s USB klúčom

300

 

 

 

300

 

 

Mgr. Holičová Projekt Educate Slovakia - ubyt pre lektorov

200

 

 

Knižnica

Mgr. Kučiaková  na nove knihy

200

0

 

P.k.SJL a D

Hviezdoslavov Kubín odmeny pre  I. a II. st.

120

120

 

P.k.vých. predmetov 

 (výtvarná, náboženská a občianska) dataprojektor,stojan,plátno

600

0

 

 

Nábož.výchova výkresy,farbičky 

100

0

 

Riaditeľstvo ZŠ

na spotreb. materiál potr. pri organiz.XVII Rozpravkove vretienko / medzinar. súťaž.

500

0

 

 

 

    šk. rok 2011/2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:        10.10.2011 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných: pani riaditeľka Eleonóra Golaisová

                                   príloha č. 1 prezenčná listina

Program:

1.         Zahájenie

2.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2010/2011 – odovzdanie pani Mačovská

3.         Použitie prostriedkov RR na školský rok 2011/2012 podľa požiadaviek učiteľov (rozpočet RR)

4.         Rôzne - Diskusia

1. Pani riaditeľka privítala prítomných rodičov. Podala informácie týkajúce sa školy:

- k nahliadnutiu vyúčtovanie nákupu materiálu na opravy z minulého roku (0,50EUR na žiaka z 2-9 ročníka cca 243,-EUR bolo vyzbieraných)

- ŠvP budú pre 7,8,9 ročník zrušené, nakoľko nie je možné podľa platného zákona zabezpečiť zároveň bezproblémový chod školy (na jednu triedu musia ísť traja učitelia al. vychovávatelia ako pedagogický dozor)

- požiadavka miestnej časti o vyjadrenie súhlasu na príspevok na zájazd do Barcelony pre deti zo sociálne slabších rodín.

- informácie o voľbe do rady školy:

            Kandidátky:     1 Hajnalka Masaryková – predsedníčka RR

                                   2. Janka Pavlovičová – rodič (2 deti navštevujú školu)

            Jednohlasne zvolená sčítacia komisia:

                                   1. Ján Halaj zástupca RR 8.C

                                   2. Dana Augustínová zástupca RR 6.B

                                   3. Adriána Masaryková zástupca RR 6.C

- informácie o výmene okien, okná na plavárni sú schválené aj sú na to vyčlenené prostriedky ,výmena by mala prebehnúť počas najbližších letných prázdnin, ostatné okná po ukončení prác na škole na Tilgnerovej ulici, vo fonde rozvoja bývania sú na to vyčlenené prostriedky, výmena bude prebiehať od tretieho poschodia smerom nadol

- kamerový systém bol úspešne preložený na vrátnicu

2. Pani Mačovská sa nedostavila, ani nedoručila podklady, ani vyúčtovanie za rok 2010/2011. Telefonát pani predsedníčky RR a pani Mačovskej sa ani nedá verejne tlmočiť, pretože jej vyjadrovanie bolo prípustné, ale vo význame bolo, že ona nikomu nič nedá a firme prevedie všetky zostávajúce prostriedky a až  potom to uzavreté odovzdá.

Na zaslaný mail “ V mene rady rodičov  ZS Alexandra Dubčeka Vás žiadam o odovzdanie ostatku finančných prostriedkov za minulý školský rok 2010/2011.
Termín odovzdania v hotovosti k rukám predsedu za prítomnosti  pokladníčky p. Masarykovej a zástupcu školy je najneskôr do 7.10.2011.
K odovzdaniu kt. sa uskutoční 10.10.2011 o 18,00 Vás žiadam o odovzdanie  všetkých dokladov a podkladov a vyúčtovanie za svoje obdobie pôsobnosti.
Ďalej žiadam predložiť výpisy o pohybe na učte potvrdene bankou.“
Žiadam Vás ,aby ste neuskutočňovali žiadne úhrady z finančných prostriedkov kt. mate k dispozícií patriacich RR Alexandra Dubčeka. „ pani Mačovská nereagovala.

Prítomný rodičia sa preto predbežne dohodli na nasledovnom postupe:

- odhlasuje sa maximálna celková suma za zasieťovanie

Celková suma jednohlasne odsúhlasená prítomnými rodičmi bola do výšky maximálne 6.920,- EUR vrátane DPH, podľa špecifikácie členov komisie zvolenej na obstaranie zasieťovania.

- počká sa na odskúšanie siete kt. sa má uskutočniť 13. - 14 .10.2011 a odovzdanie dokladov pani Mačovskou .V prípade, že sieť bude plne funkčná a firma bude súhlasiť s cenou 6920 euro s DPH , RR doplatí rozdiel celkovej sumy oproti vyplateným zálohám.

3. RR rodičov boli doručené požiadavky učiteľov za druhý stupeň v počte 11 ks. Týmito sa bude RR zaoberať po vyriešení zasieťovania. Zatiaľ bolo jednohlasne odsúhlasené, že vyzbierané prostriedky budú vložené na účet v Tatra banke. Účet bude vedený na meno pani pokladníčky (Adriána Masaryková zástupca 6.C). Dispozičné právo budú mať ešte dvaja rodičia (Jajcayová Zuzana zástupca 1.A a Rakická Michaela zástupca 1.C). Vždy budú musieť podpísať aspoň dvaja z troch.

4. Zo strany rodičov padol návrh na oslovenie OZ ABECEDA, prípadne na dohodu o odovzdaní prostriedkov RR s možnosťou zapojiť sa do ich využitia.

Ďalej sa diskusia viedla len okolo postupov pani Mačovskej a jej neochote spolupracovať. Zvažovala sa aj možnosti ako vzniknutú situáciu riešiť. Zatiaľ RR prišla k záveru, že treba počkať ako sa zachová firma ktorá zákazku dostala a vykonala práce. Nakoľko jej boli uhradené len zálohy na materiál a predpokladaný zostatok financií z minulého roku nepostačuje na doplatenie celej sumy, RR počká na konanie pani Mačovskej a v prípade, že sa nič neudeje v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov bude opätovne zvolaná a podnikne ďalšie kroky.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:     05.10.2011 17:00 v priestoroch riaditeľne

Počet prítomných: pani riaditeľka Eleonóra Golaisová

                                   Masaryková Adriána

                                   Masaryková Hajnalka

                                   Halaj Ján

                                   Gáži Ivan

                                   Ušák František

Prezenčná listina ako  príloha č.1 zápisnice.

Program: Riešenie zasieťovania a odovzdania zostatku financií z minulého roku.

Zvolená komisia rodičov sa dohodla na tom, aby súčasná predsedníčka RR H. Masaryková dnes 05.10.2011 telefonicky aj mailom vyzvala pani Mačovskú
k odovzdaniu finančných prostriedkov, ktoré zostali z minulého roku, nakoľko pani Mačovská nedodržala dohodnutý termín odovzdania dokladov a financií do 30.09.2011a to bez toho, aby z nich čokoľvek uhradila, aj v prípade, že je to záväzok z minulého roku. Záväzky sa budú uhrádzať až po RR, ktorá sa koná 10.10.2011. Na tejto RR bude predložené rodičom, ako sa hospodárilo minulý rok a následne rodičia schvália nevykonané úhrady. Termín odovzdania v hotovosti k rukám predsedu v prítomnosti zástupcu školy je najneskôr 07.10.2011. Bude vystavený preberací protokol, ktorý bude priložený k tejto zápisnici ako príloha č. 2.

Ďalej požiada pani Mačovskú aby doložila výpis všetkých pohybov z účtu RR, za celé obdobie(potvrdený Bankou). Výpis sa vydáva v banke na počkanie, takže termín odovzdania je určený najneskôr 10.10.2011 na RR.

Taktiež k 10.10.2011 najneskôr, vyúčtovanie s kompletnými dokladmi za jej pôsobenie v RR ako pokladníčky.

V prípade, že nebude možné získať potrebné dokumenty a prostriedky, ktoré rodičia vyzbierali za účelom pomôcť škole, budú podniknuté ďalšie kroky podľa návrhov členov RR.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Darovacia zmluva

uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

 

 

 1. Rada rodičov  ZŠ Alexandra Dubčeka

Majerníková 62,841 05 Bratislava

V zastúpení: Hajnalka Masaryková

predseda rady rodičov

(ďalej len „darca“)

a

 1. Základná škola Alexandra Dubčeka

Adresa :Majerníková 62

84105 Bratislava

IČO: 31 780 504

zastúpený : RNDr. Eleonora Golaisová

(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru rozvodov dátovej siete pre potreby zavedenia internetu v hodnote 6920 euro , slovom  šesťtisíc deväťstodvadsať euro .

II.

Odovzdanie daru

Darca venuje svoj nepeňažný dar rozvody dátovej siete pre potreby zavedenia internetu v hodnote 6920 euro po podpise tejto zmluvy.

 III.

Všeobecné ustanovenia

 1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka v platnom znení.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
 3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
 4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

 

Prílohu tejto darovacej zmluvy tvorí dodací a preberací protokol ,záručné listy .

 

V Bratislave, dňa 18.10.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:        26.10.2011 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina

príloha č. 2 požiadavky učiteľov

 

Program:

1.         Zahájenie

2.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2010/2011  

3.         Použitie prostriedkov RR na školský rok 2011/2012 podľa požiadaviek učiteľov (rozpočet RR)

4.         Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov a tým otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 2. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- vyúčtovanie 2010/2011 odovzdané pani Mačovskou

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu

2. Prezentovala postup odovzdania podkladov a vyúčtovania za za rok 2010/2011 Pani Mačovskou, ktorá si nakoniec túto svoju povinnosť splnila 17.10.2011.

Odskúšanie siete sa uskutočnilo 13. 10.2011 pánom Gažim. Celková suma, ktorá bola jednohlasne odsúhlasená prítomnými rodičmi na predchádzajúcej  schôdzi do výšky maximálne 6.920,- EUR vrátane DPH, bola Pánovi Ďurišovi zástupcovi firmy vyplatená 17.10.2011 3.110,-EUR a 19.10.2011 1009,20EUR v hotovosti. Kompletné podklady k zasieťovaniu budú priamo u pani riaditeľky a následne prebehne darovanie škole formou darovacej zmluvy.

Sieť je plne funkčná a firma súhlasila s cenou 6919,20 EUR s DPH , RR doplatila rozdiel (3110 a 1009,20EUR) celkovej sumy oproti vyplateným zálohám, ktoré boli vo výške 1.800,-EUR.

3. RR rodičov boli doručené požiadavky učiteľov za druhý stupeň v počte 11 ks.

Schválené príspevky pre všetky deti kt. sa zúčastnia následných akcií :

Škola v prírode : 7 euro na žiaka

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka

Predbežne boli odsúhlasene finančné prostriedky z požiadaviek učiteľov :

1. stupeň v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková

suma 700 euro na zakúpenie dataprojektoru

suma 600 euro na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti ..)

 

2. stupeň v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková

suma 600 euro na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti ..)

p. Mgr. Milan Chovan : suma 300 euro na zakúpenie cvičného materiálu pre plnenie učebných osnov technickej výchovy pre 5. až 9 ročník. ( po zaslaní rozpisu materiálu)

p. Mgr. Marika Chowaniecová : suma 260 euro na školské atlasy sveta

p. PaedDr. Pavol Bernáth : suma 300 euro zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie.

p. Mgr. Monika Tkáčová :

suma 100 euro na zakúpenie na štartovacie bloky ,látku na skok do výšky

suma : 50 euro na plaveckú súťaž „ o cenu Neptúna“ pre žiakov 3 ročníkov ( medaily ,sladkosti )

suma : 30 euro na plavecké čiapky

suma : 2X 30 euro na výchovných pracovníkov

Všetky predbežne schválené čiastky budú poskytnuté učiteľom na základe odovzdaného rozpisu presného použitia .

p. PhDr. Soňa Medveďová

požiadavka sa prehodnotí po obdŕžaní v čitateľnej forme a s popisom využitia.

Požiadavku o poskytnutie USB kľúčov rada navrhla prebrať na triednom aktíve. Nakoľko majú niektorí rodičia možnosť poskytnúť viac USB kľúčov.

Pani Jana Hajdu zástupca rodičov z VIII.B: ponúkla svoju pomoc pri tlači diplomov. P. Hajdu ma možnosť tlače aj farebne a na tvrdý papier. Učitelia ju môžu kontaktovať mailom jhajdu@bbdo.sk

Zatiaľ neschválené príspevky:

- 200,-EUR žiacka knižnica

- 100,-EUR Hviezdoslavov Kubín zahrnuté do odmien I. a II. stupeň

- 350,-EUR príspevok na vlek lyžiarsky výcvik

- 30,-EUR reprezentačné na športové súťaže org. Školou

- 50,-EUR 13. ročník Memoriálu A. Dubčeka príspevok sa žiadal od miestne časti

- 150-200,-EUR  reprezentačné na krúžok – projekt NAPREDUJ VEDOMOSŤAMI

- 300+100+50EUR PK vých. predmetov (výtvarná, náboženská a občianska)

- 200 a 300,-EUR lopty a CD prehrávače pre I. stupeň

4. RR súhlasí ,aby škola zorganizovala týždenný ozdravujúci pobyt v Barcelone . A aby škola požiadala mestskú časť o jednorazovú sociálnu dávku pre žiakov zo sociálne slabších rodín. Padol však aj návrh ,aby takýto výlet nebol organizovaný iba pre deti kt. rodičia môžu uhradiť celú sumu a pre deti kt. dostanú soc. dávku od mestskej časti, ale aby škola žiadala mestskú časť o príspevok pre všetky deti .Príspevok by sa mohol rozdeliť medzi všetkých alebo by mohli byť deti motivované – odmenené.

Z OZ ABECEDA boli doručené upravené stanovy a návrh na spoluprácu .Možnosť spojenia sa s OZ rodičia odsúhlasia na triednom aktíve a následne sa schváli /neschváli spolupráca na ďalšom stretnutí .

Zo strany rodičov bola požiadavka na školu ohľadom opravy školských dverí. Vstupné dvere sa veľmi ťažko otvárajú a deti často prídu k úrazu. Rodičia detí prvého stupňa kt. navštevujú školský klub, žiadajú vedenie školy ,aby prehodnotili nutnosť nosiť školskú tašku do šatne.. Z dôvodu zimy je pochopiteľné ,že nie je žiaduce ,aby sa vstupné dvere nechávali dlhodobo otvorené, preto by bolo ústretové voči deťom ,aby si tašku odložili pred dvermi (neotvárava časť dverí). Školské tašky sú často veľmi ťažké a nevidíme žiadny objektívny dôvod ,prečo deti nemôžu nechať školskú tašku položenú pred dvermi. Rodičia ďalej žiadajú o lepšiu komunikáciu na školsky klub pri oznámení kt. dieťa ide domov.

Informácie o činnosti a aktuálnom stave financií RR budú vyvesené na vstupných dverách v priestoroch školy . P. H. Masaryková zistí možnosti umiestnenia týchto informácii aj na webovú stránku školy. Škola však má iba základnú verziu na možnosť editácie ,preto zistí koľko by stál EduPage pro.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:     12.12.2011, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:   príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka

           

Program:

1.         Zahájenie

2.         Revitalizácia školy – plány MČ ( okná ,maľovka ,vstupná brána atd.), otázka prevádzkovania bazéna, plán  na rok 2012 (výhody /        nevýhody pre školu - naše deti)

3.         Výchovno-vzdelávacie výsledky za prvý štvrťrok – pani riaditeľka

4.         Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012 

5.         Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu príloha č.3

2. Na rade sa na základe pozvania zúčastnili hostia:

            Starostka MČ Hanulíková

            Odbor školstva MČ Jurkovičová

            Po uvítaní hostí sa začalo rokovať o riešení troch zásadných problémoch školy, ktoré žiadali rodičia objasniť od MČ ako zriaďovateľa. Príloha č.4 dopyt RR na MČ.

            Problém kúrenia bol prehodnotený a výsledkom je, že miestna časť v zastúpení pani Jurkovičovou kontaktuje pána Ďuriša (kúrenár) a dohodne si podmienky opravy, aby sa predišlo každoročný problémom na začiatku vykurovacej sezóny, prípadne pri výkyvoch počasia. Pán Ďuriš po zbežnej obhliadke odhadol, opravy na cca 500,-EUR. Nakoľko nebola spätná väzba, možnosti ako a kedy opravy urobiť zatiaľ neboli dohodnuté. Škola bude plne vykurovať už od 4:00 ,aby sa do 8:00 stihli vykúriť triedy aj na treťom poschodí .

            Výmena okien. Tento obrovský problém našej školy bude riešený zo strany MČ najskôr v roku 2012. Nakoľko nie sú prostriedky na výmenu, deti budú naďalej v triedach s zaklincovanými oknami, poprípade oknami, čo nedoliehajú miestami aj o viac ako centimeter. V januári by mali poslanci MČ schváliť rozpočet, v ktorom je zahrnuté vymieňanie okien na plavárni v roku 2012. Nakoľko je havarijný stav okien na treťom poschodí, rodičia sa dohodli, že prednostne majú byť vymenené okná na treťom poschodí. Plaváreň je možné v prípade potreby zavrieť, pokiaľ nebudú vhodné podmienky na jej prevádzkovanie, ale deti sa predsa musia v škole učiť v ľudských podmienkach a nie v čižmách a vetrovkách, zamotané v dekách. Okná na našej škole sú v zúfalom stave. O žalúziách, ktoré majú zabezpečiť možnosť výučby počas slnečného počasia, sa len ťažko dá hovoriť ako o funkčných. V 21. storočí je to skutočne katastrofa. Takže opätovne žiadame MČ o prehodnotenie, či by nebolo možná výmena okien v skoršom termíne ako je rok 2013-2014, čo je ešte neskutočne dlhý čas v bojových podmienkach. Žiadame školu ,aby sa vo väčšej miere snažila tlačiť na MČ a žiadala zlepšenie zúfalej situácie na škole. Treba si uvedomiť, že ak budú takéto problémy pretrvávať meno školy nič nezachráni. Škola nebude atraktívna ako pre rodičov, tak pre učiteľov.

            Školský bazén. Toto je už roky gigantický problém školy. Nakoľko škola nedostáva žiadne prostriedky na financovanie bazéna, je nutné všetko čo sa za rok ušetrí dať na prevádzku bazéna plus je potom dohodovacie konanie, v ktorom sa škola oddlží, ale nikto jej neprefinancuje reálne náklady na bazén. Takže nakoniec škola dopláca na to že má bazén a nemá peniaze napríklad na opravu vstupnej brány, ktorá je pre malých prvákov nebezpečná, lebo dospelý človek má čo robiť, aby dvere otvoril a neprivreli ho, na výmenu financie od MČ tiež nie sú.  Rokovanie prinieslo pozitívne informácie o tom, že ako bazén aj druhá budova bude oddelená, čo sa vzťahuje na náklady na energie a správu, aby sa dali vyčísliť náklady na jednotlivé časti. Presnejšie informácie o forme a rozdelení, či vplyvu na financie školy bude možné získať od MČ v januári 2012.

Hostia sa po skončení diskusie rozlúčili.

3. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok 2011/2012 (príloha č.4)

 

4. Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov z bodu 1. Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa. Školský klub požiadal o príspevok 240 euro na zakúpenie výtvarného materiálu a hračiek .Táto suma bola jednohlasne odsúhlasená. Pani predsedníčka ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

 

Dátum konania:        26.03.2012, 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:    príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka + hostia

           

Program:

 1. Zahájenie
 2. Informacia OZ ABECEDA
 3. Revitalizácia školy – plány MČ ( okná ,maľovka ,vstupná brána atd.),otázka prevádzkovania bazéna
 4. Výchovno-vzdelávacie výsledky – pani riaditeľka
 5. Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012 
 6. Rôzne - Diskusia

 

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2 ( info je prezentované na vstupnej bráne školy )

- prehľad o vyzbieraných prostriedkoch na rok 2011/2012 po triedach k dnešnému dňu príloha č.3 ( info je prezentované na vstupnej bráne školy )

2. Pani učiteľka Štancelová predstavila občianske združenie a jej činnosť na škole.

Minulý rok sa podarilo prerobiť učebňu fyziky spraviť multimediálnu učebňu tento rok pracujú na jazykovej učebni. Podporujú aktivity školy ,prispievajú na odmeny žiakom .Zakúpili magnetofóny , tonery papier do kopírky ,dataprojektor na prvý stupeň. Na webovej stránke

Je možné vzhliadnuť premeny učební ako aj stiahnuť si tlačivo na darovanie 2% .P. u. požiadala tlmočenie informácií o OZ ako aj žiadosť o príspevok ostatným rodičom na rodičovskom združení .

3. Na rade sa na základe pozvania zúčastnili hostia:

 •                    Starostka MČ p. Hanulíková

·                       Odbor školstva MČ p. Jurkovičová

·                       Odbor školstva MČ p. Šikrová

            Po uvítaní hostí sa začalo rokovať o riešení troch zásadných problémoch školy, ktoré žiadali rodičia objasniť od MČ ako zriaďovateľa. Príloha č.4 dopyt RR na MČ.

            Problém kúrenia bol prehodnotený a výsledkom je, že miestna časť v zastúpení pani Jurkovičovou kontaktovala pána Ďuriša (kúrenár) a dohodli si podmienky opravy, aby sa predišlo každoročný problémom na začiatku vykurovacej sezóny, prípadne pri výkyvoch počasia. Pán Ďuriš vymenil ventily na radiátoroch za samo odvzdušňovacie a preškolil p školníka. Na základe tohto pani starostka poďakovala rodičovi, ktorý pomohol pri riešení problému s kúrením, za ochotu venovať svoj voľný čas a energiu.

Výmena okien. Tento obrovský problém našej školy bude riešený zo strany MČ podaním dvoch návrhov na schválenie cca 35 tisíc v 2 alternatívach na zasadnutí poslancov.

1alternatíva schválenie výmeny okien na treťom poschodí.

2.alternatíva schválenie výmeny okien a dverí na plavárni.

Rodičia jednohlasne odhlasovali prioritu výmeny okien na treťom poschodí. A požiadali p. starostku o menovité hlasovanie pri  tomto bode. Okná sú nielen nefunkčné, ale aj veľmi nebezpečné v období silného vetra vypadávajú a tým ohrozujú zdravie detí. P. predsedníčka zašle žiadosť o odsúhlasenie schválenia výmeny okien na treťom poschodí na MC v mene rodičov RR.

P. predsedníčku bude mailom p. starostka informovať o odsúhlasení výmeny okien.

Ďalšou témou bola plaváreň plus priestory v prenájme. Plaváreň je nekonečným problémom tejto školy. Na otázku, či je vôbec možné vyrovnané hospodárenie, čo sa týka aspoň energií, bola odpoveď pani starostky, že nie. Takže plaváreň ťahá školu do dlhov. Nikto to zatiaľ nie je schopný riešiť. Pokiaľ nebude vyriešené prefinancovávanie nákladov spojených s prevádzkou plavárne, škola sa nevyhne dohadovaciemu konaniu o oddlžení na konci roku. Na otázku rodičov, ako sa rieši prenájom bazénu, bola odpoveď: Zmluva bude predĺžená s podmienkou, že si svoje záväzky bude KVŠK plniť bez ohľadu na vyťaženosť plavárne. Obdobná situácia je pri prenajatých priestoroch v druhej budove školy. Nie je doriešené financovanie nákladov na túto budovu ani len čo sa energií týka. Škola potrebuje na svoje fungovanie len hlavnú budovu, jedáleň a telocvičňu. Všetky ostatné priestory sú pre súčasný počet žiakov a množstvo financií (normatív na žiaka) určených na chod školy enormnou záťažou. Po otázke pani predsedníčky na pani starostkou tom aký je plán rozvoja školy a aká je podpora zo strany MČ, pani starostka prečítala plán rozvoja školy (bola v ňom celková revitalizácia školy), ktorý bol podaný súčasnou pani riaditeľkou pri jej ostatnej kandidatúre na post riaditeľky školy. K podpore zo strany MČ sa vyjadrila, že sme v poradí. Škola zatiaľ nerealizovala žiadne kroky revitalizácie. O zlepšenie podmienok výučby sa veľkou mierou podieľa OZ ABECEDA a Rada Rodičov. Posledným príkladom je vstupná brána. Nakoľko sa nenašli financie na výmenu vstupnej brány ani po niekoľkej žiadosti na pani riaditeľku, ako aj zriaďovateľa MČ, rodičia žiadali aspoň o opravu systému zatvárania dverí a jeho kvalitného nastavenia. Keďže ďalší ročník prváčikov bojuje s otváraním ťažkých kovových dverí, zástupca rodičov z prvého ročníka ponúkol, že zakúpenie systému na otváranie dverí zabezpečí na vlastné náklady, aby sa ďalší ročník nemusel už týmto trápiť, pokiaľ sa nenájdu financie na výmenu vstupnej brány, ktorá bude aj naďalej problémom, ale nebude už taká nebezpečná. Pani starostka požiadala pani Jurkovičovú aby zistila koľko bude stáť výmena vstupnej brány. Tiež poukázala na dobrú spoluprácu rodičov na iných školách, aj ich finančný podiel na výmene vstupnej brány. Na to rodičia reagovali nesúhlasom podieľať sa na zabezpečovaní základných potrieb školy: výmena okien, výmena lavíc, zakúpenie spotrebného kancelárskeho materiálu, základných učebných pomôcok. Diskusia vyústila do obojstrannej nespokojnosti so súčasným financovaním školstva a  s diskrimináciou Bratislavy čo sa týka čerpania EUROFONDOV. Zároveň všetci uznali, že škola dosahuje nadpriemerné výsledky vo vzdelávacom procese. V škole je väčšina učiteľov s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou, ktorá však nestačí na udržanie atraktivity pre prihlásenie sa do tejto školy.

Hostia sa po skončení diskusie rozlúčil.

4. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky.(príloha č.4). Informovala o konaní volieb do rady školy v termíne 27.03.2012. Kandidátov predstavia triedny učitelia.

5. Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov z bodu 3. Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa. Všetky informácie budú ďalej tlmočiť ostatným rodičom na triednych aktívoch.

6.Pani predsedníčka na záver vyzvala rodičov k aktívnej komunikácií s MČ aj vedením školy a že je v záujme Nás všetkých sledovať dianie na komunálnej úrovni, týmto ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady Rodičov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

 

Dátum konania:             28.5.2012 18:00 v priestoroch zborovne

Počet prítomných:              príloha č. 1 prezenčná listina + pani riaditeľka          

Program:

1.                  Zahájenie

2.                  Výchovno-vzdelávacie výsledky – pani riaditeľka

3.                  Informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov RR za rok 2011/2012  

4.                  Rôzne - Diskusia

1. Pani predsedníčka H. Masaryková privítala prítomných rodičov , čím otvorila stretnutie Rady Rodičov v priestoroch zborovne školy, dala kolovať prezenčnú listinu príloha č. 1. Oboznámila rodičov s dokumentmi prinesenými k nahliadnutiu:

- prehľad pohybu peňazí za rok 2011/2012 k dnešnému dňu príloha č. 2

2. Pani riaditeľka predniesla výchovno-vzdelávacie výsledky 

- oboznámila s výsledkami monitoringu deviatakov .V Bratislavskom kraji Matematika 14 miesto ,slovenčina 16 miesto.

- do prvého ročníka prihlásených 66 detí z toho nastúpi 48 žiakov.

Žiadosť školy o nultý ročník nebol ministerstvom školstva schválený ,tak škola požiadalo MC o možnosť otvoriť na škole detašované pracovisko predškolskej výchovy pre deti s odloženou dochádzkou. P. riaditeľka prečítala znenie tejto žiadosti.

P. riaditeľka informovala o poruche kamerového systému a požiadala rodičov ,aby na triednom aktíve informovali ostatných rodičov, čím zároveň požiadala o pomoc pri odstránení poruchy.

Ďalej informovala o spájaní tried. V š.r. 2012/2013 budú spojené triedy prvého ročníka (zo štyroch zostanú tri) a triedy ôsmeho ročníka ( z troch zostanú dve ). Informovala o prepustení dvoch učiteľov druhého stupňa.

- organizovanie ŠvP v tomto roku bude v júni, zúčastnia sa ho  triedy 1.-6. ročníka

3. Diskusia

na otázku rodiča z prevej triedy, ako bude delenie tried prebiehať, p. riaditeľka povedala, že postup rozdelenia je v kompetencii p. zástupkyne prvého stupňa a učiteliek. Rodičom sa táto informácia nepáčila.

- ďalej informovala o použití prostriedkov z triedneho fondu, ktoré zostanú na konci roku, na zakúpenie obalov na klasifikačné hárky a triedne knihy v sume 3,- EUR plus, že opäť ako každý rok je nevyhnutné vyzbierať 1,-EUR na žiaka na drobné opravy na zariadení školy (opravy umývadiel, toaliet, dverí....)

- nakoľko to bolo podané ako informácia bez ďalšieho vysvetlenia ako bolo naložené s finančnými prostriedkami z minulého roku, dala p. predsedníčka hlasovať o tom či rodičia s týmto spôsobom použitia triednych fondov súhlasia. Všetci prítomný rodičia boli proti vyzbieraniu 1,-EUR aj použitia 3,-EUR z tr. fondu. Rodičia týmto odmietajú suplovať povinnosti školy ako aj zriaďovateľa. Na to konto rodičia žiadajú p. riaditeľku o predloženie žiadosti o odstránenie porúch na zariadení školy, ako bolo dohodnuté na minulej RR, ktorej sa zúčastnila starostka miestnej časti Karlova Ves p. Hanulíková a p. Jurkovičová.

- rodič triedy II. stupňa podal sťažnosť na komunikáciu vedenia školy pri podávaní informácií na ktoré má rodič právo a to byť informovaný aké známky dostáva jeho dieťa. Rodič sa sťažoval na nedostatok známok a aktuálnosť ich zapisovania do el. žiacke knižky. Prítomní rodičia vyjadrili súhlas s týmto stavom. Preto požiadali p. riaditeľku, aby zabezpečila pravidelné aktualizovanie známok, tiež ich konkretizovanie (napr. pís. práca, ústna odpoveď a iné ).

- rodičia požiadali vedenie školy o datovanie informácií zverejňovaných na stránke školy. Nakoľko naďalej pretrváva problém komunikácie škola - rodičia, rodičia žiadajú vedenie školy, aby zverejnilo informácie o učiteľoch ako:

-        fotografia ( personifikácia )

-        aprobácia ( kompetentnosť, odbornosť výučby daných predmetov )

-        stručná prezentácia ( metódy, zameranie výučby )

-        mailová adresa ( pre účely komunikácie, nakoľko cez internetovú ž. knižku to nefunguje )

-        kabinet ( kde je možné učiteľa zastihnúť na pôde školy, posch., označenie dverí )

-        p. riaditeľka prisľúbila, že žiadosť rodičov odprezentuje učiteľom, ale nebude ich nútiť zverejniť požadované informácie.

- na to sa rodičia ohradili, že nie je nevyhnutné tieto informácie sprístupniť všetkým, ale len prihláseným užívateľom, ale takáto prezentácia by mohla byť pozitívom pre školu.

- rodičia opäť požiadali vedenie školy, aby požiadala mestskú políciu o zriadenie kontrolného bodu, kvôli monitorovaniu okolia školy aspoň v časoch príchodov a odchodov väčšiny detí zo školy a tiež o večerné prípadne nočné obhliadky hlavne na školskom dvore. Pretrváva problém s otvoreným areálom aj počas noci, nakoľko nie sú vysporiadané kompetencie ochrany a obnovy školského dvoru MČ alebo KVŠK. Rodičia požiadali p. riaditeľku aby v tejto veci konala. 

- informácie o plavárni od p. riaditeľky:

-        otvorená bude do konca júna

-        KVŠK je naďalej dlžníkom školy ( má záväzky po splatnosti )

-        MČ má neuhradený záväzok voči škole za plávanie pre verejnosť

- sťažnosť rodiča II. stupňa na p. uč. Chovana ohľadom vyučovacích a výchovných metód:

- opakovane zdržal  minimálne 15 minút deti po poslednej vyučovacej hodine ( 13:35 koniec hodiny)  v triede, čo malo za následok nepríjemnosti pri výdaji obeda, nakoľko obedy sa vydávajú do 14:00

- zároveň poslal deti z delenej triedy po 5-tej vyučovacej hodine s nevhodným odôvodnením pred žiakmi a preto rodičia žiadajú vedenie školy o dôrazné upozornenie p. učiteľa, aby používal primerané výchovné metódy ako aj dodržiaval začiatok, koniec vyuč. hodiny a samozrejme umožnil deťom mať prestávky medzi hodinami, aj v prípade dvojhodinovky.

- rodičia žiadali vedenie školy, aby v prípade dlhodobého zastupovania, alebo neodborného vyučovania predmetov boli o tomto bezodkladne informovaní a tiež o tom ako budú deti hodnotené na konci roku (aktuálne sa to týka najmä geografie, fyziky a chémie ).

- zo strany rodičov bola prednesená požiadavka, aby škola poskytla zoznam krúžkov v budúcom šk. roku čo najskôr na začiatku šk. roku najlepšie najneskôr do 15.09.2012.

 

- na záver  p. riaditeľka poďakovala za spoluprácu v uplynulom školskom roku a popriala rodičom pekné prázdniny.

Ďalej pokračovala diskusia ohľadom problémov v škole. Rodičia skonštatovali ,že škola nemá pozitívny prístup k spolupráci s rodičmi . Rodičia sa dohodli ,že v septembri navrhnú, aby p. riaditeľka previedla zástupcov po škole, aby videli v akom prostredí sa deti učia .Ďalej bolo navrhnuté ,aby učitelia prišli na prvé zasadnutie a predniesli požiadavky o finančný príspevok osobne .

Rodičia sa dohodli na tom, že sa ďalej budú aktívne zaoberať spomínanými problémami a sledovať ich riešenie, či zo strany vedenia školy, alebo MČ ako zriaďovateľa.

Pani predsedníčka ukončila stretnutie poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

 

Zapisovateľka:

Adriána Masaryková

 

Schválené a vyplatené príspevky v škol. roku 2011/2012

Suma

Škola v prírode : 7 euro na žiaka ( max. 459 x 7 = 3213 )

3213

Lyžiarsky výcvik : 7 euro na žiaka ( max. 55 X 7 = 385 )

385

Rozlúčka s deviatakmi : 5 euro na žiaka ( max. 55 X 5 = 275 )

275

1. stupeň v zastúpení PaedDr. Zita Andrýsková  :na zakúpenie dataprojektoru

700

zakupenie  mysi k notebookom Max 5 euro za ks  ( odsuhlasené mailom)

89.86

na odmeny pre žiakov prvého stupňa ( poukážky na knihy, sladkosti )

600

školský klub ( výtvarný materiál + lopty )

240

2. stupeň v zastúpení Mgr. Mária Kučiaková :  na odmeny pre žiakov

600

p. Mgr. Milan Chovan : zakúpenie cvičného materiálu pre plnenie učebných osnov technickej výchovy

300

p. Mgr. Marika Chowaniecová : na školské atlasy sveta

260

p. PaedDr. Pavol Bernáth : zakúpenie chemikálii a učebných pomôcok ,materiálov na vyučovanie chémie

300

p. Mgr. Monika Tkáčová : na zakúpenie na štartovacie bloky ,látku na skok do výšky a plav. suťaž

240

p. PhDr. Soňa Medveďová :50 KS knih do kniznice ( odsuhlasené mailom)

170.65

Sumár

7.373,51 €