Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktuálne informácie Členovia a kontakt Bankove spojenie /rozpočet Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z. Zápisnice 2011 - 2015 Škol.rok 2015/2016 Škol. rok 2016/17 Škol. rok 2017/18 Škol. rok 2018/19

Štatút :ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA O.Z.

STANOVY

ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z.

Majerníková 62, 841 05 Bratislava.

 

Článok 1
Postavenie ZDRUŽENIA RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. (ďalej len Združenie rodičov)

.

1.      Združenie rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov ZŠ A.Dubčeka na Majerníkovej 62, 841 05 Bratislava.

 

2.      Združenie rodičov je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahov svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

 

3.      Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohoto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

 

4.      Činnosť Združenia rodičov sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov Slovenskej republiky.

5.      Združenie rodičov sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

 

6.      Združenie rodičov je zriadené na dobu neurčitú.

 

Článok 2
Poslanie a úlohy Združenia rodičov

 1. Poslaním Združenia rodičov na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

 

 1. Združenie rodičov zhromažduje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohoto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

 

 1. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

 

 1. Združenie rodičov rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s Ministerstvom školstva SR.

 

 1. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy alebo orgánov, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorá túto účasť predpokladá.

 

 1. Utvára Radu rodičov, ktorá rozhoduje vo veciach Združenia rodičov a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh Združenia rodičov .

 

 1. Združenie rodičov vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaduje na riešenie osobitných problémov.

 

Článok 3
Organizácia Združenia rodičov

 1. Organizáciu Združenia rodičov tvoria, Zasadnutie Rady rodičov, triedne aktívy, zástupcovia Združenia rodičov v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov-aktivistov.

 

 1. Najvyšším orgánom Združenia rodičov je Rada rodičov . Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení spôsobom stanoveným čl.1, ods.(5) na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

 

 1. Zasadnutie Rady rodičov rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie v sumách nad 200 €, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole.

 2. Rada rodičov zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať aj predseda organizácie, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.

 

 1. Rozhodnutie Rady rodičov je záväzné pre všetkých členov Rady rodičov. Funkčné obdobie Rady rodičov je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka.

 

 1. Rada rodičov volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku trojčlenné predsedníctvo (predseda, tajomník a hospodár ) a zástupcov Združenia rodičov v orgánoch školy a podľa zákona.

 2. Triedny aktív (TA) je hlavným článkom štruktúry Združenia rodičov. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe prijatí členstva rodičov v Rade rodičov zápisom v školskom roku na základe prijatí členstva rodičov v Rade rodičov  zápisom do zoznamu členov Združenia rodičov v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy.

 

 1. Triedny aktív:

  1. volí predsedu TA a zapisovateľa, ktorý vedie Zápisnicu TA,

  2. zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru Združenia rodičov prostredníctvom predsedu TA (triedneho dôverníka) alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť,

  3. vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rade rodičov alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohoto procesu,

  4. pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možnosti,

  5. zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy,

  6. rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rady rodičov a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní predsedníctvu prostredníctvom rodičov žiakov triedy,

  7. navrhuje rodičov do účelových skupín Združenia rodičov, orgánov Združenia rodičov (predsedníctvo, komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy predsedníctva

  8. zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu.

 

 1. Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia TA zvoláva Rada rodičov po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.

 

 1. Zasadnutie triedneho aktívu riadi jeho predseda (triedny dôverník). V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkoľvek z prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť predsedníctva Združenia rodičov alebo vedenia školy.

 

 1. Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rady rodičov. Zvolený rodič je povinný zúčastnovať sa zasadnutí Rady rodičov alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z rady rodičov TA.

 

 1. Zástupca triedneho aktívu v Rade rodičov objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa Rada rodičov zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania Rady rodičov.

 2. Predsedníctvo Združenia rodičov tvoria predseda, tajomník a hospodár volení Radou rodičov na základe návrhov triednych aktívov. Predsedníctvo  zabezpečuje uplatňovanie schválených Stanov Združenia rodičov , výkon rozhodnutí Rady rodičov a riešenie návrhov a pripomienok rodičov oslovenými a kompetentnými subjektami.

 

 1. Predsedníctvo je volené (potvrdzované) Radou rodičov na svojom prvom zasadnutí v danom školskom roku. Z kandidátov na jednotlivé funkcie sa víťazom stane ten s najväčším počtom získaných hlasov prítomných členov. Voľby možu byť tajné. Voľby nových členov predsedníctva riadi a zabezpečuje predseda.  

 

 1.  Funkčné obdobie predsedníctva je jeden rok. Predsedníctvo  sa riadi Stanovami Združenia rodičov a rozhodnutiami Rady rodičov. Akceptuje podľa možností organizácie požiadavky vedenia školy a riadi činnosť o.z. súlade s jeho poslaním a úlohami (čl.2).

 

 1. Predsedníctvo Rady rodičov:

  1. podáva zasadnutiu Rady rodičov informáciu o svojej činnosti (spracuje predseda Rady rodičov) a správu o hospodárení, ktorú spracúva hospodár ZR,

  2. predkladá Zasadnutiu Rady rodičov návrh rozpočtu organizácie a uskutočňuje jeho ustanovenia po ich schválení,

  3. schvaľuje výdavky organizácie do výšky sumy 200€ pričom výdavky do výšky 60 € na jeden účel môže schváliť aj predseda Rady rodičov o čom informuje predsedníctvo  na jeho zasadnutí,

  4. zabezpečuje spoluprácu Združenia rodičov s vedením školy,

  5. informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom zasadnutia Rady rodičov,

  6. po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rady rodičov a jej mimoriadne zasadnutia podľa čl. 3, odseku (4) stanov,

  7. zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií žiakov školy,

  8. kontroluje činnosť zástupcov rodičov v orgánoch školy alebo v orgánoch zriadených v tejto súvislosti podľa zákona,

  9. sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy žiakov školy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom ,

 

 1. Predsedníctvo zasadá pravidelne v mesiacoch september, november, január, marec, máj v danom školskom roku. Účasť členov predsedníctva a pozývaných hostí zabezpečuje tajomník organizácie. Mimoriadne zasadnutia predsedníctva zvolané na žiadosť rodičov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda Rady rodičov osobne.

 2. V prípade potreby môže predsedníctvo  na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých pedagogických pracovníkov školy, triednych dôverníkov, jednotlivých rodičov alebo zástupcov Združenia rodičov v iných orgánoch.

 3. Predseda je štatutárom o.z.. Predsedom o.z. je Hajnalka Masaryková

 

 1. Tajomník predsedníctva vedie Zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva, ktorú vyhotovuje pre vedenie školy a jednotlivých členov výboru (4 výtlačky). Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii Rady rodičov.

 

 1. Zástupcovia Združenia rodičov v iných orgánoch (ďalej iba zástupcovia) sú členovia Združenia rodičov -rodičia, zvolení zástupcovia rodičov do Rady školy, Stravovacej a zdravotnej komisie školy alebo do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy Združenia rodičov najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.

 2. Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky Združenia rodičov a predsedníctva Rady rodičov a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia informujú Zasadnutie Rady rodičov a predsedníctvo o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

 

Článok 4
Práva a povinnosti členov ZR

 1. Členstvo v Združeni rodičov vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov Združenia rodičov, na základe rozhodnutia na prvom triednom aktíve v novom školskom roku. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom triednom aktíve alebo dodatočne, do 15.10., so zoznamu nezapíše.

 

 1. Členovia Združenia rodičov majú právo:

  1. voliť orgány organizácie,

  2. byť volení do týchto orgánov,

  3. vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom,

  4. byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov Združenia rodičov týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,

  5. venovať rodičovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,

  6. byť informovaní o práci orgánov Združenia rodičov na škole.

 

 1. Členovia organizácie sú p o v i n n í :

  1. zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít Združenia rodičov,

  2. formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podielať sa na ich riešení

  3. rešpektovať ustanovenia týchto stanov,

 

Článok 5
Hospodárenie Združenia rodičov

 1. Príjmy Združenia rodičov tvoria členské príspevky, výnosy z akcií Združenia rodičov, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.

 

 1. Hlavným nástrojom distribúcie finančných prostriedkov Združenia rodičov je rozpočet. Rozpočet pripravuje predsedníctvo a predkladá ho na schválenie Zasadnutiu Rade rodičov na jej druhom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.

 

 1. Ostatné príjmy Združenia rodičov sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne Zasadnutie Rady rodičov (hodnota nad 200€) alebo predsedníctva (dary v hodnote do 200€). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení Združenia rodičov, ktorú predsedníctvo predkladá Rade rodičov.

 

 1. Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (žiakom jednotlivej triedy) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.

 

 1. Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje predsedníctvo podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účeľovom využití daru.

 

 1. Finančné prostriedky Združenia rodičov sa ukladajú na bežný účet organizácie. Podpisové právo majú členovia predsedníctva (čl. 3, ods.13).

 

 1. Rozpočet Združenia rodičov vypracúva predsedníctvo  a schvaľuje Zasadnutie Rady rodičov na svojom druhom zasadnuti v školskom roku.

 2. Predsedníctvo zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov Združenia rodičov má hospodár.

 3. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Finančnom denníku Združenia rodičov, ktorý vedie hospodár Združenia rodičov. Hospodár predkladá finančný denník predsedníctvu  na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár Združenia rodičov, predkladá predsedníctvo Zasadnutiu Rady rodičov na každom jeho zasadnutí.

 4. Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár na základe rozhodnutí Zasadnutia Rady rodičov, predsedníctva  a v súlade s rozpočtom Združenia rodičov na daný školský rok.

 

 1. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve Združenia rodičov , sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár . Inventarizácia majetku sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva predsedníctvo..

 

 1. Združenie rodičov odmeňuje aktivitu hospodára v mesiaci októbri čiastkou 150€  za každý školský rok výkonu jeho funkcie.

 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 1. Združenie rodičov zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov. Túto vôľu rodičov môže predsedníctvo zisťovať na základe hodnotenia aktivity organizácie (jej organizačných prvkov podľa čl.3 Stanov) prostredníctvom ankety v rámci triednych aktívov alebo priamo oslovením rodičov. Pritom názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% rodičov – členov Združenia rodičov. Na základe toho zvolá predsedníctvo  mimoriadne (záverečné) Zasadnutie Rady rodičov , ktorá v mene Združenia rodičov potvrdí zánik Združenia rodičov a zabezpečí organizáciu s tým spojeným opatrení.

 

 1. Pri zániku organizácie vykoná Združenia rodičov zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä:

  1. sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov - členov Združenia rodičov),

  2. zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno - vzdelávacie účely,

  3. rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie bežného účtu.

1.      Na zmenu stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých členov na Zasadnutí Rady rodičov.

        2.      Tieto stanovy boli schválené  ustanovujúcim Zasadnutím  Rady rodičov konaným dňa 4.7.2013   v Bratislave.