Základná škola Alexandra Dubčeka

Prihlásenie
Pre rodičov Pre žiakov PRE UČITEĽOV 2% dane Školská jedáleň Kontakt Školský poriadok Známky Školský facebook
Aktivity 2014/15 Každoročné Projekty Žiacka univerzita Ocenenia Dobročinné Multikultúra Kultúrne Vzdelávacie Súťaže Športové

Školské akcie...

Aktivity 2014/15

 Akcie organizované školou v škol. roku 2014-2015

 • 31 krúžkov  v rámci voľnočasových aktivít
 • Kurz ochrany života a zdravia -  jesenná časť, s ukážkami donucovacích prostriedkov
 • Žiaci sú zapojení v Detskom parlamente školskom i okresnom
 • 9. ročník absolvoval rozbory testov s psychológom na profesijnú orientáciu
 • Účasť na výstave Tutanchamonova hrobka
 • Fotografovanie žiakov na portréty
 • Účasť na Karloveskej olympiáde
 • Účasť na exkurzií v geologickom ústave D. Štúra 8. roč.
 • Výstava Abeceda vitamínov 1. aj 2. stupeň
 • Deň jabĺk 1. aj 2. stup.
 • Deň knižníc -  2. stupeň
 • Účasť na celoslovenskej súťaži v  rétorike: Mládež a odkaz  A. Dubčeka
 • Zážitková hodina BIO 7. roč. – srdce
 • Teambuilding o vzťahoch pre žiakov 5.B
 • Testovanie KOMPARO pre žiakov 9. ročníka
 • Poistenie žiakov pri krádeži
 • Prezentácia možností štúdia z gymnázia Gercenova
 • Účasť a vystúpenie žiakov na spomienkovej slávnosti na Slavíne
 • Beseda s archeológom 6. roč.
 • Plavecká súťaž: „Memoriál A. Dubčeka“
 • Účasť žiakov na streleckej lige
 • Účasť žiakov na futbalovom, florbalovom, volejbalovom a stolnotenisovom turnaji
 • Účasť žiakov na atletickej súťaži
 • Šermiarske divadelné predstavenie 3.- 9.roč.
 • Beseda o sektách 8. ročník
 • Zážitkové hodiny s lektorkami z IUVENTY 1. stup.
 • Návšteva dopravného ihriska 1.st.
 • Návšteva BIBIANY 1.st.
 • Návšteva hudobného múzea 2.D
 • Návšteva SNG
 • Vzťahy v triede - beseda s psychologičkou / 1.st. priebežne podľa voľných termínov /
 • Prednáška nadp. Kočišovej pre žiakov 2.roč. na tému „Bezpečne na cestách“
 • Zážitkové hodiny z EKOVÝCHOVY  recyklácia papiera, ako si vyrobiť papier / priebežne podľa voľných termínov lektoriek /1. st.
 • Zber papiera, PET fliaš, vrchnákov z PET fliaš, použitých baterií
 • Návšteva filmového predstavenia – 1. stupeň
 • Vianočný jarmok
 • Návšteva divadelného predstavenia – 1. stupeň
 • Vianočné zvyky a koledy – program v kinosále pripravili p. uč. so žiakmi 2. st. a 2.D
 • Protidrogová prevencia – výchovné pôsobenie na žiakov prostredníctvom tried. uč.
 • Exkurzia do predvianočnej Viedne
 • Korčuliarsky kurz – ŠKD
 • Exkurzia do SNG – 1. C
 • Predmetové súťaže a olympiády – školské kolá
 • Prezentácia programu: Zdravie nám chutí – 1. stup.
 • Preventívna prednáška pre žiakov 9. roč. na tému: Drogy
 • Deň otvorených dverí
 • Zápis do 1. ročníka
 • Ekovýchova 1. stup.
 • Lyžiarsky kurz – Školský klub
 • Filmové predstavenie – Školský klub
 • Účasť na koncertoch Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónií
 • Účasť na spomienkovom stretnutí na cintoríne v Slávičom údolí – 8.roč.
 • Výchovný koncert ECO TOUR – Thomas Puskailer
 • Prezentácia SOŠ pre žiačky 8. a 9. ročníka
 • Tvorivé dielne pri príležitosti Veľkej noci
 • Veľkonočný jarmok
 • Návšteva kina Lumier – 1.stup.
 • Exkurzia do starej Bratislavy – 4. ročník
 • Práca na projekte Krok za krokom – 1. stup.
 • Exkurzia do vodárenského múzea 1. stup.
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Kontrola žiakov 9. ročníka drogovým psom
 • Prednáška spojená s besedou v projekte pre 7. a 8. ročník: „Prv než užiješ alkohol použi svoj mozog“
 • Rozprávkové vretienko – medzinárodná súťaž
 • Návšteva filmového predstavenia „Dokument 38“ pre žiakov 5. až 8.roč.
 • Výchovné divadelno- koncertné predstavenie: Dospelým neprístupné – 2. stupeň
 • Výchovné divadelno- koncertné predstavenie: Zázračná škola – 1. stupeň
 • Hromadné ukážky policajnej činnosti
 • TIMSS – medzinárodné testovanie žiakov 4. ročníka z MAT a PRI
 • Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka
 • Vernisáž a následná výstava obrazov našich žiakov pri príležitosti Dňa matiek
 • Detská olympiáda 1. až 4. roč.
 • Školy v prírode – 5 turnusov  1. – 4. roč.
 • Burza kníh a hračiek
 • Exkurzia žiakov 5.B a 9. roč. v Planetáriu a Technickom múzeu v Brne
 • Sezónna činnosť žiakov 5. ročníka
 • Program pri príležitosti MDD s tried. učiteľmi 2. stupňa
 • Preventívny program: Fajčenie a jeho škodlivosť – 8.A
 • Predstavenie divadelného krúžku v kinosále
 • Matematický klokan
 • Pytagoriáda
 • Okresné kolá predmet. súťaži /MAT,FYZ,CHEM,GEO,ANJ,TŠV,Hviezdoslavov Kubín.../
 • Pedagógovia darovali krv
 • Beseda s psychológom 6.A
 • Návšteva výstavy Flóra – 8.A
 • Návšteva filmu na festivale Ekotopfilm 9.B
 • Súťaž v plávaní pre žiakov 3. ročníka z Karlovej Vsi „O cenu Neptúna“
 • Triedne výlety spojené s exkurziami: 7.A, 7.B, 8.B, 9.B....
 • Zájazd do Veľkej Británie
 • Zbierka pri príležitosti svetového dňa zvierat
 • Valentínska pošta
 • Zbierka Biela pastelka
 • Zber dát k projektu „Unplugged“
 • Zbierka pre soc. slabé rodiny – Akcia „Kilo“
 • Zbierka na Deň narcisov
 • Detský čin roka
 • Protidrogová prevencia a prevencia pred AIDS
 • Súťaž Biblia očami detí a mládeže
 • Súťaž Slávik Slovenska
 • Súťaž Dúbravský sláviček
 • Rozvojový deň – Stará tržnica
 • Výstava a tvorivé dielne v Dome umenia
 • Účasť na noci výskumníka
 • Výstava J. Murgaš
 • Exkurzia do Hvezdárenského a vlastivedného múzea v Hlohovci
 • Návšteva vodného diela Gabčíkovo